Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vedtægter

Vedtægter

Nestor

 

Seniorforeningen ved Aarhus Universitet

 

Foreningens navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er: Nestor.

Foreningens hjemsted er: Aarhus Universitet.

Foreningens formål er: Ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.v. at give mulighed for at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages tidligere ansatte, der har forladt arbejdsmarkedet på grund af alder eller sygdom samt ansatte, der er fyldt 60 år.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned og varsles senest 15 dage før mødet ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne. Med indkaldelsen skal medfølge en dagsorden for mødet samt forrige års regnskab.

Alle beslutninger på mødet træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog de særlige regler om vedtægtsændringer og opløsning.

Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent inden udgangen af februar det pågældende år vil blive indkaldt til generalforsamlingen.

Der skrives beslutningsreferat fra alle møder.

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Eventuelle forslag. Forslag fra medlemmer skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 28.februar

6) Valg a. Formand

b. 4 bestyrelsesmedlemmer

c. 2 bestyrelsessuppleanter

d. Revisor

e. Revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær

7) Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 15 dages varsel. Bestyrelsen skal afholde generalforsamling senest 4 uger efter modtagelsen af en begæring herom fra 20% af medlemmerne. Begæringen skal være skriftlig og indeholde et forslag til dagsorden for mødet.

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisoren ønsker det.

Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ved ændring af foreningens vedtægter skal der i indkaldelsen redegøres særskilt for forslaget.

Ved vedtægtsændring skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemme herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede kan der indkaldes til et nyt møde, der tidligst kan afholdes 5 uger efter, og hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage forslaget.

Ovenstående gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag den 9. november 2005.

Dirigent Birger Kaiser

Ændret på ordinær generalforsamling den 22. april 2010.