Generalforsamlinger

2005

 

Referat af stiftende møde, onsdag den 9. november 2005.

Et for initiativgruppen uventet stort antal - ca.150 - var mødt frem. Da der kun var dækket op til ca. 90 skabtes der logistiske problemer, der dog blev løst.

Efter der var faldet ro over forsamlingen bød prorektor Katherine Richardson initiativet velkomment på AU’s vegne og fremhævede, at en seniorforening ville udfylde et hul i universitetets organisation. Hun lovede foreningen universitetets støtte og ønskede held og lykke med de forskellige aktiviteter.

Karl Pedersen tog derefter ordet på initiativgruppens vegne. Gruppen havde foreslået at foreningen fik et egentligt navn og var standset ved Nestor. Opgaven for gruppen var derudover klar: der skulle laves vedtægt og indkaldes til stiftende møde samt foreslås kontingent. Vi var enige om en åben formulering af formålsparagraffen og at der skulle åbnes op for AU-medarbejdere på over 60 år, der stadig var i arbejde. Kontingentet foreslog gruppen til 100 kr. årligt.

Ca. 950 personer havde fået den skriftlige indbydelse til det stiftende møde. De var udvalgt på basis af universitetets personaleregister, regnet fra 1.1.1995. Medarbejdere fratrådt før denne dato har altså ikke kunnet indbydes. Endvidere har enkelte fejl og udeladelser nok ikke kunnet undgås.

Karl Pedersen mindede om at der allerede var generalforsamling om ca. ½ år.

Efter en bestyrelse var nedsat på herværende møde ville den udsende et nyt brev til ”de indbudte”: indeholdende referat af det stiftende møde samt opfordring til indmelding ved indbetaling af kontingent m.v.

Stiftende generalforsamling med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2. Godkendelse af det udsendte vedtægtsforslag.

3. Fastsættelse af kontingent. (Der foreslås et årligt kontingent på 100 kr.).

4.      Valg af bestyrelse:

a)      Formand

b)      4 bestyrelsesmedlemmer

c)      2 bestyrelsessuppleanter

d)      Revisor

e)      Revisorsuppleant

5.      Eventuelt.

Referat

1.      Til dirigent valgtes Birger Kaiser

2.      Efter rettelse af en trykfejl blev vedtægterne godkendt. Der blev rejst spørgsmål om udvidelse af medlemskredsen i forhold til det foreslåede, men det besluttedes ikke at ændre medlemsparagraffen for nærværende.

3.      Det foreslåede kontingent på 100 kr. årligt blev vedtaget.

4.      Der stilledes forslag om at initiativgruppen fortsatte som bestyrelse med Karl Pedersen som formand. Forslaget blev vedtaget. Som suppleanter blev valgt Knud Erik Sabroe, tidl. Psykologisk Institut og Helga Lund, tidl. Institut for Fysik og Astronomi. Som revisor valgtes Finn Pedersen, tidl. Naturvidenskabeligt Fakultet.

I lys af den korte periode til næste generalforsamling valgtes ingen revisorsuppleant.

5.      Karl Pedersen efterlyste forslag fra medlemmerne til aktiviteter. Meddelelsen om foreningens stiftelse vil udover opfordring til indmeldelse også indeholde opfordring til at fremsende forslag vedrørende aktivitetsformer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.