2017

Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 27. april 2017.

 

Generalforsamlingen påbegyndtes kl.17.15 efter  foredrag om ”Age and Ageing” ved aldersforsker Suresh Rattan. 

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab vedr. 2016

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg til bestyrelsen

     a. Formand

     b. 2 bestyrelsesmedlemmer

     c. 2 bestyrelsessuppleanter

     d. revisor

     e. revisorsuppleant

7. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Finn Pedersen valgtes til dirigent og Anné Møller-Larsen til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed:

Formanden, Erik Meineche Schmidt redegjorde for aktiviteter i årets løb:

 Generalforsamlingen d. 20. april 2016: Foredrag ved professor Andreas Roepstorff om ”Samarbejdets Markører.”

Forårsudflugt 24. maj til Den Genfundne Bro, Vestbirk Vandkraftværk og Vester Mølle i Skanderborg. 56 deltagere.

Vandretur 14. juni i den vestlige del af Brabrand og omegn. 22 deltagere.

 Sommerudflugt 18. august til Hjerl Hede. 64 deltagere.

 Foredrag 5. oktober med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger om ”Tænketanke. 40 deltagere.

 Besøg på Museum Overtaci 16. og 23 november. 60 deltagere.

Nytårsarrangement 19. januar med universitetsdirektør Arnold Boon om ”Status og Planer for

AU”. 79 deltagere.

Foredrag 30. marts af bestyrelsesformand ved AU Connie Hedegaard, ”Hvad gør vi ved klimaet”.

 Formanden gjorde opmærksom på, at foreningens aktiviteter nærmest fulgte en fast rutine, som et ”årshjul”. Hvis nogle af medlemmerne havde ønsker eller forslag til ændringer vil de være meget velkomne til at fremsætte disse for bestyrelsen.

Beretningen godkendtes uden bemærkninger

 

Ad 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016.

Aase Sørensen gennemgik det udsendte regnskab. Foreningen har haft et underskud på 12.799,15kr. og slutter året med en beholdning på 14.480,66. Kassereren fremhævede, at kontingentet for 2017 er hævet fra 100,00 kr. til 150,00 kr. så der forventes en bedre balance for de kommende år. – Regnskabet godkendtes.

                                                                

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150 kr. årligt godkendtes.

 

Ad 5. Forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt af revisor og revisorsuppleant

a. Formand:

    Erik Meineche Schmidt  (genvalg)

b. 2 bestyrelsesmedlemmer:

    Anné Møller-Larsen (genvalg)

    Jens Winther Kristensen

c. 2 bestyrelsessuppleanter:

    Kirsten Neuhauge (genvalg)

    Lisbeth Holm Rasmussen

d. Revisor:

    Finn Pedersen (genvalg)

e. Revisorsuppleant:

    Henning Mogensen (genvalg)

 

Efter afsluttet valg takkede Erik Meineche Schmidt afgående bestyrelsesmedlem Birte Poulsen for mangeårigt godt arbejde i bestyrelsen,  bl. a. ved at holde styr på foreningens og bestyrelsens aktiviteter ved skrivning af 85 referater.

 

Ad 7. Eventuelt

Intet

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30.

 

 

Finn Pedersen

  Dirigent

                                                                                        Anné Møller-Larsen

                                                                                         Referent