2016

NESTOR

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.00 efter foredraget ’Samarbejdets markører’ ved professor Andreas Roepstorff.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2015

  4. Fastsættelse af kontingent for 2017

  5. Forslag

  6. Valg

Formand

2 bestyrelsesmedlemmer

2 bestyrelsessuppleanter

Revisor

Revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Henning Mogensen valgtes til dirigent og Aase Sørensen til referent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Erik Meineche Schmidt var forhindret i at deltage, og derfor gennemgik Anné Møller-Larsen kort årets arrangementer.

Generalforsamling den 16. april. Foredrag ved Martin Byskov om ’Smarte Byer og Dumme Systemer’.

Forårsudflugt 19. maj. Rundtur i egnen mellem Glud og Juelsminde med en meget velorienteret lokal guide, frokost i Juelsminde og besøg på Glud Museum. 56 deltagere.

Byvandringer 11. og 12. juni. ’Det klassiske Aarhus’ (incl. det tidligere Erhversarkiv) ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. 37 deltagere.

Sommerudflugt til Fur. Rundtur på øen med en blind guide, frokost på Fur Bryggeri. 56 deltagere.

Foredrag 23. september. ’Giraffens blodtryk’ ved professor Tobias Wang. 45 deltagere.

Moesgaard 2. december. Tidligere dekan Ole Høiris (Arts), institutleder Bjarke Paarup (Institut for Kultur og Samfund) og direktør Jan Skamby Madsen (Moesgaard Museum) fortalte om samspillet mellem de tre institutioner. 50 deltagere.

Nytårsarrangement 27. januar. ’Problemløsninger på Arts’ ved dekan Johnny Laursen. 79 deltagere.

Foredrag 11. marts. ’Ulven i Danmark’ ved seniorforsker Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum. 45 deltagere.

Beretningen godkendtes.

Ad 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015

Aase Sørensen gennemgik det udsendte regnskab, der udviste er underskud på 11.807,90 kr. med en beholdning på 31.079,81 kr.

Regnskabet godkendtes.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2017

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til 150 kr., idet der forudses stigende udgifter til udefra kommende foredragsholdere, ligesom der med fremgang i medlemstallet vil kunne forventes et antal tilmeldinger til udflugter, der vil kræve en større bus.

Forhøjelsen godkendtes.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Formand: Genvalg af Erik Meineche Schmidt.

2 bestyrelsesmedlemmer:  Genvalg af Viggo Nielsen og Aase Sørensen.

2 suppleanter: Genvalg af Jens Winther Kristensen og nyvalg af Kirsten Neuhauge.

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Genvalg af Finn Pedersen.

Revisorsuppleant: Genvalg af Henning Mogensen.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

Margit Ankerstjerne, der har været med fra foreninges start i 2005, har ikke ønsket genvalg. Anné Møller-Larsen takkede hende på bestyrelsens vegne for det store arbejde, hun har lagt i foreningen, og for altid at have holdt resten af bestyrelsen på ret kurs.

Dirigent Referent

Henning Mogensen Aase Sørensen