2015

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2015

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.00 efter foredraget ‘Smarte Byer og Dumme Systemer’ ved lektor Martin Brynskov.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed, herunder nyt medlemssystem

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014

4. Fastsættelse af kontingent for 2016

5. Forslag

6. Valg

a)    2 bestyrelsesmedlemmer

b)    2 bestyrelsessuppleanter

c)     Revisor

d)    Revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Finn Pedersen valgtes til dirigent og Aase Sørensen til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed, herunder nyt medlemssystem

Erik Meineche Schmidt gennemgik kort årets arrangementer.

Bustur til Horsens den 27. maj: Guidet tur på Industrimuseet med efterfølgende frokost. Senere besøg på Kunstmuseet var lidt af en skuffelse, da en del af samlingerne var på lagt på depot. 44 deltagere.

Sommerudflugt til Fyn den 27. august: Guidet tur på Hørvævsmuseet, Krengerup Gods, frokost på Glamsbjerg Hotel, guidet tur på Tommerup Teglværk, kaffe og kage på Restaurant Karoline, nogle besigtigede fundamentet til den Gamle Lillebæltsbro. 57 deltagere.

Besøg i Væksthusene den 20. oktober og den 10. november.  Rundvisninger med efterfølgende kaffe/te, grovbolle og kage i Cafeen. 51 og 42 deltagere.

Foredrag i Søauditorierne  den 26. november i samarbejde med ‘Offentlige foredrag i Naturvidenskab’: Professor Kurt I. Sørensen, Geofysik/SkyTEM, fortalte levende om kortlægning af grundvand ved hjælp af målinger foretaget fra helikopter. 43 deltagere til foredraget, 31 deltog i forudgående spisning i Matematisk Kantine.

Nytårsarrangement den 27. januar. Prorektor Berik Eika orienterede om universitetets nuværende status. Det gamle logo genindføres! Efterfølgende spisning i Studenternes Hus, 96 deltagere.

Foredrag 11. marts: Bjørn Østergaard, centerleder ved Historiecenter Dybbøl, fortalte om ‘Katastrofen 1864 - årsag og virkning’. Ca. 90 deltagere, hvoraf 45 deltog i spisningen i Studenternes Hus.

Fremtidige arrangementer: Udflugt til Glud Museum m.v. den 19. maj (indbydelse udsendes snarest) samt byvandring i Hack Kampmanns spor i juni måned.

Aase Sørensen orienterede om det nye medlemssystem, ForeningLet. Af hensyn til at få så korrekte informationer som muligt var der udsendt et brev med ‘snail mail’ til alle medlemmer. I forbindelse med overførslen af oplysninger fra det gamle til det nye system, er det konstateret, at der er mange uaktuelle mailadresser. Der har været nogle problemer med at få et kodeord tilsendt. Såfremt den første mailadresse i systemet ikke er identisk med den adresse, hvortil man beder om at få sendt et nyt kodeord, vil ForeningLet ikke kendes ved én, og man kan derfor ikke få adgang til at rette sine data. Kontakt Margit Ankerstjerne eller Aase Sørensen i sådanne tilfælde, eller hvis der i øvrigt er problemer med adgangen. Det er vigtigt, at medlemmerne fremover er opmærksom på selv at opdatere deres data, især mailadresse, da alle arrangementer m.v. kun vil blive udsendt pr. mail.

Bestyrelsens beretning godkendtes.

Ad 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Aase Sørensen gennemgik det omdelte regnskab, der udviser er overskud på 5.701 kr. med en beholdning på 42.887,71 kr. ved årets udgang. Regnskabet godkendtes.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2016

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. godkendtes.

Ad 5. Forslag

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Valg

a)    2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg af Birte Poulsen og Anné Møller Larsen.

b)    2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg af Margit Ankerstjerne og nyvalg af Jens Winther.

c)     Revisor. Genvalg af Finn Pedersen.

d)    Revisorsuppleant. Genvalg af Henning Mogensen.

Ad 7. Eventuelt

Erik Meineche Schmidt takkede Torben Johansen for den store indsats, han har ydet næsten siden foreningens start.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30.

Finn Pedersen                                                                              Aase Sørensen

dirigent                                                                                            referent