2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 24. APRIL 2014.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl.17.15 efter afviklingen af foredrag om HØJDEPUNKTER I NATURVIDENSKABEN ved professor Helge Kragh.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab vedr. 2013

4. Fastsættelse af kontingent for 2015

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg til bestyrelsen

     a. Formand

     b. 2 bestyrelsesmedlemmer

     c. 2 bestyrelsessuppleanter

     d. revisor

     e. revisorsuppleant

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Finn Pedersen valgtes til dirigent og Birte Poulsen til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Ole Øhlenschlæger Madsen redegjorde for aktiviteter i årets løb:

Ved generalforsamlingen i 2013 fortalte professor Lars Bolund om ”Den genetiske revolution”.

Den 29.maj var der udflugt til Havets Hus og Kattegatcentret i Grenaa med efterfølgende alkoholfri frokost. Der var 36 deltagere.

Den 18. juni var der parkvandring ved Marselisborg Slot med kunstneren Jan Balling. 47 deltagere.

Den 29. august gik sommerudflugten til Koldinghus og Den Geografiske Have. Fin tur. Dejligt vejr. 44 deltagere.

Den 3.oktober fik vi en guidet rundvisning i Domkirken ved tidligere domorganist Knud Svendsen. Der var 42 deltagere.

Den 30. oktober fortalte klinisk lektor, genetiker Peter K.A. Jensen om ”Menneskets odysse”. Efterfølgende var der buffet i Matematisk Instituts kantine for 55 deltagere.

Ved julearrangementet den 4. december fortalte rektor Brian Bech Nielsen om status og udfordringer på AU. Efterfølgende vin og tapas i Kemisk Instituts kantine for 120 deltagere.

Den 25. februar 2015 holdt lektor Johan Bender et foredrag om arkitekten Hack Kampmann. Der var 70 tilhørere, hvoraf 50 senere deltog i middagen med gammeldags suppe m.m. i kemisk Instituts Kantine.

Bestyrelsen har på det seneste taget fat på at få lavet en skriftlig aftale med AU om foreningens status m.h.t. fortsat at få den nødvendige bistand fra universitetet på forskellige områder som f.eks. IT-support til medlemssystemet, adgang til PØS med henblik på at rekruttere nye medlemmer, lokale til foreningens bestyrelsesmøder, arkiv m.v. samt til foredragsarrangementer uden betaling og endelig fortsat placering på AU’s webside. Formanden har rettet skriftlig henvendelse til Rektor om disse spørgsmål i håb om, at der kunne foreligge en afgørelse inden denne generalforsamling. Rektor har videregivet sagen, og vores opgave er nu at finde ud af, hvem vi skal forhandle med.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb.

Formanden takkede bestyrelsens medlemmer for aktivt samarbejde og god opbakning.

Foreningens medlemmer tog formandens beretning til efterretning.

Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2013.

Aase Sørensen gennemgik regnskabet. Foreningen har haft et underskud på 14.256,40 kr. og slutter året med en beholdning på 39.186,71 kr. – Regnskabet godkendtes.                                                                  

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2015.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

 Ad 5) Forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 Ad 6) Valg til bestyrelsen.

a. Formand:

    Erik Meineche Schmidt blev valgt.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer:

    Aase Sørensen (genvalg)

    Viggo Nielsen

c. 2 bestyrelsessuppleanter:

    Margit Ankerstjerne (genvalg)

    Torben Johansen

d. Revisor:

    Finn Pedersen (genvalg)

e. Revisorsuppleant:

Henning Mogensen (genvalg)

Ad 7) Eventuelt

Et medlem ønskede at takke bestyrelsen for det gode arbejde med foreningens arrangementer.

Et andet medlem følte sig stødt over, at der i indbydelser til flere arrangementer stod, at pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Hertil bemærkede Torben Johansen, at vi er ved udflugter er nødt til at tage hensyn til bussens størrelse, da vi ikke har mulighed for at fylde to busser. Almindeligvis passer antallet af deltagere med antal pladser i en af de store busser. Også andre arrangementer, f.eks.rundvisninger, kan have begrænset deltagerantal.

Et medlem foreslog, at man ved udflugter kunne lade deltagere køre selv for på den måde at kunne deltage alligevel.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.00.

Finn Pedersen

  Dirigent

                         Birte Poulsen

                        Referent