2013

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. APRIL 2013.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl.17.10 efter afvikling af foredrag om DEN GENETISKE REVOLUTION ved professor, med.dr. Lars Bolund.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2012

4. Fastsættelse af kontingent for 2014

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen

     a. 2 bestyrelsesmedlemmer

     b. 2 bestyrelsessuppleanter

     c. Revisor

     d. Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Finn Pedersen valgtes til dirigent og Birte Poulsen til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Ole Øhlenschlæger Madsen, redegjorde for aktiviteterne i årets løb:

Ved generalforsamlingen i 2012 fortalte Ole Høiris om tilblivelsen af værket ”Europæisk idé- og kulturhistorie.

I begyndelsen af maj var der forårsudflugt til Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Landbrugsmuseum.

I slutningen af maj travetur rundt om Brabrand Sø med afsluttende frokost på Restaurant Constantia II.

Så var der sommerudflugten i august. Turen gik til Ribe med besøg på Vadehavscentret og ved Kammerslusen, afsluttende med rundvisning i Ribe og kaffe på Hotel Dagmar.

I oktober måned havde vi et spændende besøg med guided rundvisning på Naturhistorisk Museum. På grund af overvældende tilslutning måtte arrangementet gentages i november.

I november indviede kommandør Axel Fiedler os i sin store viden om Grønlands historie m.v. Efterfølgende spiste vi i Kemisk kantine god, gammeldags suppe med det hele.

I 2012 var der ikke noget julearrangement, men i januar 2013 holdt vi nytårskur i Kemisk Kantine med champagne og Eva’s lækre tapas.

I februar holdt Jørgen Christensen-Dalsgaard et spændende foredrag om Kepler-missionen. Arrangementet fandt sted på Handelshøjskolen. Måske var det derfor, der kun var 45 tilhørere? Kantinen på Handelshøjskolen havde tilberedt en dejlig middag til os: Forloren hare med tilbehør.

Det er tænkeligt, at flere arrangementer vil finde sted der i fremtiden.

Foreningen har nu 315 medlemmer

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb.

Formanden takkede den meget aktive bestyrelse for god opbakning.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2012

Aase Sørensen gennemgik regnskabet. Foreningen har haft et underskud på 8.475,40 kr. og slutter året med en formue på 51.443,11 kr. – Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2014

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

a. 2 bestyrelsesmedlemmer

    Anné Møller Larsen

    Birte Poulsen (genvalg)

b. 2 bestyrelsessuppleanter

    Margit Ankerstjerne

    Viggo Nielsen (genvalg)

c. Revisor: Finn Pedersen (genvalg)

d. Revisorsuppleant: Henning Mogensen (genvalg)

Ad 7) Eventuelt

Formanden oplyste, at han havde haft et møde med den nuværende og den kommende rektor for AU. Begge havde udtrykt vilje til at bakke foreningen op med hensyn til f.eks. kontor og IT-support. Han havde gjort opmærksom på, at foreningen ikke agtede at søge om direkte økonomisk støtte.

Endelig ville formanden gerne sige tak til Margit Ankerstjerne for det store arbejde, hun har lagt i foreningen helt fra starten. Det er forståeligt, at hun nu har ønsket at trække sig lidt tilbage. På den anden side er det jo sådan, at suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod med medlemmerne, så vi mister ikke hendes ekspertise.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45.

Finn Pedersen, dirigent                Birte Poulsen, referent

Se regnskab for Nestor 2012