2012

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18. APRIL 2012.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.15 efter afvikling af foredrag om tilblivelsen af det store seks binds værk om Europas kultur- og idéhistorie v/ docent Ole Høiris, Institut for Antropologi og Etnografi.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2013.

5. Valg af formand

6. Valg til bestyrelsen

   a. 1 bestyrelsesmedlem

   b. 2 bestyrelsessuppleanter

   c. Revisor

   d. Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Henning Mogensen valgtes til dirigent og Birte Poulsen til referent.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Ole Øhlenschlæger Madsen, redegjorde for de mange aktiviteter i årets løb:

I april besøg på C.F.Møllers Tegnestue, i maj travetur til Egå Marina, i august sommerudflugt til Saltcentret i Mariager og Gasmuseet i Hobro, i september udflugt til Kalø Gods og Molslaboratoriet, i oktober travetur i Hasle Bakker, i november foredrag ved professor J. Grønnegaard Christensen om den nye regerings organisering, i december julearrangement, i januar Karl Anker Jørgensens foredrag om molekylær gastronomi med efterfølgende smagsprøver, og endelig i februar besøg på Vikingemuseet og guided rundtur i Latinerkvarteret (gentaget i marts på grund af stor tilslutning).

Den 9. maj er der udflugt til Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Landbrugsmuseum, og ultimo maj en travetur rundt om Brabrand Sø afsluttet med frokost på Restaurant Constantia. Sommerudflugten vil i år gå til Ribe med Vadehavscentret m.v.

Som det fremgår af regnskabet for 2011, har foreningen en ganske pæn formue. Derfor  bidrager vi til arrangementerne f.eks. ved at betale bus til udflugter, afholde gratis julearrangement og betale forskellige andre udgifter i forbindelse med foredrag og spisning.

Foreningen har nu 300 medlemmer.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2011

Aase Sørensen gennemgik regnskabet. Foreningen har med udgangen af 2011 en formue på 59.918,51 kr. – Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2013

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Valg af formand

Ole Øhlenschlæger Madsen genvalgtes tll formandsposten for en 2-årig periode.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

a. 1 bestyrelsesmedlem

Torben Johansen (genvalg)

b. 2 bestyrelsessuppleanter

  Anné Møller-Larsen (genvalg)

  Viggo Nielsen (genvalg)

c. Revisor Finn Pedersen (genvalg)

d. Revisorsuppleant: Henning Mogensen (genvalg)

Ad 7) Eventuelt

Intet

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.35.

Henning Mogensen, dirigent

Birte Poulsen, referent