2011

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 14. APRIL 2011.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.15 efter afvikling af foredrag om ”Evolution – den forudsigelige vilkårlighed” ved professor Freddy Bugge Christiansen, Bioinformatics Research Centre (BIRC).

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2010

4. Fastsættelse af kontingent for 2012

5. Valg af formand

6. Valg til bestyrelsen

     a. 3 bestyrelsesmedlemmer

     b. 2 bestyrelsessuppleanter

     c. Revisor

     d. Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Finn Pedersen valgtes, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Kurt Møller Pedersen, oplyste, at der havde været afholdt 8 bestyrelsesmøder i en idérig og konstruktiv atmosfære med planlægning af årets arrangementer. Han beklagede, at de fleste arrangementer var blevet fastsat til torsdage, hvilket har forhindret flere medlemmer i at deltage, og han opfordrede den nye bestyrelse til at sørge for en bedre spredning på ugedage.

Et annonceret arrangement i efteråret til Birk Centerpark i Herning havde måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Meningen var, at man selv skulle tage toget til Herning, besøge universitetets afdeling i fællesskab og derefter besøge forskellige attraktioner efter eget valg. Bestyrelsen måtte erkende, at det ikke er det koncept, medlemmerne ønsker. Man vil være sammen i et fælles program. Ellers har alle arrangementer haft god tilslutning, gennemsnitligt 50-60 deltagere.

Foreningen har p.t. 275 medlemmer. Det er sådan, at alle potentielle medlemmer (d.v.s. fyldt 60 år) får oplysning om NESTOR med henvisning til foreningens hjemmeside, ligesom der er udarbejdet en brochure, som sendes til nye 60-årige ansatte hvert år. Ud over de sociale fordele, mødet med gamle kolleger m.v., giver medlemskab også andre gevinster som f.eks. mulighed for fortsat medlemskab af motionscentret og invitation til Aarhus Universitets årsfest.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2010.

Bodil Robertsen gennemgik regnskabet.

Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2012.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Valg af formand

Da den nuværende formand fratræder på grund af bortrejse, skal der vælges ny formand for perioden indtil generalforsamlingen 2012. Bestyrelsen foreslog professor Ole Øhlenschlæger Madsen (Økonomisk Institut, Institut for Virksomhedsledelse) til posten.

Kandidaten præsenterede sig og tilkendegav, at han var villig til at modtage valg, indtil videre for et år, indtil de nuværende formand er tilbage.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

a. 3 bestyrelsesmedlemmer;

    Margit Ankerstjerne (genvalg)

    Birte Poulsen (genvalg)

    Aase Sørensen (nyvalg)

b. 2 bestyrelsessuppleanter:

    Anné Møller-Larsen (genvalg)

    Viggo Nielsen (nyvalg)

c. Revisor: Finn Pedersen (genvalg)

d. Revisorsuppleant: Henning Mogensen (genvalg)

Ad 7) Eventuelt

Kurt Møller Pedersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og bestyrelsen som sådan for godt samarbejde i det forløbne år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.35.

Finn Pedersen, dirigent                                                                

Birte Poulsen, referent

Regnskab for 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

 

Medlemskontingent

 

 

26.600,00

 

Arrangementer

 

 

29.805,00

 

Renter

 

 

21,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.426,52

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

 

2.209,00

 

Bestyrelsesmøder

 

 

725,00

 

Arrangementer

 

 

40.854,35

 

Administration

 

 

1.604,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.393,30

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

 

 

11.033,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalkonto

 

 

 

 

 

Egenkapital primo

 

 

48.301,84

 

Årets resultat

 

 

11.033,22

 

Egenkapital ultimo

 

59.335,06

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

59.335,06

59.335,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

 

 

Aktiver

Passiver

 

Bank 3635173998

 

100,00

 

 

Bank 3635127465

 

61.080,06

 

 

Forudbetalt kontingent

 

 

750,00

 

Ubetalte regninger

 

 

1.095,00

 

Formue

 

 

59.335,06

 

 

 

 

 

 

 

 

  61.180,06

61.180,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående regnskab er dags dato revideret.

 

 

 

Bilag fundet til stede og i orden.

 

 

 

Bankbeholdning konstateret.

Aarhus, den 1. marts 2011

Finn Pedersen og Henning Mogensen

Revisorer