2010

Generalforsamlinger

Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2010

Generalforsamlingen påbegyndtes kl.17.15 efter afvikling af foredrag om ”Spillekortenes historie” ved lektor Jens Arne Pedersen, Kemisk Institut.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2009
 4. Fastsættelse af kontingent for 2011
 5. Eventuelle forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 •     a. Formand
 •     b. 1 bestyrelsesmedlem
 •     c. 2 bestyrelsessuppleanter
 •     d. Revisor
 •     e. Revisorsuppleant
 • 7. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Henning Mogensen valgtes, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Karl Pedersen, ville tillade sig at betragte punktet som ”formandens beretning”, idet han ved overgangen fra ”besætningsmedlem til passager” gerne ville give et tilbageblik vedrørende foreningens tilblivelse og aktiviteter siden 2005.

Indledningsvist nævnte han, at det havde været fornøjeligt og nemt at være formand, idet arbejdet for størstedelen var blevet gjort af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Initiativtagerne fra starten havde været Margit Ankerstjerne og Birger Kaiser, som også er dem, der igennem alle årene har trukket det store læs i foreningen, Birger som kasserer, idémand og ”praktisk gris” i forbindelse med arrangementer, og Margit som sekretær, bestyrer af foreningens hjemmeside m.v. Da Birger nu udtræder af bestyrelsen, er hans opgaver fordelt mellem Bodil Robertsen (kasserer) og Torben Johansen (arrangementer m.v.).

Foreningens medlemstal er p.t. 274. Måske burde vi være flere, men formanden var dog af den opfattelse, at det vigtigste er, at de, der har lyst, får muligheden. Det er nu sådan, at alle potentielle medlemmer (d.v.s. fyldt 60 år) får oplysning om NESTOR´s eksistens, bl.a. med henvisning til foreningens udmærkede hjemmeside.  Blandt medlemmerne er kvindelige TAP i overtal, og der måtte gerne komme flere VIP. Vi forsøger at lave arrangementer af interesse for alle.

I 2009 havde der været flere aktiviteter af forskellig art end de foregående år:

- Fire foredrag ved henholdsvis rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, tidligere biskop Jan Lindhardt,    professor Søren Keiding og kirkehistoriker Knud Ottosen

 • - Guided rundtur i bus på Århus Havn
 • - To traveture (Årslev Engsø og Vilhelmsborg-Skovmøllen)
 • - Sommerudflugt til Cheminova og Lemvig (Museet for Religiøs Kunst)
 • - Besøg på Bymuseet: Landsudstillingen i 100 år
 • - Julearrangement med CAMPUS-koret.

 Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2009

Birger Kaiser gennemgik regnskabet.

Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2011

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Eventuelle forslag

Bestyrelsen foreslog vedtægterne vedrørende punktet generalforsamling ændret således:

Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden udgangen af februar det pågældende år, vil blive indkaldt til generalforsamlingen.

Formanden bemærkede, at ændringen ønskes gennemført med henblik på at kunne opgøre medlemstallet nøjagtigt, og for at være sikre på, at alle berettigede indkaldes til generalforsamling.

Hvis kontingentet blot – som nu – ”skal være indbetalt inden generalforsamlingen”, kender man ikke nødvendigvis alle medlemmer på det tidspunkt, hvor indkaldelsen sendes ud.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

Følgende valgtes:

 • a. Formand: Kurt Møller Pedersen (nyvalg)
 • b. 1 bestyrelsesmedlem: Torben Johansen (nyvalg)
 • c. 2 bestyrelsessuppleanter: Helga Lund (genvalg) og Anné Møller-Larsen (nyvalg)
 • d. Revisor: Finn Pedersen (genvalg)
 • e. Revisorsuppleant: Henning Mogensen (genvalg)

Ad 7) Eventuelt

Helga Lund takkede Karl Pedersen for hans medvirken fra starten til at få foreningen op at stå og for hans virke som formand i de forløbne år.

Karl Pedersen ønskede derefter at sige tak til Birger Kaiser, der som tidligere nævnt har været en ildsjæl i oprettelsen af og aktiviteterne i foreningen siden starten.

Endelig bad Birger Kaiser om ordet for med baggrund i en erindring fra sin tid som tillidsrepræsentant at henstille til medlemmerne, at man nedfælder forskellige små hændelser af interesse for universitetets historie og sender dem til Universitetshistorisk udvalg v/ Palle Lykke, tlf. 8942 2349, da netop sådanne små hændelser ellers vil blive glemt med den enkelte medarbejders afgang fra institutionen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.00.

 • Henning Mogensen
 • Dirigent                                                     
 • Birte Poulsen
 • Referent

Regnskab 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

Medlemskontingent

 

 

26.255,00

 

 

 

Arrangementer

 

 

21.100,00

 

 

 

Renter

 

 

41,51

 

 

 

 

 

 

47.396,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

Generalforsamling

 

 

1.909,80

 

 

 

Bestyrelsesmøder

 

 

269,50

 

 

 

Arrangementer

 

 

42.233,08

 

 

 

Administration

 

 

802,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.215,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

 

 

2.181,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.08

 

31.12.09

 

 

 

Danske Bank Nestor

40.782,70

 

54.812,57

 

 

 

Danske Bank Arrangement

5.337,91

 

3.230,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.120,61

 

58.042,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyldige omkostninger

 

 

9.741,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående regnskab er dags dato revideret.

 

 

 

 

 

Bilag fundet til stede og i orden.

 

 

 

 

 

Bankbeholdning konstateret.

 

 

 

 

 

9. april 2010

 

 

 

 

 

 

Finn Pedersen og Henning Mogensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer