2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 23. APRIL 2009.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.15 efter afvikling af foredrag om ”Vand” ved professor Søren Rud Keiding, Kemisk Institut.

Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
  3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2008
  4. Fastsættelse af kontingent for 2010
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg til bestyrelsen

    a. 3 bestyrelsesmedlemmer

    b. 2 bestyrelsessuppleanter

    c. revisor

    d. revisorsuppleant

  1.   Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

 Finn Pedersen valgtes, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Karl Pedersen redegjorde for aktiviteterne i det forgangne år:

Medlemstallet ligger stabilt omkring 240. Hvis man ser på regnskabets opgørelse af  kontingentindbetalinger, skulle det være 276, men som kassereren senere vil redegøre for, skyldes det, at flere medlemmer har betalt mere end én gang. Bestyrelsen har fået udarbejdet en brochure, som man kan videregive til potentielle medlemmer, og som én gang årligt vil blive udsendt til alle medarbejdere, som er fyldt 60 år.

Foreningen har de seneste år ikke bedt om tilskud fra Universitetet, idet det har været muligt at støtte aktiviteter med egne midler.

Der har været to heldagsudflugter i 2008, dels til Lille Vildmose i maj måned og dels den traditionelle sommerudflugt, som gik til Observatoriet i Jels, Sønderborg Slot og Sandbjerg, hvor man afsluttede med foredrag og middag. Det var en lang tur, fra tidlig morgen til sen aften, men det syntes ikke at skræmme medlemmerne, da der var fuldt hus på turen. Endelig gennemførtes i oktober en byvandring med start i Vikingemuseet og efterfølgende rundtur til steder i midtbyen med minder fra vikingetiden.

Herudover har der været afholdt følgende foredrag: Søren Pape Møller, Fysisk Institut, i november, om acceleratorerne med efterfølgende rundvisning, Rektor i januar, Jan Lindhardt i april og endelig dagens foredrag af Søren Rud Keiding.

Af kommende arrangementer kan nævnes en rundtur på havnen den 14. maj med orientering om planerne for havnens ud- og ombygning samt en travetur rundt om Årslev Engsø den 28. maj. Begge arrangementer vil snarest blive annonceret. Årets sommerudflugt finder sted den 27. august og går til Cheminova og til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2008

Birger Kaiser gennemgik regnskabet. Han bemærkede, at flere medlemmer have indbetalt kontingent mere end én gang. Pengene ville blive tilbagebetalt, når man kender et kontonummer, beløbet kan overføres til.

Regnskabet ( se nedenfor) godkendtes.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2010

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Eventuelle forslag

Der var indkommet forslag om oprettelse af betalingsservice til kontingentindbetaling. Kassereren redegjorde for, hvorfor bestyrelsen ikke umiddelbart kan støtte forslaget. Betalingsservice vil betyde udgifter for foreningen både i oprettelse og pr. indbetaling. Desuden er det nemt for den enkelte, som måtte ønske det, at aftale den årlige indbetaling med sin bank. Det kan gøres direkte med banken eller over netbank. 

En kort drøftelse viste, at medlemmerne var enige med bestyrelsen, og forslaget bortfaldt derfor.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

Følgende valgtes:

a.   3 bestyrelsesmedlemmer: Margit Ankerstjerne (genvalg), Birte Poulsen (genvalg) og Bodil

      Robertsen (nyvalg)

b.   2 bestyrelsessuppleanter: Helga Lund (genvalg) og Torben Johansen (nyvalg)

  1. Revisor Finn Pedersen (genvalg)
  2. Revisorsuppleant Henning Mogensen (genvalg).

Formanden takkede Ken Geer og Knud Erik Sabroe for deres arbejde i bestyrelsen som hhv. medlem og suppleant. Han bemærkede, at ”gamle” bestyrelsesmedlemmer heldigvis ofte er villige til at give en hånd med i arrangementer og dermed udgør en ressource for foreningen.

Herudover gjorde han opmærksom på, at man næste år skal udskifte formanden og ét bestyrelsesmedlem, kasserer Birger Kaiser. Med de nu foretagne nyvalg er der derfor taget hensyn til en gradvis overdragelse af Birger Kaisers mange opgaver.  Med hensyn til formand har der vist sig vanskeligt at finde emner. Karl Pedersen vil naturligvis gøre sit bedste for at løse denne opgave, men under alle omstændigheder fortsætter han ikke ud over det kommende år. Relevante forslag modtages gerne!

Ad 7)  Eventuelt

Man drøftede kort niveauet for de foredrag, som afholdes i foreningen. Der var enighed om, at niveauet skal være, så det forstås også af ikke fagfolk, og der var blandt de fremmødte stor tilfredshed med de afholdte foredrag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.00.

Finn Pedersen, dirigent

Birte Poulsen, referent

                                                                  

Regnskab for 2008

Indtægter

     
 

Medl.kontingent

 

27.600

 

Arrangementer

 

29.180

 

Renteindtægter

 

00.235

 

Andre indtægter

 

01.300

 

Ialt

 

58.315

Udgifter

     
 

Gen.forsamling

 

01.570

 

Best.møder

 

00.331

 

Arrangementer

 

48.967

 

Administration

 

02.931

 

Ialt

 

53.798

Årets resultat

   

04.517

 

Pr. 31.12.07

Pr. 31.12.08

 

DB N

37.363

40.783

 

DB A

04.241

05.338

 

Ialt

41.604

46.121

04.517

Ovenstående regnskab er dags dato revideret.

Bilag fundet til stede og i orden.

Bankbeholdning konstateret.

Finn Pedersen og Henning Mogensen, revisorer