2008

REFERAT AF

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 24. APRIL 2008.

 

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.25 efter afvikling af foredraget ”IT overalt” ved professor Morten Kyng, Datalogisk Institut.

Generalforsamlingens dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2007
 4. Fastsættelse af kontingent for 2009
 5. Eventuelle forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. formanden
  2. 1 bestyrelsesmedlem
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. revisor
  5. revisorsuppleant
 7. Eventuelt

 

Ad 1) Valg af dirigent

Torben Johansen valgtes, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden, Karl Pedersen, redegjorde for aktiviteterne i det forgangne år:

-         Medlemstallet er som for et år siden ca. 230 betalende medlemmer. I forlængelse af drøftelserne ved generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen søgt at agitere via universitetssystemet, ikke altid med held. En hilsen ved de fyldte 60 år er opnået ved edb-systemet+ Margit.

-         Foreningens vedtægter er ret stramme m.h.t. medlemskab, idet det kræves, at man er pensioneret fra en stilling ved Aarhus Universitet. Her har bestyrelsen dog være indstillet på at dispensere, og har sagt, at en ”passende tilknytning” kan være et tilstrækkeligt kriterium for medlemskab. Der er dog i sådanne tilfælde tale om individuelle vurderinger.

-         Universitetet er blevet stort med mange nye afdelinger. Man kan næppe forestille sig, at et medlemskab vil have interesse for medarbejdere fra disse nye afdelinger, men hvis nogen skulle ønske det, så må de anses for berettigede hertil.

-         Hvad angår relationerne til universitetet, så har der været en langvarig proces omkring fremtidige lokaler til NESTOR. Nu er der imidlertid stillet et lokale på Trøjborg til rådighed, som er ved at være klart til indflytning.

-         NESTOR har ikke bedt universitetet om tilskud i 2007, og foreningen har ydet støtte til udflugten mv.af egne midler.

-         Formanden og universitetsdirektøren har på et tidspunkt overvejet at udfærdige en skriftlig aftale mellem foreningen og universitetet om forskellige forhold. Der er dog endnu ikke taget initiativ hertil.

-         Ved mødet med direktøren bragte KP også spørgsmålet om ”seniorværksted” op. Modtagelsen var ikke umiddelbart positiv, men direktøren gav tilsagn om at ville mødes med initiativgruppen.

-         Af aktiviteter i det forgangne år kan nævnes besøget på Moesgaard, sommerudflugten til Foulum og Tangeværket samt besøget på Psykiatrisk Hospitals Museum, som havde haft stor tilslutning og måttet gennemføres i tre hold. Derudover har der været afholdt foredrag: Nytårsarrangementet med Ole Helmig og efterfølgende spisning, samt foredraget i dag af Morten Kyng  forud for generalforsamlingen. Det planlagte foredragsarrangement med Rektor om Universitetets nye status og fremtidsplaner havde måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Formanden ønskede at tilkendegive, at han fandt det særdeles pinligt, at så få af NESTORs medlemmer viste interesse for, hvad der sker på Universitetet.

-         Formanden efterlyste iøvrigt forslag fra medlemmerne til arrangementer. Som et eksempel kan nævnes, at initiativtageren til udflugten den 14.maj til Lille Vildmose er Ejvind Kold, som sammen med Helga Lund fra bestyrelsen har planlagt arrangementet. Prisen er 195 kr. Det er det dyreste arrangement, foreningen endnu har haft, men øjensynligt har det ikke skræmt medlemmerne, da 38 ud af 58 pladser er afsat på nuværende tidspunkt.

-     Universitetets publikation AUgustus udendes fortsat til medlemmerne. Hvis nogle medlemmer ikke skulle modtage bladet, kan der rettes henvendelse til Torben Johansen, Journalkontoret. Tlf: 89 42 1108, mail: taj@adm.au.dk (helst pr. mail). Opgiv navn, adresse og fødselsdato og år. Oplys, om der er sket en afbrydelse i leveringen, eller om bladet aldrig er kommet frem.

-         Bestyrelsen har fungeret godt. Formanden genopstiller trods sidste års ”løfte” om det modsatte. Han vil, forudsat genvalg , i perioden finde et nyt formandsemne.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2007

På vegne af kassereren Birger Kaiser, som var forhindret i at være til stede, gennemgik revisorsuppleant Henning Mogensen det omdelte regnskab. Årets resultat var 19.114,53 kr., og formuen ved årets udgang 41.603,59 kr.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2009.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Eventuelle forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

Følgende valgtes:

Formanden Karl Pedersen (genvalg)

 1. 1 bestyrelsesmedlem, Birger Kaiser (genvalg)
 2. 2 bestyrelsessuppleanter, Helga Lund (genvalg) og Knud Erik Sabroe (genvalg)
 3. Revisor Finn Pedersen (genvalg)
 4. Revisorsuppleant Henning Mogensen (genvalg)

 

Ad7) Eventuelt

Flere fandt det beklageligt, at mødet med Rektor havde måttet aflyses, og det blev foreslået, at bestyrelsen forsøger at få arrangementet op at stå igen. Formanden ville overveje det.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.10.

Torben Johansen

Dirigent

Birte Poulsen

Referent

Regnskab for 2007

Indtægter
Medlemskontingent 27.200,00
Arrangementer 14.255,00
Renter 135,98
41.590,98
Udgifter
Generalforsamling 1.445,00
Bestyrelsesmøder 575,75
Arrangementer 19.935,75
Administration 269,95
Fejloverførsel vedr. udlæg 250,00
22.476,45
,
Årets resultat 19.114,53
31.12.06 31.12.07
DB N 22.478,86 37.362,57
DB A 10,20 4.241,02
22.489,06 41.603,59 19.114,53
21.04.2008
Ovenstående regnskab er dags dato revideret.
Bilag fundet til stede og i orden.
Bankbeholdning konstateret.
Henning Mogensen
Revisor