2007

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18. APRIL 2007

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 17.20 efter afvikling af foredrag om SUDOKU ved lektor Jørgen Brandt for lidt over 50 medlemmer.

Generalforsamlingens dagsorden:

1)      Valg af dirigent.

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3)      Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2006.

4)      Fastsættelse af kontingent for 2008.

5)      Eventuelle forslag.

6)      Valg til bestyrelsen:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer

b. 2 bestyrelsessuppleanter

  1. revisor
  2. revisorsuppleant

7)      Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

Torben Johansen valgtes og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

Formanden, Karl Pedersen, fik ordet for at redegøre for det forgangne år.

Vedrørende medlemstallet måtte det konstateres, at der efter registrering af indbetaling af kontingent for 2007 var sket et forholdsvist stort fald, nemlig fra godt 300 til nu kun 230. Der vil blive set på, hvad årsagen kunne være.

Af afholdte aktiviteter oplistedes 1) besøg på antikmuseet, 2) sommerudflugt til Jelling, 3) foredrag om Det ny Testamentes skrifter og de ”andre” skrifter, 4) foredrag om Hjernen og dens udfordringer og 5) dagens arrangement om SUDOKU.

Rektor havde velvilligt betalt bustransport i forbindelse med sommerudflugten. Efter begge foredrag havde der været arrangeret fælles spisning.

Herudover havde Knud-Erik Sabroe afviklet 2 rundvisninger på universitetet om ”Kunst i gule rammer”.

Forsøget med møder i Faculty Club var efter samtale med rektor blevet genoptaget. Uanset rektors tilbud om at betale morgenkaffe blev det imidlertid ingen succes og måtte stoppes igen.

Medlemmerne havde fået tilbud om gratis deltagelse i visse af Folkeuniversitetets foredrag. Det skulle nu endvidere være sådan, at AUgustus sendes til alle pensionister. Modtager man ikke bladet, kan man rette henvendelse til Torben Johansen, Journalkontoret.*)

*) Torben Johansen, Journalkontoret. Tlf: 89 42 1108, mail: taj@adm.au.dk (helst pr. mail). Opgiv navn, adresse og fødselsdato og år. Oplys, om der er sket en afbrydelse i leveringen, eller om bladet aldrig er kommet frem.

Karl Pedersen benyttede lejligheden til dels at takke Elin Tveskov for bestyrelsesarbejdet i den forløbne periode og dels at meddele, at han selv ønskede at gå af som formand ved generalforsamlingen i 2008.

Afsluttende oplyste formanden, at Nestor vil få et lokaleproblem, da Birger Kaiser bliver pensionist fra 1. maj 2007, og hans kontor derfor forsvinder. Muligheden for at få stillet et lokale i nærheden af Faculty Club til rådighed undersøges pt. Karl Pedersen håbede så, at det ved selvorganisering i en eller anden form vil blive muligt med dannelse af interessegrupper. Der forventes et forsøg med interessegruppe ved Knud Ottosen om hans nyeste bog.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2006

Kassereren, Birger Kaiser, gennemgik regnskabet, der var udsendt med dagsordenen. Årets resultat var et plus på 1.589 kr. – Formuen ved årets udgang var 22.489,06 kr.

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

Kassereren havde konstateret, at nogle medlemmer har betalt kontingent for 2007 mere end én gang. Det er ikke nødvendigt. Da det ikke i alle tilfælde kan ses ud fra bankindbetalingerne, hvem det drejer sig om, benyttede Birger Kaiser lejligheden til at anmode de pågældende om at give besked, så der kan ske tilbagebetaling.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2008

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. årligt godkendtes.

Ad 5) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

Ad 6) Valg til bestyrelsen

Følgende valgtes:

a)      3 bestyrelsesmedlemmer: Margit Ankerstjerne (genvalg), Ken Geer (genvalg), Birte Poulsen (nyvalg).

b)      2 bestyrelsessuppleanter: Helga Lund (genvalg), Knud-Erik Sabroe (genvalg).

c)      Revisor: Finn M. Pedersen (genvalg).

d)      Revisorsuppleant: Henning Mogensen (genvalg.

Ad 7) Eventuelt

Helga Lund opfordrede medlemmerne til at gøre en indsats for rekruttering af flere medlemmer gennem personlig kontakt. Helle Holm Nielsen foreslog hvervekampagne f.eks. ved at skrive i Campus. Lissi Nielsen foreslog udsendelse af hilsen, når universitetsmedarbejdere fylder 60 år.

Birger Kaiser fandt en 60 årshilsen en god idé og oplyste, at bestyrelsen vil gennemgå den potentielle liste, så snart datakontoret har tid til en opdatering.

Karl Pedersen nævnte AU’s nye størrelse. Hvis/når fusionerne får indflydelse på Nestor, ville han umiddelbart mene, at der bliver tale om underafdelinger.

Dirigenten overlod rekrutteringsspørgsmålet til bestyrelsen og afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 18.Torben Johansen

Dirigent

Elin Tveskov

Referent

Regnskab 2006

Indtægter

     
 

Medlemskontingent

11.200,00  
  Arrangementer

19.470,00

 
  Renter

5,56

 
     

30.675,56

Udgifter

Generalforsamling

2.135,00

 
  Bestyrelsesmøder

205,25

 
  Foredrag

2.899,00

 
  Faculty

669,25

 
  Arrangement kaffe

1.832,00

 
  Spisninger

21.343,00

 
  Gebyr

3,00

 
     

29.086,50

Årets resultat    

1.589,06

Aktiver      
Danske Bank Nestor

22.478,86

   
Arrangement

10,20

   
 

22.489,06

   

  
Ovenstående regnskab er revideret uden bemærkninger
29-mar-07
Finn M. Pedersen
Henning Mogensen
Revisorer