2006

Ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2006 kl. 16,45

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3)      Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2005.
Regnskabet er vedhæftet/vedlagt.

4)      Fastsættelse af kontingent for 2007.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.

5)      Eventuelle forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

6)      Valg til bestyrelsen
a. Formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 bestyrelsessuppleanter 
d. Revisor
e. Revisorsuppleant
Efter foretaget lodtrækning er Karl Pedersen og Birger Kaiser på valg.

7)      Eventuelt

auditoriet

Referat:

1)      Til dirigent valgtes Finn Pedersen

2)      Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

 formandens beretning

Karl Pedersen henviste indledningsvis til Nestors hjemmeside med referater af bestyrelsesmøderne. Han havde således ikke noget nyt at berette, men ville give et koncentrat.

Bestyrelsens konstitution :

Formanden var jo givet. De øvrige poster blev fordelt som følger: Birger Kaiser kasserer, Margit Ankerstjerne sekretær, Elin Tveskov referent og Kenn Geer næstformand. I øvrigt havde suppleanterne Knud-Erik Sabroe og Helga Lund deltaget i bestyrelsesmøderne.

Karl Pedersen fremhævede den betydelige indsats Birger, Margit og Elin havde ydet i forbindelse bl.a. med opsætning af systemerne til

Medlemskontakt

Hjemmeside var etableret og ligeledes et medlemskartotek, som danner basis for udsendelse af meddelelser til medlemmerne. E-mail er hovedmediet, men til medlemmer der ønsker det  kommunikeres med brev. Der havde selvsagt været fødselsvanskeligheder – 7 identiske e-mails! Men nu fungerer det tilsyneladende.

Der er oprettet 2 bankkonti, den ordinære til kontingent m.v. og en ”arrangementskonto”.

Arrangementer

30. januar holdt Henning Lehmann foredrag om  Aarhus Universitets Forskningsfonds historie for ca 90 medlemmer, og i den efterfølgende spisning deltog ca. 65.

Nogle medlemmer havde efterlyst et uformelt mødested, og som et forsøg havde vi derfor lånt ”Faculty Club” 6 eftermiddage. For at måle interessen ”videnskabeligt” havde vi  valgt  to torsdage, 2 tirsdag og 2 mandage (onsdag var lokalet optaget). Torsdag var klart mest populær; den første torsdag kom der ét medlem - på de øvrige dage kom der ingen!

Generalforsamlingen i dag er indledt med det 3. arrangement: Lars Morells foredrag/rundvisning. Det siges at der skal noget ekstra til for at få deltagelse i generalforsamlinger.

Bestyrelsen planlægger en udflugt i august måned og hører gerne fra medlemmerne herom  for at sondere interessen herfor.

Medlemsinspiration

I det hele taget modtager vi meget gerne input fra medlemmerne

Kommentarer til beretningen: Helge Spangaa ville gerne støtte foreningen i ideen med Faculty Club møder. Formanden meddelte, at tanken ikke var opgivet.

Formandens beretning godkendtes af forsamlingen

1)      Kassereren fremlagde regnskabet (se nedenfor) som godkendtes, og meddelte at medlemstallet nu er på 305.

2)      Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. for 2007, og det blev slået fast, at der ikke opkræves nyt kontingent fra medlemmerne før i begyndelsen af 2007.

3)      Punktet bortfalder, da der ikke var indkommet forslag.

4)      Valg til bestyrelsen :

a.      Formand Karl Pedersen genvalgtes

b.      Kasserer Birger Kaiser genvalgtes

c.      Suppleanterne Helga Lund og Knud-Erik Sabroe genvalgtes

d.      Revisor Finn Pedersen genvalgtes

e.      Revisorsuppleant; Henning Mortensen, marin økologi nyvalgtes.

5)      Eventuelt

Eventuelt

Birger Kaiser gav en orientering om mulighederne for tidligere ansatte seniorer for at leje feriefondens boliger, fortrinsvis uden for højsæsonen. Orienteringen blev modtaget med glæde af medlemmerne, se Nestors hjemmeside: www.nestor.au.dk  hvor er er link til www.feriefonden.au.dk/index.jsp

Fondens administration: Nordre Ringgade 1, bygning 431, 1., 8000 Århus C.

Telefon: 8942 4414, e-mail: ferie@au.dk

Henning Mogensen foreslog at der arrangeredes et besøg på Antikmuseet inden 28. maj for bl.a. at se en særudstilling om samlere. Han tilbød sig som guide på udstillingen.

Der var en drøftelse af evt. mål for en sommerudflugt i august. Lis Andersen anbefalede at der blev holdt sommerudflugt. Kolding blev nævnt og herunder besøg på Trapholt. Flere anbefalede også Den geografiske Have, og der var stemning for at gå videre med ideen.

Bodil Robertsen skulle hilse fra Studenterby Århus i den tidligere Århus Toldbod.

Foreningen er velkommen til at afholde arrangementer i huset. Rettelse modtaget fa Bodil: Foreningen er velkommen til at besøge Studenterby Århus.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Finn Pedersen

Dirigent

Margit Ankerstjerne

Referent

Regnskab for 2005

Indtægter
     Medlemskontingent              20.900
Indtægter i alt                                               20.900
Udgifter                                              0
Udgifter i alt                                                         0
Resultat                                                       20.900
Indestående i Danske Bank                            20.900
Ovenstående er revideret uden bemærkninger
21. marts 2006
Finn M. Pedersen
Revisor