2017

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 107 d. 28/11 2017.12.04

Tilstede: Erik Meiniche-Schmidt (EMS), Anné Møller-Larsen (AML), Aase Sørensen (AS), Jens Winther Kristensen (JW), Lisbeth Holm Rasmussen (LHR), Kirsten Neuhauge (KN) og Viggo Nielsen (VN).

EMS meddelte, at Rektor endnu ikke havde meldt tilbage vedr. tur til Sandbjerg i august/september 2018.

Man blev enige om foreløbigt program for turen, som vil strække sig over 2 dage:

Afgang fra Aarhus kl. 8.30/9.00

Ankomst til Sandbjerg ved frokosttid, hvorefter man bliver indkvarteret.

Frokost på Sandbjerg

Om eftermiddagen er der tur til Frøslevlejren

Efter aftensmad vil der være foredrag om Nydambådene, som er fundet lidt nord for Sandbjerg

Næste dag kan man efter morgenmad enten gå en tur til det sted, hvor Nydambådene blev fundet, eller man kan spadsere i parken ved Sandbjerg

Dernæst er der afgang fra Sandbjerg til Christiansfeld, hvor der er guidet rundvisning.

Der spises frokost, hvorefter turen går tilbage til Aarhus med ankomst sidst på eftermiddagen.

Nytårsarrangement: Jørgen Elklit vil blive spurgt, om han vil være foredragsholder med emnet Valg.

EMS vil kontakte Jørgen Elklit vedr. accept og aftale dato, som helst skal være torsdag i uge 3 eller uge 4, 2018.

Alternative emner kan være Per Uggerhøj om Tid eller Gorm Toftegaard om Loven.

Da ægtefæller kan deltage, vil det være nødvendigt at reservere auditorium i Teologibygningen og spise i Stakladen.

Afhængig af dato skal invitation udsendes før jul eller lige efter nytår.

Forårstur: Der er planer om tur til Mols for at se møllerne. Jens Reddersen vil blive spurgt, om han vil guide.

Alternativ kan være Stenalt Mosebrug.

Om eftermiddagen kan der være besøg på Stenalt eller Mejlgaard

Næste bestyrelsesmøde 11/1 2018 kl. 10.00

Kirsten Neuhauge

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 106, d. 2. november 2017.

Til stede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Viggo Nielsen, Jens Winther Kristensen, Kirsten Neuhauge, Lisbeth Holm Rasmussen, Anné Møller-Larsen.

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde nr. 105.

Man drøftede kort deltagerantallet ved det kommende aftenarrangement med Michael Svarer. Antallet, der er tilmeldt spisning, er mindre end forventet. Hvor mange, der kun vil høre foredraget, vides ikke. I forbindelse med dette diskuterede man, om man skulle se lidt mindre restriktivt på ægtefællers deltagelse ved foredrag. Man var positive overfor denne mulighed; men det blev understreget, at evt. deltagelse i spisning ville kræve fuld pris af ledsager. Disse emner diskuteres igen ved næste bestyrelsesmøde.

Derefter drøftedes en mulig foredragsholder til et nytårsarrangement med ledsager. Bl.a. undersøges om der kan findes et emne i en af universitetsforlagets publikationer.

Fremtidsplaner:

Man drøftede igen muligheden for en heldagstur med overnatning til Sandbjerg i sensommeren 2018. Formanden har forespurgt rektor om delvis sponsorering af turen, men endnu ikke fået svar. Der arbejdes videre med indhold og pris for en sådan tur.

Derefter drøftede man forskellige forslag til foredrag i foråret: Der er givet tilsagn fra skipper Torben på Aurora og fra professor Bo Barker Jørgensen om et foredrag om skibet og dets mange opgaver og muligheder. Der er ikke fastsat en dato. Denne afhænger af skibets kalender; men man prøver at få en aftale i stand tidligt i foråret.

Som en mulig forårsudflugt arbejdes der med et forslag om ”Vandmøllerne på Mols”, med Jens Reddersen som foredragsholder.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d.. 28. november 2017

Anné Møller-Larsen

Referent

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 105 den 14. september 2017.

 

Tilstede: Erik Meiniche Schmidt (EMS), Aase Sørensen (AS), Jens Winther Kristensen (JW), Viggo Nielsen (VN), Anné Møller Larsen (AML), Lisbeth Holm Rasmussen (LHR) og Kirsten Neuhauge (KN).

Referat:

Der var ingen kommentarer til referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Vedr. foredrag om vismandsorganisationen.

Erik Meiniche Schmidt meddelte, at han har kontakt til vismand Michael Svarer, som gerne vil holde foredrag efter efterårsferien.  Man blev enig om, at EMS aftaler en dato med Michael Svarer i uge 43 eller 44.

Man har talt om et besøg på Universitetets forskningsskib Aurora. Aurora er booket til tidligt forår 2018. Man blev enig om et besøg lige så snart, det er muligt at få en aftale i stand.

EMS har ikke kontaktet Derek Beach, men vil gøre det med henblik på et foredrag.

Ølsmagning

Der er forslag om en aften med ølsmagning. EMS vil kontakte Henrik Fossing og forsøge at få en aftale i stand. Såfremt dette ikke kan lade sige gøre, har VN måske en person , som kan arrangere en aften i december.

Sandbjergtur

Søren Mogensen, administrator for Sandbjerg gods er kontaktet vedr. døgnophold på Sandbjerg Gods.

Rektor er spurgt om tilskud til turen, men har endnu ikke givet tilsagn. EMS vil kontakte Rektor med et forslag.

Man anslår, at der vil være 50 deltagere.

For at få så meget ud af turen som muligt, vil der være afgang fra Aarhus kl. 8.30 med ankomst til Sandbjerg til frokost.

Dernæst er der forslag om besøg i Frøslev lejren om eftermiddagen. Om aftenen vil man enten bede en fra Nydam Bådelaug om at fortælle om Nydambåden eller arrangere fortælling om Sønderjyllands historie.

På hjemturen er der forslag om besøg i Christiansfeld, hvor man vil spise frokost før hjemturen til Aarhus.

Turen er planlagt til august/september 2018.

Næste bestyrelsesmøde: 2. november 2017 kl. 10.00.

Kirsten Neuhauge

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 104 d.17. august 2017.

Til stede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen Viggo Nielsen, Jens Winther Kristensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Anné Møller-Larsen.

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde nr. 103.

Man drøftede den kommende tur til Middelfart og Fredericia. Der er ikke så mange tilmeldinger som forventet, så man enedes om at udsende en reminder. Foredragsholderne tilbydes at deltage i frokosten i Fredericia.

 Fremtidsplaner:

Erik arbejder videre med planerne om en evt. tur med overnatning til Sandbjerg næste efterår.

Man drøftede forskellige mulige emner til foredrag i dette efteråret, hvor man stiler efter at holde 2 foredrag inden årsskiftet:

Vismandsinstitutionen, - måske i ugerne 47 eller 48,

It-sikkerhed,

Brexit eller måske  Donald Trump,

Universitetes skib Aurora, - besigtigelse og efterfølgende foredrag på DOKK1, hvor man vil sigte efter uge 39 eller 40. Erik retter henvendelse til de forskellige mulige foredragsholdere.

 Endelig drøftede man forårets program, som evt. kunne indeholde en tur til Foulum eller Samsø, og evt. en aften med smagning af vin/øl/rom/el andet. Sidstnævnte arrangement kunne evt. afholdes i november måned, hvis det passer ind i programmet.

 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 14. september kl. 10.00.

 Anné Møller-Larsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 103 d. 26. juni 2017.

 

Til stede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Viggo Nielsen, Jens Winther Kristensen, Kirsten Neuhauge, Lisbeth Holm Rasmussen, Anné Møller-Larsen.

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde nr. 102.

Man drøftede kort det forholdsvis lille deltagerantal ved arrangementet på Ndr. Kirkegaard.

Derefter drøftedes den kommende tur d. 24. august til Middelfart med besøg på Keramikmuseet Clay og det efterfølgende besøg i Fredericia, hvor tidligere borgmester Uffe Steiner Jensen og Tim Andersen, direktør for Kanalbyen Fredericia, vil vise rundt og fortælle om den nyere udvikling i byen.  – Invitation udsendes til medlemmerne først i august, med deadline tirsdag d. 15. august.

Fremtidsplaner:

Man drøftede en evt. heldagstur med overnatning til Sandbjerg i sensommeren 2018. Formanden arbejder videre med indhold og pris for en sådan tur.

Derefter drøftede man forskellige forslag til foredrag i efteråret: Menneskets udvikling. Vismandsinstitutionen. Danmark som kolonimagt.

Der blev ikke truffet beslutning om hverken foredrags-titel eller tidspunkt.

 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 17. august, kl. 10.00              

 Anné Møller-Larsen

Referent                                

Referat af bestyrelsesmøde nr. 102 den 16. maj 2017

Tilstede: Erik Meiniche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen, Lisbeth Holm Rasmussen (nyt medlem i stedet for Birte Poulsen) og Kirsten Neuhauge.

Referat:

Der var ingen kommentarer til referat fra Generalforsamling.

Tur til Viborg, Hald Ege og Dollerup Bakker:

Opsamling vedr. turen: Da Ishuset ved Dollerup Bakker er lukket, vil Jens Winther sørge for øl og vand, som kan nydes i stedet.

Guiden, som skal med til Hald Ege og Dollerup, kommer til Rindsholm Kro. Der skal medbringes et mindre beløb til betaling af transport.

Aftale med Matematisk Kantine om afhentning af kaffe kl. 8.00.

 Gåtur i Juni:

Der var enighed om rundvisning på Ndr. Kirkegård den 15. juni 2017 kl. 15.00. Der kan være en gruppe på 30, men hvis der er mange tilmeldinger, er det muligt at gentage turen den 22. juni 2017.

Turen vil vare 1½ time og guiden er Klaus Bertelsen, som er historiker. KB vil vise rundt til de flotte gamle gravmæler over kendte Aarhus-familier og fortælle deres historie.  Pris for 1½ times rundvisning incl. Forberedelse er kr. 2.258,00.  Ved gentagelse af rundvisning kommer der ikke forberedelse oveni, og prisen er kr. 1.355. Egenbetaling fastsættes til kr. 50,00.

Kirsten skriver indbydelse og sender rundt til godkendelse. Deadline for tilmelding er 6. juni 2017.

 Fremtidsplan:

På Viborgturen vil man spørge, om der er interesse for en tur til Sandbjerg med overnatning i foråret 2018.

Egenbetaling vil være større end normalt, men EMS vil undersøge, om Rektor vil give et tilskud til turen.

På Sandbjerg vil man evt. kunne få nogle fra Nydamsbådens Laug til at fortælle om Nydamsbåden.

På turen hjem vil man evt. kunne lægge vejen omkring en seværdighed i Sønderjylland. Forslag: Christiansfeld, Jellingestenen, Haderslev eller Aabenraa.

 Efterårstur 2017:

Jens Winther har en dialog i gang med Uffe Steiner, som er tidligere borgmester i Fredericia, om en rundvisning i Fredericia. Desuden vil man besøge Det Keramiske Museum CLAY i Middelfart, hvor der er udstilling med Saltos værker indtil 17. september 2017. Entre til Museet er 90 kr. pr. person og 800 kr. til guide.

Der blev ikke aftalt nærmere om foredrag i efterår 2017.

 Næste bestyrelsesmøde: 22. juni 2017 kl. 10.00.

 Kirsten Neuhauge

Referent

�

Referat af bestyrelsesmøde nr. 101 den 6. april 2017.

 

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

 Referat

Referat af møde nr. 100 godkendtes.

 Arrangementer

Foredraget med Connie Hedegaard den 30. marts samt den efterfølgende spisning i Kemisk Kantine har fået megen ros fra deltagerne.

Nestors generalforsamling finder sted den 27. april kl. 16.00 i Kemisk Instituts auditorium 1. Fra kl. 15.00 vil der som sædvanligt være kaffe og napoleonskager i kantinen. Foredragsholderen vil være lektor Suresh Rattan fra Molekylærbiologisk Institut.

Forårsudflugten den 17. maj går til Hald Hovedgård, Dollerup Bakker og Viborg.

I juni måned planlægges en trave-/spadseretur. Oprindeligt havde bestyrelsen tænkt på et arrangement i forbindelse med Aros’ udstilling ”The garden”, men vi mener, at prisen for guider er for høj. Vi prøver derfor at finde et andet mål for turen.

Målet for sommerudflugten i august måned er stadig under overvejelse.

 Næste møde

5. maj 2017 kl. 10.00.

 Birte Poulsen

Referent

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 100 den 23. februar 2017.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

 Referat

Referat af møde nr. 99 godkendtes.

 Arrangementer

Den 30. marts kl. 17-19 afholdes foredrag v. Connie Hedegaard. Efterfølgende er der spisning i Kemisk Instituts kantine. Pris for spisning er 195,00 kr. Frist for tilmelding den 22. marts. Ved dette arrangement er der mulighed for at invitere en ledsager med.

Nestors generalforsamling finder sted den 27. april 2017 kl. 16.00 i Kemisk Instituts auditorium 1. Fra kl. 15 vil der som sædvanligt være kaffe og napoleonskager i kantinen. Foredragsholder er endnu ikke fundet.

Forårsudflugten i maj måned finder sted i uge 20 og går til Hald Hovedgård, Dollerup Bakker og Viborg.

En travetur i juni måned vil formentlig gå til en del af Aros’ store udstilling ”The Garden”, den del, som går fra Tangkrogen ud langs kysten. Turen vil i givet fald blive gennemført med en guide fra Aros.

Målet for sommerudflugten i august måned er stadig under overvejelse. Måske bliver det Keramikmuseet Clay ved Middelfart samt andre spændende steder på Fyn.

Næste møde

6. april 2017 kl. 10.00.

 Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 99 den 24. januar 2017.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 98 godkendtes.

Arrangementer

Nytårsarrangementet afholdtes den 19. januar 2017. Universitetsdirektør Arnold Boon fortalte om den aktuelle situation og fremtidige tiltag på Aarhus Universitet. Bagefter var der spisning i Richard Mortensen stuen. Der var enkelte forhold i forbindelse med middagsarrangementet, som skal drøftes med Stakladen med henblik på senere arrangementer, men i øvrigt var der overvejende tilfredshed blandt deltagerne.

Den 30. marts 2017 har tidligere minister og EU kommissær, nu også formand for universitets bestyrelse, Connie Hedegaard givet tilsagn om at holde foredrag i foreningen. Der vil også her være efterfølgende spisning. Til dette arrangement vil medlemmerne have mulighed for at invitere en ledsager med. Tid og sted vil senere blive annonceret.

Generalforsamlingen er fastsat til den 27. april 2017. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

I maj måned, sandsynligvis i uge 20, planlægges en forårsudflugt til Hald Hovedgård, Dollerup Bakker og Viborg. Nærmere herom senere.

I juni måned en vandretur med udgangspunkt i et af Kulturby projekterne, måske en del af Aros’ event, THE GARDEN. Derom nærmere.

Næste møde

23. februar 2017 kl. 10.00.

 Birte Poulsen

Referent