2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 90 den 8. december 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 89 godkendtes.

Arrangementer

Foredragsarrangementet på Moesgaard den 2. december, hvor Ole Høiris indledte med at tale om forholdet mellem museet og instituttet i historisk perspektiv, institutleder Bjarke Paarup fortalte om samarbejdet mellem museet og instituttet set fra universitetets side, og museumsleder Jan Skamby Madsen fortalte om forholdet set fra museets side, havde stor tilslutning. Med hensyn til den efterfølgende spisning var der forskellige kommentarer fra deltagerne. Vi skal nok fremover tilstræbe at orientere mere grundigt om, hvad der vil blive serveret.

Nytårsarrangementet er nu fastlagt til den 27. januar 2016. Dekan for Arts, Johnny Laursen vil holde det indledende foredrag. Herefter vil der blive serveret et glas vin og lidt snacks/tapas eller lignende. Lokale er endnu ikke fastlagt.

I marts måned planlægges et arrangement med Ole Øhlenschlæger Madsen og Peter Mogensen, som vil fortælle om tænketanke. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt.

Generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 20. april 2016.

Forårsudflugten forventes afholdt i uge 21, maj måned 2016. Der arbejdes videre med Den Genfundne Bro, Vestermølle m.v.

Endelig afsluttes forårsprogrammet formentlig med en travetur i juni måned.

Næste bestyrelsesmøde

2. februar 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 89 den 3. november 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 88 godkendtes.

Arrangementer

Det planlagte arrangement på Moesgaard (ikke museet, men instituttet) er nu fastlagt til onsdag den 2. december kl. 16.00. Efterfølgende vil der være spisning i instituttets kantine. Indbydelse udsendes snarest.

Nytårsarrangementet forventes afholdt i uge 4, 2016. Dekanen for Arts, Johnny Laursen, vil holde det indledende foredrag.

I marts 2016 håber vi at kunne indbyde til et foredrag om tænketanke ved Ole Øhlenschlæger Madsen og Peter Mogensen.

I april måned afholdes generalforsamling. Foredragsholder er endnu ikke spurgt.

I maj måned er det tradition for en udflugt i nærområdet. Bestyrelsen overvejer bl.a. ”Den genfundne bro” ved Vestbirk samt andet af interesse i nærheden heraf.

I juni måned tager vi på en travetur. Jens Winther kommer med forslag.

Eventuelt

Der er på det seneste kommet 26 nye tilmeldinger. I alt er der nu 339 betalende medlemmer.

Jens Winther arbejder med en revidering af foreningens hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde

8. december 2015 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 88 den 15. september 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 87 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten til Fur den 18. august blev gennemført med stor succes og fuldt hus. Det lykkedes at få nogle deltagere med fra ventelisten, men desværre ikke alle. Vi må overveje, hvad vi vil gøre i en senere tilsvarende situation.

Der er indbudt til foredrag den 23. september med professor Tobias Wang om undersøgelserne af giraffernes kredsløb og hvad deraf følger. Efterfølgende er der spisning i Kemisk kantine.

Under planlægning er et arrangement på Moesgaard, i.e. instituttet, med overskriften ”Moesgaard Museum og AU”, hvor vi vil høre om historien og det aktuelle samarbejde mellem museet og AU.

Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver formentlig ultimo november.

Traditionen tro vil der blive afholdt et nytårsarrangement i slutningen af januar. Detaljerne er endnu ikke planlagt, men vi regner med et indlæg fra Arts’ dekan Johnny Laursen.

Ved det kommende bestyrelsesmøde vil vi igangsætte planlægningen af et arrangement i marts, generalforsamling i april og forårsudflugt i maj måned.

Næste bestyrelsesmøde

3. november 2015 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 87 den 6. august 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 86 godkendtes.

Arrangementer

Udflugten til Fur blev meget hurtigt ”udsolgt”. Der er nu 14 på venteliste.

Tobias Wang har nu givet tilsagn om at fortælle om forskningsprojektet vedrørende giraffernes blodtryk. Så vidt muligt finder foredraget sted onsdag eller torsdag i uge 40.

Efterfølgende arrangeres spisning.

I uge 47 eller 48 forsøger vi at arrangere et besøg på Moesgaard. Både de renoverede gamle bygninger og museet er i spil. Formanden kontakter nogle folk fra fagene for råd om, hvordan vi bedst skruer besøget sammen.

Sidst i januar, når kantinerne åbner efter juleferien, forventer vi at lave et nytårsarrangement i lighed med tidligere år.

Eventuelt

Vi har fra AU IT fået oplysning om medarbejdere, der er fyldt 60 år, og det besluttedes at skrive til disse medarbejdere for at gøre opmærksom på NESTOR, da vi gerne ser nye medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde

15. september 2015 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 86 den 23. juni 2015.

Tilstede: Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 85 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten 2015 finder sted den 18. august, og turen går til Fur. Der vil bl.a. være rundtur med lokalguide i egen bus, frokost i Bryghuset, en gåtur til Knuden eller rundvisning i bryggeriet (mod egen betaling).  Turen annonceres medio juli. Prisen vil være 275 kr. og tilmeldingsfristen den 4. august 2015.

Man drøftede mulige arrangementer i efteråret, f.eks. en guidet rundvisning på Moesgaard, hvor man gerne vil se bag kulisserne ”med universitets øjne”. Formanden tager kontakt vedrørende dette arrangement og har desuden fået tilsagn fra Tobias Wang om et foredrag, omhandlende giraffernes blodtryk. Tid og sted er endnu ikke fastsat.

Eventuelt

Vi har fra AU IT fået oplysning om medarbejdere, der fylder 60 i 2015. Spørgsmålet er så, om vi skal henvende os til dem med information om Nestor.

Næste bestyrelsesmøde

6. august 2015 kl. 10.00

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 85 den 28. april 2015.

Tilstede : Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen og Anné Møller-Larsen.

Referat

Referat af møde nr. 84 godkendtes.

Medlemmer

Man diskuterede muligheden af at hverve nye medlemmer ved igen at gøre opmærksom på foreningens eksistens overfor pensionerede medarbejdere og medarbejdere over 60 år. Man diskuterede, hvordan det evt. kunne foregå. Formanden arbejder videre med sagen.

Arrangementer

Forårsudflugten til Glud er fuldtegnet, og der laves venteliste.

Byvandringen  i ” Det klassiske Aarhus” d. 11. juni med stadsarkivar Søren Bitsch Christensen er ved at være på plads. Der kan være 25 deltagere, så man regner med, at det vil være nødvendigt at gentage turen dagen efter. Aase og Margit aftaler, hvordan man bedst fordeler deltagerne på de to dage. Byvandringen annonceres ca. en måned før arrangementet.

Man diskuterede derefter efterårets arrangementer, hvoraf det første bliver en heldagstur til Fur d. 18. august. Aase og Jens, som har godt kendskab til Fur, planlægger turen.

Mulige foredrag i efteråret blev derefter diskuteret. I oktober vil man forsøge at arrangere et guidet besøg på Moesgaard, hvor man gerne vil se bag kulisserne med ”universitets-øjne”. Formanden tager kontakt. I november/december vil man prøve at få Tobias Vang og Chr. Aalkjær til at holde foredrag om deres arbejde med giraffers blodomløb og blodtryk. Formanden tager kontakt til Tobias Vang.

Eventuelt

Bestyrelsen drøftede andre mulige foredragsholdere til senere arrangementer.

Margit har til bestyrelsens medlemmer udsendt en konstitueringsliste for den nye bestyrelse. Der udsendes en revideret liste.

Næste bestyrelsesmøde

23. juni 2015 kl. 10.00

Referent: Anné Møller-Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 84 den 13. marts 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 83 godkendtes.

Arrangementer

Foredraget den 11. marts om 1864 ved centerleder Bjørn Østergaard fra Historiecenter Dybbøl Banke var interessant og spændende. Der var ca. 70 tilhørere. Herefter var der spisning i Richard Mortensen Stuen: Hønsekødsuppe m.m. Her var der 47 deltagere, og der syntes at være tilfredshed med arrangementet.

Der var udsendt forslag til indkaldelse til ordinær generalforsamling den 16. april. Indledende forelæsning ved lektor Martin Brynskov, Institut for Æstetik og Kommunikation, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion. Bestyrelsen tilsluttede sig det foreliggende udkast, og indkaldelsen vil blive udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Planlægningen af forårsudflugten til Glud Museum den 19. maj er nu ved at være på plads. Vi vil om formiddagen få en rundtur i egen bus, men med lokalguide, i området. Efter frokost en rundvisning på museet plus tid til egen udforskning eller kaffepause. Turen annonceres i slutningen af april.

I forlængelse af Johan Benders foredrag sidste år om Hack Kampmann vil vi gerne lave en byvandring med udgangspunkt i Hack Kampmanns bygninger i Aarhus, men også anden spændende arkitektur. Det er lykkedes at få stadsarkivar Søren Bitsch Christensen til at tage os med på en 2-timers tur den 11. juni om eftermiddagen. Titlen vil være ”Aarhusklassikere – fra Hack Kampmann til Fredens Torvs klassicisme”. Såfremt turen overtegnes, vil den evt. blive gentaget dagen efter. Nærmere detaljer vil fremgå af indkaldelse, som udsendes medio maj.

Nestors medlemssystem

Aase havde fremsendt udkast til skrivelse til medlemmerne om det nye system via ForeningLet.dk. Der var enkelte bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer. Disse vil blive indarbejdet og brevet herefter udsendt til medlemmerne med fysisk post.

Eventuelt

Bestyrelsen drøftede en ansøgning om medlemskab fra en medarbejder, som fratræder til førtidspension, men endnu ikke er fyldt 60 år. Man enedes om, at ansøgningen var i overensstemmelse med vedtægterne og kunne imødekommes.

På foreningens hjemmeside henvises til bladet Augustus, som nu ikke mere findes i papirudgave. Det bør undersøges, om det stadig findes digitalt og hjemmesiden rettes i overensstemmelse hermed.

Et medlem har foreslået, at man fastsætter en dag, f.eks. første torsdag i hver måned, hvor medlemmer, som har tid og lyst, kan mødes til frokost i Stakladen. Bestyrelsen erklærede indforstået med at sende en sådan meddelelse ud, men pointerede, at det ikke vil være et arrangement i NESTOR-regí. I øvrigt fandt man det mest hensigtsmæssigt at vente med opstart til efter sommerferien.

Næste bestyrelsesmøde

28. april 2015 kl.10.00.

Birte Poulsen

Referent  

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 83 den 3. februar 2015.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 82 godkendtes.

Arrangementer

Nytårsarrangementet fandt sted den 27. januar, hvor prorektor Berit Eika indledningsvist fortalte om status og fremtidsplaner for universitetet. Efterfølgende spisning i Stakladen.  Der var 96 deltagere.

Den 11. marts vil centerleder Bjørn Østergaard fra Historiecentret Dybbøl Banke fortælle om

”Katastrofen 1864 – Årsag og virkning”.  Efter foredraget spisning i Stakladen: Suppe med boller, kød, kartofler og peberrodssovs samt kaffe og småkager.  Arrangementet annonceres i uge 7.

Årets generalforsamling finder sted den 16. april. Endnu er ikke alle detaljer på plads.

Forårsudflugten er nu fastsat til den 19. maj og forventes af gå til Glud Museum (Det østjyske landsbymuseum).

Endelig planlægges som en opfølgning på Johan Benders foredrag i februar 2014 en ”travetur” i Aarhus midtby i juni måned med temaet ”Hack Kampmanns bygninger i Aarhus”. Vi har endnu ikke en aftale i stand med en guide, så derfor er datoen ikke fastlagt.

Nestors medlemssystem

Aase arbejder stadig med det nye system: foreninglet.dk, som nu efterhånden fungerer tilfredsstillende. Der skal inden længe og i hvert fald inden generalforsamlingen udsendes et fysisk brev til alle medlemmer om muligheden for selv at gå ind på foreninglet.dk for at oprette adgangskode, kontrollere og eventuelt rette oplysninger om e-mail-adresse, telefonnummer etc.

Næste bestyrelsesmøde

13. marts 2015 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent