2014

Referat af bestyrelsesmøde nr. 82 den 11. december 2014.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 81 godkendtes.

Arrangementer

Nytårsarrangementet er nu fastsat til den 27. januar 2015 kl. 16.00 i mødesal 2 i Konferencecentret. Prorektor Berit Eika vil fortælle om status på universitetet, fremtidsplaner m.v. Efterfølgende let en anretning i Richard Mortensen Stuen eller Stakladen. Til dette arrangement kan medlemmerne invitere en ledsager med. Pris pr. deltager: 60.00 kr.

Den 11. marts kl. 16-18 vil Museumsleder Bjørn Østergaard fra Dybbøl Museet fortælle om 1864, Dybbøl Banke og Als. Efterfølgende vil der være spisning. Lokale er endnu ikke fastlagt.

Generalforsamlingen er fastsat til den 16. april 2015. Foredragsholder er endnu ikke fundet, men vi forestiller os en af ”Tænkepauser” forfatterne.

Forårsudflugten i maj måned vil sandsynligvis gå til Glud Museum (Det østjyske landsbymuseum), men er endnu ikke endeligt planlagt.

I juni måned måske en ”vandretur” rundt i Aarhus med Hack Kampmanns bygninger som mål.

Nestors medlemssystem

Bestyrelsen vedtog ved sit forrige møde fremover at benytte det web-baserede foreningssystem: foreninglet.dk. Aase har i samarbejde med Jens Winther fået overført medlemslister m.v., og bestyrelsens medlemmer har fået ”kigge”-adgang til systemet, som vil træde i kraft fra 1. januar 2015. Vort hidtidige medlemssystem vil dog være i drift indtil 30. juni 2015, således at der kan laves en glidende overgang. På et tidspunkt efter nytår skal der udsendes et fysisk brev til alle medlemmer om muligheden for selv at gå ind på foreningslet.dk for at kontrollere og eventuelt rette oplysninger om email-adresser m.v.

Næste bestyrelsesmøde

3. februar 2015 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTOR

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 81 den 18. november 2014.

Tilstede: Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 80 godkendtes.

Nestors medlemssystem

Aase orienterede om drøftelserne med it- og hr-afdelingerne vedr. omlægning af Nestor’s medlemssystem til det web-baserede foreningssystem, www.foreninglet.dk., og hun havde medbragt et udkast til, hvordan en medlemsside vil se ud, og hvordan den kan benyttes af medlemmet selv til ændring af adresse, e-mail etc. Bestyrelsens medlemmer vil desuden få en udvidet adgang til forskellige funktioner som f.eks. medlemsliste, medlemsudtræk, udskrift af labels m.v. Aase vil snarest i samarbejde med Jens Winther færdiggøre systemet i den form vi ønsker det, således af det kan tages i brug fra 1. januar 2015.

Arrangementer

Besøget i Væksthusene havde været et tilløbsstykke. I alt 91 havde meldt sig, således at arrangementet havde måttet gennemføres både 20. oktober og 10. november.

Til naturvidenskabsforedrag den 26. november har der meldt sig 43 deltagere, hvoraf 31 deltager i spisningen på Matematisk Institut.

Næste arrangement vil være nytårskuren i januar. Det er vigtigt snarest muligt at få afklaret, om Rektor kan deltage og i så fald hvilken dato, og om vi kan få servering i studenterhuset.

Formanden har lovet at undersøge mulighederne snarest.

Ved et arrangement i begyndelsen af marts vil historiker Bjørn Østergaard tale om slaget på Dybbøl Banke i 1864 og evt. kommentere TV-serien om emnet. Viggo vil aftale en dato med ham, således af vi kan få reserveret lokale til foredrag og til efterfølgende spisning.

Næste bestyrelsesmøde

Primo december. Dato fastsættes senere.

Birte Poulsen

Referent

NESTOR     

Referat af bestyrelsesmøde nr. 80 den 30. september 2014.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 79 godkendtes.

Arrangementer

Udflugten til Fyn den 27. august 2014: Det lykkedes at få alle på ventelisten med, og mange deltagere har senere udtrykt stor tilfredshed med turen.

Besøget i væksthusene den 20. oktober blev hurtigt overtegnet, således at det også gennemføres den 10. november. I alt er der 82 tilmeldte. Enkelte af deltagerne til den 10. november kan ikke komme den dag, hvorfor nogle af bestyrelsens medlemmer flytter fra 20. oktober for at give plads til alle.

Formanden har nu sørget for 90 billetter til ”Offentligt foredrag i Naturvidenskab” den 26. november 2014. Det drejer sig om Kurt Sørensen: Flyvetur over og under jorden – efter vand og guld. Inden foredraget er der mulighed for at spise i Matematisk Instituts Kantine, hvor der serveres buffet fra kl. 17.30. Der var enighed om at fastsætte en frist til 15. november for tilmelding til henholdsvis foredrag og spisning. Foredraget er gratis, og medlemmerne betaler selv for spisningen ved indgangen.

I forbindelse med et nytårsarrangement i januar 2015 vil vi spørge Rektor, om han vil møde op igen og fortælle om aktiviteterne i det forløbne år. Formanden spørger ham snarest. Måske efterfølgende spisning i Stakladen.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for et foredrag i marts måned, herunder måske om 1864. Viggo undersøger muligheden.

Generalforsamling blev fastsat til torsdag den 16. april 2015. Indledende foredrag inspireret af ”Tænkepauser”.

Forårsudflugt i maj måned: Eventuelt til Silkeborg med Papirmuseet som mål. Også Glud Museum (Det østjyske landsbymuseum) blev nævnt som en mulighed.

Nestors formelle status på AU

Formanden og Aase havde været til møde med it- og hr-afdelingerne om problemerne vedr. Nestors medlemssystem efter nedlæggelsen af PØS. Administrationen havde her foreslået, at Nestors medlemskartotek i PØS overgår til et webbaseret foreningssystem, www.foreninglet.dk. Det kræver, at Nestor anskaffer systemet og med hjælp fra AU importerer oplysninger fra det gamle PØS. Jens Winther, som også deltog i mødet, lovede at hjælpe med denne proces. I det pågældende system vil medlemmer selv kunne gå ind og rette oplysninger om adresse, e-mail m.v. Prisen for oprettelse er 1.500 kr. og den årlige driftsudgift for Nestor vil være mellem 3.000 og 4.000 kr., afhængig af, hvilke moduler, vi ønsker.

Formanden foreslår, at vi ansøger AU om et tilskud hertil, eller at AU anskaffer og løbende finansierer systemet.

Der var enighed i bestyrelsen om, at systemet virker lovende og funktionelt, og at det er den vej, vi bør gå.

Eventuelt

Bestyrelsen har tidligere talt om at få en artikel om Nestor i bladet Augustus. Det viser sig imidlertid, at Augustus i papirudgave er nedlagt. Det vil derimod komme i en on-line-udgave. Formanden havde talt med redaktøren, som meget gerne vil bringe en artikel om Nestor her, så det må der arbejdes på.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18. november 2014.

Birte Poulsen

Referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTOR

Referat af bestyrelsesmøde nr.79 den 14. august 2014.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 78 godkendtes.

Arrangementer

Udflugten til Fyn den 27. august blev meget hurtigt overtegnet. Der er nu 5 medlemmer på ventelisten.

 Formanden har talt med lederen af Væksthusene, Finn Borchsenius, om et arrangement i oktober måned. Det kan godt lade sig gøre. Der kan være 3 grupper á 15 personer ad gangen til rundvisning. Om nødvendigt vil vi gentage arrangementet. Efter rundvisningen samles vi i caféen. Dato og tidspunkt på dagen aftales snarest.

Formanden har desuden talt med Jens Holbech om Nestor-medlemmernes eventuelle deltagelse i et af de ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab” i efteråret, nemlig foredrag af Kurt I. Sørensen i uge 47 eller 48. Forud for foredraget vil der være mulighed for at nyde Matematisk Kantines buffet.

Når den endelig dato for foredraget foreligger, vil arrangementet blive annonceret.

I forbindelse med et nytårsarrangement i januar 2015 overvejer vi at spørge Rektor, om han vil møde op igen og fortælle om det analysearbejde, der har fundet sted i løbet af 2014 og opfølgningen på det.

Hjemmeside

I forlængelse af tidligere snak om revidering af hjemmesiden mente formanden, efter en nærmere gennemgang, at hjemmesiden som sådan stort set er OK, men at det mest er  brochuren, der trænger til en opdatering. Vi vender tilbage til sagen ved næste møde.

Nestors formelle status på AU

Den tidligere og den nuværende formand har været i kontakt med Rektor om forskellige punkter, som Nestor gerne vil have en klar aftale med AU om. De fleste punkter er uproblematiske, men et udestående har været it-support til Nestors medlemssystem efter omlægning af systemerne og udfasning af PØS. Imidlertid har it-afdelingen nu taget initiativ til et møde med Nestor, idet man mener at have et godt forslag til en erstatning for det nuværende system. Det ser vi frem til med spænding.

Næste bestyrelsesmøde

Primo oktober. Endelig dato udmeldes senere.

 

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 78 den 18. juni 2014.

 Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

 Referat

Referat af møde nr. 77 godkendtes.

 Nestors formelle status på AU.

Den tidligere formand, Ole Øhlenschlæger Madsen, havde i foråret  henvendt sig i en skrivelse til rektor om muligheden for at få en klar skriftlig aftale om foreningens formelle status ved AU samt om løsningen af nogle aktuelle it-problemer. I skrivelsen var opregnet følgende forhold til drøftelse:

-        It-support til medlemssystemet

-        Adgang til universitetets personalesystem (PØS), så der er korrespondance mellem dette system og medlemssystemet.

-        Lokale til foreningens bestyrelsesmøder, arkiv m.v., p.t. placeret på Trøjborg, samt lokalelån til foredragsarrangementer m.v.

-        AU har hidtil betalt for trykning af brochurer, udsendelse af breve o.lign.

-        Nestor vil fortsat gerne have en placering på AU’s webside, så der er et nemt link.

Formanden havde nu modtaget svar fra AU, hvoraf fremgik, at de sidste tre punkter var uproblematiske og kunne fortsætte som hidtil. Derimod kunne de to første punkter ikke umiddelbart løses, da universitetet er i gang med en omlægning af systemerne, hvilket bl.a. indebærer, at PØS udfases. Der vil ikke kunne oprettes og vedligeholdes et specielt medlemssystem for NESTOR, så foreløbig anbefalede AU, at foreningen håndterer systemet ”manuelt”.

Margit gjorde opmærksom på, at kontakt til CPR-registret er vigtigt, idet oplysninger derfra overføres til foreningen ved indmeldelse.

Formanden ville tage kontakt til HR-området for råd om, hvorledes man kan sikre konsistens mellem AU´s register og NESTORs medlemssystem.

 Nye medlemmer

Man drøftede desuden spørgsmålet om hvervning af nye medlemmer. Der er stor forskel på, hvorledes de enkelte fakulteter er repræsenteret i NESTOR. Fra ADM, SUN og NAT er der mange medlemmer, mens HUM og SAM næsten ikke er repræsenteret. Man enedes om, at formanden skulle forsøge at få en kort artikel i et nummer af AUGUSTUS for at gøre opmærksom på foreningens eksistens.

 Hjemmeside

Vi talte ved sidste møde om at få foreningens hjemmeside revideret. Formanden foreslog, at vi finder en dygtig hjemmeside medarbejder, som kan fungere som konsulent for Margit og Anné på denne opgave.

 Arrangementer

Udflugten til Horsens den 27. maj var en succes, specielt hvad angår Industrimuseet med de meget engagerede guider. Kunstmuseet havde skuffet de fleste en smule, fordi en stor del af samlingerne var sat i arkiv til fordel for helt moderne ting. Men vejret var dejligt, og vi havde alt i alt en fin tur.

Nu er programmet for sommerudflugten til Fyn den 27. august ved at være på plads. Indbydelsen udsendes ultimo juli, men der vil allerede nu udgå en meddelelse til medlemmerne om dato og mål for turen.

Herudover drøftede bestyrelsen mulige arrangementer i efteråret. Medlemmerne overvejer nye aktiviteter til næste bestyrelsesmøde.

 Næste bestyrelsesmøde

14. august 2014 kl. 10.00.

 Birte Poulsen

Referent 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 77 den 20.maj 2014.

 Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Viggo Nielsen, Birte Poulsen samt afgående formand Ole Øhlenschlæger Madsen.

 Referat

Referat af møde nr.76 godkendtes.

 Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 24. april 2014 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Erik Meineche Schmidt (formand)

Birte Poulsen (næstformand)

Aase Sørensen (kasserer)

Anné Møller Larsen

Viggo Nielsen

Margit Ankerstjerne (suppleant)

Torben Johansen (suppleant)

 Nestors formelle status på AU

Ole Øhlenschlæger Madsen havde inden årets generalforsamling henvendt sig i en skrivelse til rektor, dels om løsningen af aktuelle problemer, dels muligheden for at få en klar, skriftlig aftale om foreningens formelle status ved AU. Det drejer sig bl.a. om fortsat IT-support til medlemssystemet, adgang til personalesystemet (PØS) med henblik på rekruttering af nye medlemmer samt lokale til bestyrelsesmøder, arkiv m.v. og lån af lokaler til foredragsarrangementer.

Der er endnu ikke sket ret meget i sagen, men Erik Meineche Schmidt følger op.

 Arrangementer

Til udflugten til Horsens den 27. maj er tilmeldt 44 personer.

 Sommerudflugten til Fyn vil finde sted den 27. august 2014. Om formiddagen besøg på Hørvævsmuseet på Krengerup Gods, som den dag er i drift. Frokost på Glamsbjerg Hotel og derefter til Museet Lilleskov Teglværk. Eftermiddagskaffe/te i Middelfart og derefter hjemtur.

Indbydelsen udsendes umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde.

 Eventuelt

Man vedtog at foretage en opdatering af foreningens hjemmeside.

 Næste bestyrelsesmøde

18. juni 2014 kl. 10.00.

.Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 76 den 11. marts 2014.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 75 godkendtes.

Generalforsamling den  24. april 2014.

Det foreliggende udkast til indkaldelse til ordinær generalforsamling og forudgående arrangement godkendtes.

 Arrangementer

Foredraget den 25. februar v/ lektor Johan Bender om Hack Kampmanns bygninger havde fin tilslutning. Det samme gjaldt den efterfølgende spisning i Kemisk Kantine.

Forårsudflugten til Horsens den 27.maj er nu ved at tage form. Der vil være guided rundvisning på Industrimuseet fra kl. 10.00. Efter frokosten kan man bese Nimbusmuseet eller Kunstmuseet (eller evt. begge) efter eget valg. Hjemtur starter kl. 15.00.

 Der arbejdes stadig med planerne for en sommerudflugt til Fyn i slutningen af august.

Nestors formelle status på AU

Bestyrelsen drøftede Nestors formelle status på universitetet, herunder mulighederne for at informere medarbejderne om foreningen, IT-support m.m.

 Under drøftelsen af den fremtidige støtte fra AU på IT området deltog Jens Winther fra den centrale IT afdeling. JW har indtil nu stået for den support, Nestor har fået, bl.a. ved via cpr-registret at kunne sende information ud til alle 60-årige. Problemet er nu 1) at denne mulighed bortfalder i det nye IT-system og 2) at JW fratræder sin stilling med udgangen af marts d.å., og det ikke har været muligt at overdrage funktionen til anden medarbejder. Endelig er det et problem, hvorledes vi skal vedligeholde medlemskartoteket, hvis vi mister forbindelsen til ”PØS” og der ikke stilles anden egnet facilitet til rådighed fa AU’s side.

Med hensyn til at informere universitetets medarbejdere om Nestor overvejer bestyrelsen, om det er muligt at få en rubrik på AU’s hjemmeside under ”Medarbejdere”. Foreningen har p.t. 300 medlemmer, men ser naturligvis gerne, at flere melder sig ind. Det er blot indtrykket, at der i hvert fald på visse områder af universitetet er ringe kendskab til Nestor og de aktiviteter, der foregår.

Formanden vil snarest henvende sig skriftligt til Rektor, dels om de aktuelle problemer og dels med henblik på at få en klar aftale om foreningens formelle status på AU.

Næste bestyrelsesmøde

Aftales ved generalforsamlingen.

 Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 75 den 29. januar 2014.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen,

Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 74 godkendtes.

Regnskab 2013

Kassereren fremlagde regnskab for året 2013. Foreningens formue pr. 31. december 2013 er 37.186,71 kr. Regnskabet skal nu forelægges for revisorerne inden generalforsamlingen i april.

Arrangementer

Der er nu indkaldt til foredrag med efterfølgende spisning den 25. februar. Lektor Johan Bender vil fortælle om Hack Kampmanns bygninger i Aarhus, og bagefter er det gammeldags suppe i Kemisk Instituts kantine. Tilmeldingsfrist: 18. februar.

Til generalforsamlingen den 24. april mangler vi stadig endelig bekræftelse fra foredragsholder.

Forårsudflugten er fastsat til den 27. maj og vil gå til Horsens, hvor vi om formiddagen skal se Industrimuseet med guide samt evt. Nimbus Museet og efter frokost besøge Kunstmuseet.

Med hensyn til sommerudflugten i slutningen af august vil vi undersøge, om der er mulighed for at gennemføre den tur til Fyn, som vi måtte aflyse i 2013.

Eventuelt

Med tanke på universitetets spareplaner og strukturændringer i administrationen drøftede man kort vigtigheden af, at der stadig kan ydes it-support til Nestor. Vi venter og ser tiden an.

Næste bestyrelsesmøde

11. marts 2014.

Birte Poulsen

Referent