Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41 den 11. november 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr.40 godkendtes.

Arrangementer

Foredrag af lektor Knud Ottosen om Jelling og Kristendommens indførelse i Danmark var blevet gennemført på Kemisk Institut den 5. november med efterfølgende spisning.

Der vil blive afholdt julesammenkomst den 17. december kl. 16-18 i Stakladen. Campus koret vil underholde, og der vil blive serveret glögg og æbleskiver. Indkaldelse udsendes snarest.

Formanden vil bede professor Karl Anker Jørgensen, Kemisk Institut, om at holde et foredrag om Det periodiske system, gerne engang i februar måned.

Man drøftede to udkast til standard-indbydelse fra henholdsvis formanden og Torben Johansen. Hovedformålet er, at de vigtigste oplysninger fremhæves og ikke drukner i tekst.

Eventuelt

Formanden havde talt med Informationskontoret om at få AU’s planlægningskalender udsendt til NESTORs medlemmer. Det er dog for sent, når det drejer sig om 2010.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. januar 2010.

BirtePoulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 40 den 7. oktober 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 39 godkendtes.

Arrangementer

Siden sidste bestyrelsesmøde havde følgende arrangementer fundet sted:

Travetur fra Vilhelmsborg til Moesgaard med afsluttende frokost på Skovmøllen den 1. oktober (14 deltagere).

Besøg på Bymuseet med guided rundvisning i særudstillingen vedrørende landsudstillingen i 1909 den 6. oktober (33 tilmeldte, hvoraf 6 ikke mødte op).

Bl.a. det sidste forhold gav anledning til en snak om udformningen af vore indbydelser. Fremover vil vi forsøge at anvende en skabelon, som tydeligt fremhæver de konkrete oplysninger som mødetid, mødested, pris og mulighed for at melde afbud, så NESTOR sparer eventuelle udgifter, og medlemmer på venteliste har mulighed for at deltage.

Desuden besluttede man at anvende navnelabels ved alle arrangementer.

Formanden havde aftalt med tidligere lektor ved Institut for Kirkekundskab Knud Ottosen, at han holder et foredrag vedrørende Jelling og Kristendommens indførelse i Danmark. Arrangementet forventes at finde sted den 5. november 2009 kl. 16.00 med efterfølgende spisning. Indbydelse vil snarest blive udsendt.

Campus koret har tilbudt sin medvirken ved et NESTOR-arrangement. Formanden ville kontakte koret med forslag om en eftermiddagssammenkomst lige før jul (julegløgg m.m.).

Det ser ud som om der er interesse for flere gåture, gerne med efterfølgende spisning. Birte Poulsen og Margit Ankerstjerne ser på mulighederne.

Eventuelt

På forslag fra Birger Kaiser vil formanden foreslå universitetets informationskontor, at AU’s planlægningskalender fremover tilsendes NESTOR’s medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 11. november 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 39 den 2. september 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Helga Lund, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten til Cheminova og Lemvig fandt sted den 27. august. Bussen var helt fyldt op, og interessen var så stor, at det desværre havde været nødvendigt at give afslag til flere af de senest tilmeldte.

Man besluttede at søge gennemført et besøg på Bymuseets udstilling om Landsudstillingen i 1909.

Besøget gennemføres i så fald som et eftermiddagsarrangement den 6., 7. eller 8. oktober med efterfølgende kaffe på museet.

Også et arrangement på Steno museet er under overvejelse i løbet efteråret.

Herudover drøftede man forskellige muligheder for foredrag ultimo oktober og i forbindelse med nytårsarrangementet. De potentielle foredragsholdere er dog endnu ikke spurgt.

Da udflugterne synes at være meget populære blandt medlemmerne, overvejes en ekstra tur til foråret, f.eks. til Molslaboratoriet og Karpenhøj.

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, at man fremover sender bekræftelse ud til deltagerne i udflugter, således som det var tilfældet ved Cheminova-turen. Det forhindrer evt. misforståelser.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 7. oktober 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38 den 5. august 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten den 27. august er nu annonceret, og der er efter få dage 34 tilmeldte. Der er bestilt en stor bus. Man besluttede at lave aftale med én guide på Museet for Religiøs Kunst, således at de deltagere, som har lyst til det, kan få en guided rundvisning.

Vikingetur: Til den lovede tur i efteråret kan vi måske ikke få den ønskede foredragsholder. Det kan måske betyde, at vi udsætter turen til foråret og forsøger at lave et arrangement på Steno museet i stedet for.

Travetur i efteråret: Vi planlægger en tur fra linie 10’s endestation i Mårslet til Skovmøllen, sandsynligvis en formiddagstur, så de, der måtte ønske det, kan slutte af med frokost på   Skovmøllen.

Foredrag: Der overvejes forskellige foredragsarrangementer, f.eks. om muligt Thorkild Simonsen i forbindelse med nytårssammenkomsten.

Hjemmeside

Det er besluttet at genåbne muligheden på hjemmesiden for, at medlemmerne kan komme med forslag til arrangementer m.v. De tidligere fremkomne forslag vil blive lagt ind.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. september 2009. 

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 den 17. juni 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 godkendtes.

Arrangementer

Havnerundturen den 14. maj var forløbet efter planen.

Til traveturen rundt om Årslev Engsø (i stormvejr) var der 5 deltagere.

Der overvejes en senere travetur fra Mårslet langs Giber Å til Skovmøllen. Vil senere blive annonceret.

Sommerudflugten den 27. august 2009 går til Cheminova og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Turen annonceres primo august med frist den 24.august. Prisen vil være 225 kr.

Vikingeturen vil blive gentaget ultimo september eller primo oktober. Vi afventer besked fra Moesgaard.

Hjemmeside

Det overvejes at genåbne muligheden på hjemmesiden for, at medlemmerne kan fremsætte forslag til arrangementer m.v.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. eller 12. august hos formanden.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 den 6. maj 2009.

Formanden bød velkommen til Bodil Robertsen som nyt medlem af bestyrelsen og Torben Johansen som suppleant.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 35 godkendtes.

Konstituering

Formand: Karl Pedersen

Næstformand og referent: Birte Poulsen

Sekretær: Margit Ankerstjerne

Kasserer: Indtil videre Birger Kaiser. Det aftaltes, at Bodil Robertsen overtager på et senere tidspunkt.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling havde været afholdt den 23. april 2009 efter forudgående foredrag af professor Søren Rud Keiding. Det konstateredes, at medlemstallet ligger stabilt på niveau med de seneste 2 år. Der blev redegjort for aktiviteter i årets løb, og foreningens regnskab blev godkendt.

Arrangementer

Havnerundturen den 14.maj var til bestyrelsens forundring endnu ikke fuldt booket op. Man enedes om at udsende en reminder.

Traveturen den 28. maj er annonceret. Der er intet krav om tilmelding. Turen gennemføres med dem, der møder op.

Sommerudflugten vil blive afviklet den 27. august 2009. Turen går til Cheminova og til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Prisen skønnes at blive 210 kr. Turen annonceres omkring 1. august.

Vikingeturen, som sidste efterår var overtegnet, vil blive gentaget dette efterår ultimo september eller primo oktober. Margit Ankerstjerne kontakter Moesgård vedrørende guide og tidspunkt.

Formanden vil forsøge at arrangere et foredrag ved tidligere borgmester Thorkild Simonsen engang i november.  

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. juni 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 35 den 22. april 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 34 godkendtes.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 23. april 2009 og indledes med et foredrag af Professor Søren Keiding.

Der skal vælges ét nyt bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Birger Kaiser meddelte, at der lige nu er 215 medlemmer, som har betalt kontingent, men tallet forventes at stige, således at medlemstallet ligger stabilt på ca. 240.

Arrangementer

Havnetur den 14. maj kl. 15.50-18.00: Det er lykkedes at skaffe en større bus, så der nu er plads til 54 deltagere. Turen annonceres snarest. Prisen vil være 50,00 kr. pr. deltager, og pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet.

Travetur rundt om Årslev Engsø den 28.maj kl.14.00. Turen annonceres snarest. Tilmelding ikke nødvendig.

Sommerudflugten 2009 vil gå til Cheminova og derefter til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Datoen er 27. august.

Det overvejes at få tidligere borgmester Thorkild Simonsen til at holde foredrag om sit politiske virke. Det vil formentlig først kunne blive i løbet af efteråret.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. maj 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 34 den 11. marts 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33 godkendtes.

Arrangementer

Tidligere biskop Jan Lindhardts foredrag den 1. april kl. 16.15 vil finde sted i Teologibygningen, lokale 112, og den efterfølgende spisning i Nobelparkens tidligere kantine kl. 18.00. Pris for maden er 55,00 kr.

Rundturen på Havnen den 14. maj kl. 16-18 vil blive annonceret umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde. Der vil være plads til 44 deltagere.

Generalforsamling

Der vil blive indkaldt til generalforsamling den 23. april på Kemisk Institut.

Flere af bestyrelsens medlemmer er på valg, og man drøftede mulige nyvalg set i relation til varetagelsen af de forskellige opgaver.

Der var fremkommet et forslag til generalforsamlingen om tilslutning til Betalingsservice. Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil være for dyr en ordning for en lille organisation som NESTOR. Forslaget vil dog blive medtaget på dagsordenen.

Hjemmeside

Vi har fået udarbejdet en statistik vedrørende brug af NESTORs hjemmeside. Besøgstallet må siges at være tilfredsstillende.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. april 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33 den 19. februar 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 godkendtes.

Arrangementer

Til arrangementet med Rektor den 7. januar havde der været ca.75 deltagere, hvoraf mange havde givet udtryk for stor tilfredshed med orienteringen.

Tidligere biskop Jan Lindhardts foredrag den 1. april vil finde sted i Teologibygningen, og den efterfølgende spisning i Nobelparkens tidligere kantine. Der vil snarest blive udsendt indbydelse til medlemmerne.

Den ordinære generalforsamling den 23. april søges gennemført på Kemisk Institut.

Rundturen på havnen den 14. maj kl. 16-18 forventes at koste 65 kr. pr. deltager. Der kan max. være 44 deltagere. Såfremt turen overtegnes, vil den blive søgt gentaget til efteråret.

Hjemmeside

I forlængelse af drøftelsen ved sidste bestyrelsesmøde om, i hvor høj grad medlemmerne benytter sig af NESTORs hjemmeside, gav formanden udtryk for stor tilfredshed med sidens indhold og opbygning.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 11. marts 2009.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 den 7. januar 2009.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 godkendtes.

Arrangementer

Til arrangementet i eftermiddag med Rektors foredrag var tilmeldt 75 medlemmer. Det havde desværre ikke været muligt at arrangere efterfølgende spisning, idet ingen kantiner var åbne så tidligt efter nytår. I stedet bød foreningen på vin og kransekage.

Onsdag den 1. april kl. 16.00 vil tidligere biskop Jan Lindhardt holde foredrag. Her vil blive arrangeret fælles spisning bagefter.

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt den 23. april 2009. Forud for generalforsamlingen vil Søren Keiding holde et foredrag om vand.

Torsdag den 14. maj 2009 kl. 16.00 – 18.00 vil der være en guided rundtur på havnen. Turen indledes med et besøg i pavillonen, hvor man vil blive orienteret om planerne for bebyggelse af havnearealerne. Der kan max. være 44 deltagere.

Hjemmeside

Man drøftede, i hvor høj grad medlemmerne orienterer sig på Nestors hjemmeside. Birger Kaiser foreslog, at man forsøger at få en opgørelse over antal besøg.

Kontingent

På hjemmesiden vil vi gøre opmærksom på, at det nu igen er tid til indbetaling af kontingent. Det vil også blive anført i indbydelsen til arrangementet den 1. april.

Næste bestyrelsesmøde

TORSDAG den 19. februar 2009.

Birte Poulsen

Referent