Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 den 12. november 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 30 godkendtes.

Arrangementer

Vikingeturen den 23. oktober havde stor tilslutning. Der deltog 27, og der måtte lukkes for tilmelding 3 dage efter annonceringen. Turen vil blive gentaget i 2009.

Næste arrangement er Fysisk Institut den 13. november, hvor Søren Pape Møller vil fortælle om acceleratorerne og derefter give os en rundvisning. Der vil efterfølgende være spisning i kantinen i Nobelparken.

Nytårsarrangementet, som vil blive indledt af Rektor, finder sted den 7. januar 2009. Indbydelse vil blive udsendt primo december.

Af kommende arrangementer kan nævnes:

Foredrag (Jan Lindhardt?) ultimo februar/ primo marts.

Busrundtur på havnen medio maj. Pris ca. 50 kr.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til den 23. april 2009. Mødet vil blive indledt med et foredrag (Søren Keiding?)

Brochure og orienteringsbrev

Brochure vedr. NESTOR er nu klar til trykning. Den vil blive trykt i 600 ekspl.

Når den trykte brochure foreligger, vil orienteringsbrev og brochure blive udsendt til årgangene 1945-46-47-48, i alt ca. 300 personer.

Næste bestyrelsesmøde

10. december 2008 om nødvendigt.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 30 den 1. oktober 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Birte Poulsen.

  Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr.29 godkendtes.

  Arrangementer

Følgende plan for arrangementer i efteråret samt januar godkendtes:

 23. oktober kl. 17.00: Vikingemuseet i Nordea Bank med efterfølgende byvandring

med en af Moesgaards arkæologer, som orienterer om forsvarsvold, gravplads samt byens handelsliv og håndværkere i vikingetiden.

 13. november kl. 16.15: Besøg på Fysisk Institut, hvor Søren Pape Møller vil fremvise acceleratoren og give os en orientering og rundvisning. Der vil være mulighed for efterfølgende fælles spisning på Matematisk Institut.

 7. januar 2009: Den årlige nytårsmiddag vil blive indledt med, at rektor Lauritz Holm-Nielsen fortæller om Universitetets  status og fremtidsplaner.

  Diverse

Birger Kaiser kunne oplyse udviklingen i medlemstal de seneste 3 år:

2006: 310, 2007: 266 og 2008: 239.

Der vil snart blive udsendt orienteringssmateriale om Nestor til de medarbejdere, som fylder/er fyldt 60 de seneste 3 år.

  Næste bestyrelsesmøde

12. november 2008.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 den 10. september 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Knud-Erik Sabroe.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 godkendtes.

Brochure

Bestyrelsen godkendte udkast til brochure med enkelte ændringer. Brochuren udsendes til medarbejdere og pensionister, der er fyldt 60 år inden for de sidste 3 år, samt placeres i søauditorierne. Margit Ankerstjerne ville undersøge pris og hensigtsmæssigt antal trykte eksemplarer.

Arrangementer

Udflugten til Jels, Sønderborg og Sandbjerg den 28. august var afviklet med næsten fuld bus.

Turens længde syntes ikke at have afskrækket medlemmerne.

Bestyrelsen drøftede arrangementer for efteråret. Rektor har lovet at stille op med foredraget ”Universitet under forandring”, som sidste år blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Medlemmerne havde ved generalforsamlingen i foråret anmodet bestyrelsen om at søge det afholdt på et senere tidspunkt, hvilket nu vil ske. Formanden vil forsøge at fastsætte en dato sammen med rektor og øvrige foredragsholdere, således at to arrangementer i efteråret og ét i januar sammen med nytårsmiddagen kan annonceres i begyndelsen af oktober.

Bestyrelsen har flere andre arrangementer under overvejelse, men der var enighed om, at de bør vente til foråret.

Næste bestyrelsesmøde

1. oktober 2008.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 den 13. august 2008

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 godkendtes.

Lokale

NESTOR er nu flyttet ind og holder hermed sit første møde i det nye lokale på Trøjborg.

Arrangementer

Sommerudflugten den 28. august til Jels, Sønderborg og Sandbjerg er ”udsolgt”. Man besluttede, at dette bør oplyses på hjemmesiden.

Man drøftede mulige arrangementer i efteråret, herunder bl.a. det foredrag ved Rektor om universitetets status og fremtidsplaner, som tidligere havde måttet aflyses på grund af for ringe tilslutning. Desuden et sent eftermiddagsarrangement på Steno Museet med efterfølgende spisning. Man vil tilstræbe snarest at publicere en plan for efterårets arrangementer.

Forslag om en rundtur på havnen incl. orientering om de nye planer for havnefronten fandt man bedst placeret i maj måned næste år.

Tidligere har også været nævnt en tur til Cheminova kombineret med Museet for Religiøs Kunst i Lemvig samt ”Sort sol” i Marsken kombineret med Nolde Museet. Begge disse forslag vil blive overvejet på et senere tidspunkt.

Eventuelt

Birger Kaiser foreslog, at man anskaffer en bærbar PC’er, hvorpå lægges alt skriftligt materiale vedrørende NESTOR til gavn for fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil blive overvejet.

Margit Ankerstjerne forelagde endeligt udkast til brochure om NESTOR, som kan anbringes i Søauditorierne og andre relevante steder på universitetet. Udkastet vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer med henblik på godkendelse ved næste møde.

Næste bestyrelsesmøde

10. september 2008.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 den 28. maj 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen og Knud-Erik Sabroe.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 godkendtes.

Arrangementer

Turen til Lille Vildmose var blevet afviklet den 14.maj med 54 deltagere. De deltagende bestyrelsesmedlemmer fandt arrangementet særdeles vellykket.

Formanden og Birger Kaiser har arbejdet videre med forslaget om en sommerudflugt til Sandbjerg m.m. den 28. august 2008. Ved sidste møde havde man talt om at kombinere med et besøg på Danfoss Universe, men et nærmere studie af dette på nettet viser, at det nok er mere egnet for børn og unge end for pensionister. Derfor enedes bestyrelsen om følgende program: Om formiddagen Orion planetariet i Jels, derefter til Sønderborg Slot, som vi ser på egen hånd. Deltagerne kan derfor bruge megen tid på slottet, hvis de har lyst, eller kombinere med en lille bytur i Sønderborg, inden turen går videre til Sandbjerg. På Sandbjerg får vi en times rundvisning, hvorefter der serveres middag. Hjemkomst ca. kl. 22.30. Foreløbig pris: 245 kr. incl. formiddagskaffe, frokost og middag, men excl. drikkevarer.

Eventuelt

Margit Ankerstjerne præsenterede et foreløbigt udkast til en lille kortfattet brochure om NESTOR, som kunne anbringes f.eks. i Søauditorierne som omtalt ved sidste bestyrelsesmøde. Hun efterlyste gode fotos fra arrangementer dels til brochuren, dels til at lægge på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde

6. august 2008.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 den 30. april 2008.

Tilstede: Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Knud-Erik Sabroe, Birte Poulsen.

I formandens fravær ledede næstformanden, Ken Geer, mødet.

Torben  Johansen var tilstede ved mødets begyndelse for at drøfte NESTORSs forestående flytning og den deraf følgende flytning af arkivalier fra kontoret til Journalen. Det var dog stadig ikke muligt at få opgivet en dato for, hvornår vi kan flytte ind i det nye lokale.

Der havde været afholdt generalforsamling den 24.april 2008. De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, var blevet genvalgt.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25 godkendtes.

Konstituering

Man vedtog uændret konstituering.

Generalforsamling

NESTORs medlemstal var på samme niveau som sidste år, altså noget lavere end det, man oprindeligt startede med. Ved generalforsamlingen i år såvel sin sidste år havde man drøftet, hvorledes man skulle få medarbejdere/pensionister fra AU gjort opmærksomme på foreningen.

I den forbindelse nævnte Knud-Erik Sabroe en hjemmeside for seniorklubber i Århus. Måske skulle NESTOR have en rubrik her.

Desuden foreslog han, at man udarbejder et kortfattet orienteringsmateriale, som placeres bl.a. i Søauditorierne, idet det er erfaringen, at mange tidligere universitetsmedarbejdere deltager i arrangementer der. Birger Kaiser foreslog, at vi støtter os til Informationskontorets erfaring med udarbejdelse af sådant materiale.

Arrangementer

På turen den 14. maj til Lille Vildmose er der nu 47 betalende deltagere. Der er 57 pladser i bussen, og tilmeldingsfristen løber til den 7.maj.

Man drøftede forskellige muligheder for en sommerudflugt, som foreløbig er fastlagt til den 28. august 2008. Et forslag fra Birger Kaiser om besøg på Danfoss Universe i Nordborg med afsluttende middag på Sandbjerg fik bestyrelsens fulde tilslutning. Et andet forslag om besøg på Cheminova, kombineret med Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ville også være en mulighed, eventuelt ved en senere lejlighed.

Som mulige foredragsarrangementer blev nævnt:

Byens planer på havnefronten m.v. v/ stadsarkitekt Gösta Knudsen,

Fusionsstrategier v/ Flemming Larsen.

Et foredrag af tidligere rektor Wandel om matematik.

Endelig er det et spørgsmål, om formanden endnu engang vil forsøge at kontakte rektor Lauritz Holm-Nielsen vedr. det foredrag om universitetets status og fremtidsplaner, som havde måttet aflyses i efteråret 2007.

Eventuelt

Knud-Erik Sabroe spurgte, om man havde overvejet at skabe mulighed for fysisk handicappede for at deltage i nogle af foreningens arrangementer. Fra sit arbejde inden for organisationen af frivillige hjælpere vidste han, at der er mulighed for at få tilskud til f.eks. en liftbus (§ 18-tilskud). Det er dog noget, der kræver langtidsplanlægning, idet tilskud skal søge halvårligt. Man enedes om, at det var en sag, som var værd at overveje.

Næste bestyrelsesmøde

28. maj 2008.      

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25 den 26. marts 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Margit Ankerstjerne og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24 godkendtes.

Arrangementer

Program for turen til Lille Vildmose den 14.maj 2008 ligger nu klart til udsendelse primo april.

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24. april 2008 vil ligeledes blive udsendt primo april.

Næste bestyrelsesmøde

30. april 2008.

Birte Poulsen

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24 den 13. februar 2008.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen og Knud-Erik Sabroe.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 godkendtes.

Lokale

Formanden og universitetsdirektøren havde drøftet aftalen vedrørende NESTORs nye lokale på Trøjborg. Karl Pedersen havde gjort opmærksom på, at lokalet trænger til istandsættelse. Ifølge vagtmesteren vil det blive malet, inden vi flytter ind.

Man havde desuden talt om eventuel udarbejdelse af en skriftlig aftale mellem Universitetet og NESTOR om dette lokale og NESTORs øvrige træk på universitetets ressourcer samt derudover, hvilken gavn universitetet på sin side kunne have af NESTOR.

Endelig havde spørgsmålet om værkstedsfaciliteter for pensionister været oppe at vende, uden at det dog var kommet til nogen afgørelse. Dette spørgsmål vil blive taget op igen på et senere tidspunkt.

Arrangementer

Nytårsarrangementet med foredrag af Ole Helmig havde efter bestyrelsens opfattelse været meget vellykket, og der havde været god tilslutning til såvel foredrag som den efterfølgende spisning.

Helga Lund orienterede om udflugten til Vildmosecentret den 14.maj 2008. Der var nu truffet aftale med centret om besøg i udstillingerne og en guided rundvisning i mosen m.m.  Prisen for udflugten vil være 195 kr. Der vil omkring 1. april blive udsendt et detailleret program samt frist for tilmelding.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til den 24.april 2008. Den vil finde sted i IT byen med et indledende foredrag. Materiale udsendes ultimo marts.

I den forbindelse drøftedes visse problemer omkring medlemskartotek/database. Birger Kaiser garanterede imidlertid, at der er fuldt overblik over, hvem der er medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde

26. marts 2008.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 den 16. januar 2008.

Tilstede: Karl Pedersen. Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen og Knud-Erik Sabroe.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 godkendtes.

Lokale

Formandens hidtidige drøftelser med universitetets ledelse om et lokale til NESTOR, evt. i Konferencecentret, havde ikke ført til noget resultat. Det nuværende lokale på Trøjborg er opsagt, fordi bygningen skal rives ned. Nu var der imidlertid mellem Karl Pedersen og Direktøren opnået enighed om, at NESTOR får rådighed over et andet lokale på Trøjborg, samt at der snarest udarbejdes en skriftlig aftale vedr. dette lokale og NESTORS øvrige træk på universitetets ressourcer. Formanden vil også bringe spørgsmålet om værkstedsfaciliteter for pensionister op.

Arrangementer

Nytårsarrangementet den 24. januar med foredrag af Ole Helmig og efterfølgende middag har indtil videre god tilslutning.

Udflugten til Lille Vildmose blev fastsat til den 14.maj 2008. Helga Lund vil sammen med Ejvind Kold stå for den praktiske tilrettelæggelse og kontakten til Vildmosecentret.

Det skal afholdes generalforsamling i april måned. Datoen fastsattes til 24. april 2008. Man vil søge arrangementet afholdt i IT-byen i forbindelse med en rundvisning og orientering om aktiviteterne.

Næste bestyrelsesmøde

13. februar 2008 i det nye lokale på Trøjborg.

Birte Poulsen

Referent