Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 den 12. december 2007.

Tilstede: Karl Pedersen. Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen, Knud-Erik Sabroe.

Arrangementer:

Nytårsarrangementet den 24. januar 2008 er på plads og medlemmerne inviteret.

Det overvejes, om der skal være et foredragsarrangement i slutningen af februar.

Ejvin Kold har foreslået bestyrelsen en udflugt til Lille Vildmose. Bestyrelsen fandt forslaget interessant, og formanden har anmodet Kold om at undersøge mulighederne nærmere samt lede turen. Man fandt, at medio maj ville være et godt tidspunkt.

I april måned skal der være generalforsamling, som plejer at være koblet sammen med et foredragsarrangement. Birger Kaiser foreslog, at generalforsamlingen afholdes i IT-byen, som medlemmerne dermed kan se og få en orientering om.

Ved generalforsamlingen skal der vælges ny formand, idet Karl Pedersen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. Han fik derfor til opgave at finde en velegnet person, som vil opstille til posten. Hvis det ikke lykkes, må han påtage sig opgave 1 år mere!

Lokaler:

Dette var det sidste møde i det nuværende lokale, som skal ryddes ved årsskiftet. Næste møde finder sted i NESTOR’s nye lokale i Studenternes Hus.

Herudover arbejdes der på at finde et lokale til etablering af værkstedsfaciliteter for NESTOR’s medlemmer. Værktøj og maskiner forefindes allerede. I forbindelse med værkstedet vil der også være elektronikfolk, som er villige til at yde IT-support til medlemmerne.

Rektor vil blive kontaktet i sagen.

Næste bestyrelsesmøde:

16. januar 2008 kl. 10.00 i Studenternes Hus.

Birte Poulsen

Referent 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 den 14. november 2007.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen.

Arrangementer

Til besøget på Psykiatrisk Hospitals Museum havde der meldt sig 58 medlemmer, således at arrangementet var blevet gennemført med i alt 3 hold på dagene 23. og 30. oktober. Vi fik en meget interessant guided rundvisning af museets medarbejdere.

Det til den 1. november planlagte møde med Rektor havde til bestyrelsens skuffelse måttet aflyses på grund af manglende tilslutning.

Der er nu fastsat en dato for NESTORs nytårsarrangement. Det bliver den 24.januar 2008 kl. 16.00 i Richard Mortensen Stuen. Tidligere overlæge Ole Helmig vil holde foredrag om humor, og efterfølgende vil der være middag. Indbydelse med detaillerede oplysninger udsendes til medlemmerne i begyndelsen af januar.

Lokale

Da NESTORs nuværende lokale skal ryddes ved årsskiftet, vil formanden endnu engang minde Rektor om problemet.

Diverse

Der vil omkring 1.december blive udsendt en skrivelse med orientering om NESTOR til alle AU-pensionister samt medarbejdere, som er født i perioden 1945-1947.

Birger Kaiser er i gang med at sondere muligheden for at etablere et værksted for NESTOR-medlemmer. Der findes en del værktøj, men indtil videre ikke noget lokale.

Næste bestyrelsesmøde

12. december 2007 kl. 10.00 i det hidtidige lokale på Trøjborg.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20 den 3. oktober 2007.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen.

Arrangementer

Til arrangementet på Museet på Psykiatrisk Hospital har indtil videre 47 medlemmer tilmeldt sig og betalt. Dermed kan vi allerede nu se, at deltagerne må fordeles på 3 hold: 2 hold den 23. oktober og 1 hold den 30. oktober. Birger Kaiser vil sende meddelelse ud til deltagerne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb den 9. oktober.

Rektor har indvilget i at give NESTORs medlemmer en orientering om universitetets status og fremtidsplaner efter de mange fusioner. Mødet vil finde sted den 1. november 2007 kl. 16.00. Lokale er endnu ikke fastlagt. Efter mødet vil der blive arrangeret spisning for interesserede. Prisen for mad og kaffe vil være 60 kr. Drikkevarer for egen regning. Indbydelse vil snarest blive udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen vil forsøge at arrangere en januarkomsammen en torsdag i sidste halvdel af januar, med en god middag og foredrag/underholdning. Datoen afhænger af, hvornår der kan skaffes lokale og laves aftale med en foredragsholder.

Lokale

Der arbejdes stadig på sagen om et lokale til NESTOR, så vidt muligt i konferencecentret.

Diverse

Der vil blive udsendt information om NESTOR til alle pensionister samt medarbejdere, som er født i perioden 1945-1947.

Næste bestyrelsesmøde

14. november 2007 kl. 10.00 i det hidtidige lokale på Trøjborg, hvis vi ikke hører andet.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 19 den 22. august 2007.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen.

Lokale

Der var endnu ikke nogen løsning på NESTORs lokaleproblem, men formanden ville tage sagen op med ledelsen snarest.

Sommerudflugt

Til udflugten den 30. august er tilmeldt 50 deltagere. Det jordbrugsvidenskabelige fakultet vil servere formiddagskaffe, og frokosten medbringes fra Stakladen. Elmuseet i Tange giver en kort introduktion ved vores ankomst, hvorefter det overlades til deltagerne selv at bese udstillingen og de naturskønne omgivelser.

Besøg på museet på Psykiatrisk Hospital

Besøget er nu planlagt til den 23. oktober 2007. Der arrangeres en guided rundtur på såvel den historiske afdeling som kunstmuseet. Der kan være 2 grupper á max. 20 personer ad gangen, hvorfor deltagerantallet må begrænses til 40. Efterfølgende serveres kaffe og kage i museets café. Her forventes tidligere forstander Margit Christensen at deltage for at uddybe nogle af de ting, vi har set og hørt om på rundvisningen. Prisen er 50 kr. pr. deltager, og tilmeldingsfristen er fastsat til 9. oktober. Såfremt der melder sige væsentlig flere end 40 personer, vil vi forsøge at gentage arrangementet den 30. oktober.

Andre arrangementer

Formanden vil kontakte Rektor med henblik på at få ham til at give en orientering om universitetets status og fremtidige planer efter de mange fusioner.

Derudover overvejes et nytårsarrangement i januar med foredrag og spisning. Indholdet drøftes nøjere ved det kommende bestyrelsesmøde.

Diverse

På grund af usikkerhed omkring nogle henvendelser om medlemskab af NESTOR fandt nogle af bestyrelsesmedlemmerne det ønskeligt at få præciseret kriterierne herfor. Der var enighed om, at betingelsen for medlemskab er 1) fyldt 60 år og 2) ansat ved eller pensioneret efter en ansættelse ved AU.

Margit Ankerstjerne og Birger Kaiser skulle efter bestyrelsesmødet mødes  med Jens Vinther, Datakontoret, om nye systemer og NESTORs mulighed for at anvende dem.

Næste bestyrelsesmøde

3. oktober 2007 kl. 10.00, sandsynligvis i det hidtidige lokale på Trøjborg.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18 den 13. juni 2007.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen.

Lokale

Der var endnu ikke nogen endelig løsning på NESTORS lokaleproblem, men formanden var orienteret om, at der arbejdes på sagen.

Sommerudflugt

Udflugten planlægges til den 30. august og vil som mål have Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum samt Elmuseet ved Tangeværket. Der vil være rundvisning på Foulum, hvor også frokosten indtages, inden turen går videre til Elmuseet.

Foreløbig information om udflugten vil blive udsendt til medlemmerne sammen med referat af generalforsamlingen den 18. april 2007.

Andre arrangementer

Turen til Moesgaard den 23. maj havde haft pæn tilslutning, og deltagerne havde udtrykt tilfredshed med arrangementet.

Med henblik på efterårssemestret drøftede man bl.a. 1) muligheden for at få Rektor til at give en orientering om fusionerne, 2) yderligere faglige foredrag og 3) et besøg på museet på Psykiatrisk Hospital med rundvisning i kunstsamlingen og den historiske samling. Birte Poulsen undersøger dette sidste punkt inden næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde

fastlagdes til den 15. eller 22. august 2007 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 17 den 25. april 2007.

Tilstede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Helga Lund, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen.

Der havde været afholdt generalforsamling den 18. april 2007. Elin Tveskov havde ikke ønsket genvalg til bestyrelsen. I stedet valgtes Birte Poulsen som nyt medlem. De øvrige medlemmer og suppleanter blev genvalgt.

Konstituering

Formanden foreslog uændret konstitution, således at Birte Poulsen overtager Elin Tveskovs opgave som referent. Dette vedtoges.

Generalforsamling

Nestors medlemstal var gået en del tilbage i forhold til det første år, nemlig fra godt 300 til ca. 230. Der var dog nogen usikkerhed om tallet på grund af visse tekniske problemer i forbindelse med indbetalingerne. Generalforsamlingen havde drøftet forskellige muligheder for PR, f.eks. spalteplads i Campus til omtale af foreningen og dens aktiviteter.

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag om at sende referat af generalforsamlingen ud til alle medlemmer incl. dem, der ikke havde fornyet medlemskab, sammen med et følgebrev og et ønske fra bestyrelsens side om evt. tilbagemelding om årsagen hertil. Formanden ville formulere følgeskrivelsen.

Lokaleproblem

Da Birger Kaiser fratræder med udgangen af april måned, mangler NESTOR et mødelokale. Der forhandles stadig med administrationen om at få et lokale/kontor stillet til rådighed i nærheden af Faculty Club.

Sommerudflugt

Forskellige muligheder blev drøftet, og man enedes om Foulum og Tangeværket som mål for udflugten. Nærmere detaljer drøftes ved næste bestyrelsesmøde. Udflugten finder sted den 30. august 2007.

Forårstur

Man besluttede at arrangere en forårstur til Moesgård den 23. maj 2007. Birger og Ken tager sig af det praktiske arrangement. Mødetid og -sted samt tema for arrangementet vil snarest blive annonceret.

Næste bestyrelsesmøde

fastlagdes til 13. juni 2007 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 16 den 14. marts 2007.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Margit Ankerstjerne, Ken Geer, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Diverse

Der var intet nyt vedrørende Nestor’s fremtidige lokalesituation.

b) Arrangementer

Albert Gjedde havde måttet melde forfald til foredraget om ”Hjernen og dens udfordringer” den 15. marts 2007. Foredraget overtages af Arne Møller, også fra PET-centret ved AU. Der var tilmeldt næsten 70 personer til foredraget, heraf ønskede 55 at deltage i den efterfølgende spisning.

c) Generalforsamlingen den 18. april 2007

Dagsorden udarbejdes i henhold til vedtægterne. Til bestyrelsen er Margit Ankerstjerne, Kenn Geer og Elin Tveskov på valg. ET ønsker ikke genvalg. i. Helga Lund og Knud-Erik Sabroe er på valg som suppleanter til bestyrelsen. HL lod sig overtale til at modtage genvalg.

Formanden træffer aftaler vedrørende forslag til dirigent, nyt bestyrelsesmedlem og evt. suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.

Margit Ankerstjerne skriver indkaldelse til generalforsamling til rettidig udsendelse. – Forud for generalforsamlingen afholdes foredraget om SUDOKU, som i modsætning til tidligere beslutning vil blive afviklet uden indbydelse af ledsager.

I indkaldelsen erindres om kontingentindbetaling.

Elin lovede at skrive generalforsamlingsreferat.

d) Næste bestyrelsesmøde

påregnes afholdt som konstituerende møde i den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

e) Eventuelt

Medlemmerne indbetaler p.t. kontingent for 2007. Den reviderede medlemsliste gennemgås på et kommende bestyrelsesmøde.

Elin Tveskov

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 den 21. februar 2007.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne.

a) Diverse

Karl og Birger havde været til en samtale med rektor for at tale om Nestors lokalesituation. Spørgsmålet om kontorlokale til Nestor er stadig uafklaret. Der arbejdes med at forsøge at finde et sted.

b)  Arrangementer:

1)  Knud-Erik Sabroes arrangement om rundgang på universitetet for at bese uddrag af kunstværker er blevet afviklet torsdage den 8. februar og15. februar 2007. Til det vellykkede arrangement var der den ene dag 14 deltagere, den anden dag 17 deltagere. Der var meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. KES har efterfølgende – bl.a.  på baggrund af deltagerkommentarer - sendt rektor og direktør en note om afmærkning af kunstværkerne, placering af nogle af værkerne og manglen på en ny udgave af ”Kunst i gule rammer”.

2)      Knud Ottosen har indvilget i at deltage i et arrangement i Faculty Club om evt. studiekreds.

Der blev klargjort materiale til udsendelse snarest vedrørende

1)      Foredrag ved Albert Gjedde torsdag den 15. marts 2007 i Richard Mortensen-stuen med fællesspisning bagefter.

2)      Generalforsamling , der er fastsat til onsdag den  18. april kl. 16.15 på Matematisk Institut

c) Nyt bestyrelsesmøde

aftaltes til onsdag den 14. marts 2007, kl. 10.00, på Birger Kaisers kontor.

Margit Ankerstjerne,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 14 den 24. januar 2007.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Ken Geer, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Diverse

1) Margit Ankerstjerne havde udarbejdet udkast til Aarhus Universitets årsberetning vedrørende Nestor. Udkastet godkendtes.

2) Meddelelse om indbetaling af kontingent for 2007 udsendes snarest indeholdende oplysning om, at generalforsamlingen finder sted i uge 16.

b) Arrangementer

1) Foredraget ved hjerneforsker Albert Gjedde afholdes den 15. marts 2007. Det besluttedes, at der skal være efterfølgende spisning. BK reserverer lokaler.

2) Sudokuforedraget forventes afviklet i forbindelse med generalforsamlingen. Ledsagere indbydes. Der serveres kaffe. BK træffer de nødvendige beslutninger.

3) Knud-Erik Sabroes arrangement om rundgang på universitetet for at bese uddrag af kunstværker finder sted både torsdag den 8. februar 2007 og torsdag den 15. februar 2007. Fristen for tilmelding er endnu ikke udløbet, men er der ledige pladser, vil nogle af bestyrelsesmedlemmerne gerne være med.

4) Knud Ottosen havde foreslået oprettelse af studiekreds om sin nye bog.  KP tager kontakt.

Det besluttedes at overveje muligheden for, at lignende forslag fra andre medlemmer vil kunne afvikles ved reservation af Faculty-club på Nestors foranledning.

c) Andet

i. Formanden og evt. kasserer beder om et møde med Rektor for at drøfte muligheden for at få stillet et fast lokale på Trøjborg til rådighed for Nestor. I givet fald vil det også kunne imødekomme ønske om etablering af ”værksted”.

d) Nyt bestyrelsesmøde

aftaltes til onsdag den 21. februar 2007, kl. 10.00, på Birger Kaisers kontor.

Elin Tveskov,

Referent