Bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 den 11. december 2006.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Knud-Erik Sabroe, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Arrangementer:

1) Til dagens arrangement (foredrag ved lektor Sigfred Pedersen: ”Det ny Testamentes skrifter og de ”andre” skrifter”) var 53 medlemmer tilmeldt den efterfølgende spisning i Hornungstuen.

2) Det havde endnu ikke været muligt at fastlægge endelige datoer for Sudokuforedraget og foredraget om hjerneforskning.

3) Knud-Erik Sabroes tilbud om rundgang på universitetet for at bese uddrag af kunstværker torsdag den 8. februar 2007 og evt. torsdag den 15. februar 2007 er meget positivt modtaget. Fristen for tilmelding er endnu ikke udløbet, men det kan allerede nu konstateres, at der er deltagere til mindst to rundvisninger.

4) Information om de populære foredrag ved Det naturvidenskabelige Fakultet kan findes på Nestors hjemmeside, hvor der er link til fakultetet. Knud Erik Sabroe oplyste, at der endnu ikke er igangsat et system med tilmelding, men det overvejes på grund af det store antal tilhørere.

b) Andet:

i. Skrivelse om kontingentindbetaling for 2007 udsendes til foreningens 308 medlemmer først i januar, helst sammen med oplysning om datoer for forårets arrangementer.

ii. Formanden havde videregivet Knud-Erik Sabroes ide om udarbejdelse af kalender (med billeder fra AU) til Informations- og kontaktcentret. Man havde tidligere tænkt tanken. Nu vil det blive overvejet endnu engang.

c) Nyt bestyrelsesmøde

aftaltes til onsdag den 24. januar 2007, kl. 10,00, på Birger Kaisers kontor.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 den 8. november 2006.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Knud-Erik Sabroe, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Arrangementer:

1) Karl Pedersen konstaterede, at torsdagsmøderne i Faculty-Club var ophørt på grund af manglende interesse.

2) Sudokuforedraget er udsat til foråret 2007.

3) Albert  Gjedde har lovet at holde foredrag om hjerneforskning. Foredraget finder sted i uge 9, 10 eller 11 i 2007.

4) Knud-Erik Sabroe tilbyder rundgang på universitetet for at bese uddrag af kunstværker torsdag den 8. februar 2007 og evt. torsdag den 15. februar 2007. Margit udsender indbydelse.

5) Pensioneret lektor i teologi Sigfred Pedersen har lovet at holde foredrag om Det nye testamentes skrifter mv. – Foredraget finder sted i forbindelse med Nestors julearrangement, der afvikles mandag den 11. december med foredrag kl. 16.30 (kaffe i forhallen fra kl. 16) og efterfølgende spisning. Birger reserverer lokaler og indgår aftale med Stakladens restaurant. – Når aftalerne er på plads, udsender Margit indbydelse med tilmelding ved indbetaling af 105 kr. til foreningens arrangementskonto.

6) Generalforsamling afholdes i uge 16, 2007. Muligheden for et indledende underholdende foredrag undersøges.

7) Andre forslag til kommende arrangementer fremsattes. F.eks. foreslog Knud-Erik Sabroe, at man bad juraprofessor Jens Peter Christensen om at holde et foredrag om f.eks. Højesteret.

b) Andet:

i. Knud Erik Sabroe så gerne, at Nestors medlemmer blev gjort opmærksom på muligheden for at følge Det Naturvidenskabelige Fakultets offentlige foredrag (gratis forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet). Margit lovede at indsætte et link på hjemmesiden.

ii. Undersøgelsen vedrørende udsendelse af AUgustus havde vist, at langt de fleste af Nestors pensionistmedlemmer modtog bladet. Der udsendes et nyt blad i december, og det vil i den forbindelse blive undersøgt (BK), hvordan de pensionister, der ikke modtager bladet, skal forholde sig.

iii. Kontingentopkrævning for 2007 udsendes i januar. Samtidig vil datoen for afholdelse af generalforsamling blive oplyst.

iv. På forslag fra Knud-Erik Sabroe vil en idé om udarbejdelse af kalender (med billeder fra AU) blive videregivet til Informations- og kontaktcentret af formanden.

c) Nyt bestyrelsesmøde

aftaltes til mandag den 11. december 2006, kl. 15.00, i Faculty Club.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 den 4. oktober 2006.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Torsdagsmøderne i Faculty-Club:

Karl Pedersen konstaterede, at september måneds arrangementer ikke havde haft medlemmernes opbakning. Der er indtil efterårsferien programsat endnu to torsdage. De vil blive afholdt, men derefter må det påregnes at være slut.

En diskussion om årsagen til den manglende interesse vil kunne tages på generalforsamlingen i april 2007.

b) Kommende arrangementer:

1)      Birger Kaiser var i kontakt med lektor Jørgen Brandt, Matematisk Institut, om afholdelse af en forelæsning om SUDOKU (matematik eller ikke matematik). Muligheden for afvikling i slutningen af oktober undersøges. Som et forsøg vil Nestors medlemmer kunne medtage en ledsager. Der vil blive serveret kaffe/te og kage (gratis for medlemmer, 15 kr. for ledsageren). Det skal af indbydelsen, som Elin vil skrive udkast til, fremgå, at der af hensyn til bestilling af kaffe mv. skal gives en tilkendegivelse pr. mail til Nestor om, hvorvidt man ønsker at deltage (med eller uden ledsager).

2)      Karl Pedersen vil arbejde videre med forslaget om afvikling af en forelæsning i december måned med BIBLEN som emne. Der tænkes på afholdelse af et frokostarrangement med efterfølgende forelæsning af en underviser fra AU.

3)      En dag i uge 9, 10 eller 11 2007 påtænkes der afholdt en forelæsning ved en hjerneforsker ”hvad er en hjerne”?

4)      Ordinær generalforsamling afholdes i uge 16.

c) Andet:

a) Margit Ankerstjerne lovede at undersøge, hvad der evt. er gået galt med udsendelsen af AUgustus. Det nummer, der udkom i september, er tilsyneladende ikke som lovet nået frem til Nestors medlemmer.

b) Karl Pedersen havde skrevet udkast til brev vedrørende indmeldelse i Nestor. Margit renskriver og afleverer til PUK, som har lovet at udsende meddelelsen til medarbejdere, der går på pension.

c) Meddelelse om indbetaling af kontingentet på 100 kr. for 2007 udsendes i december.

d) Karl Pedersen vil spørge til arrangementerne om kunsten på AU.

e) Knud-Erik Sabroe har foreslået Nestor optaget på listen over byens frivillige organisationer. Forslaget vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde, hvor Knud-Erik har mulighed for at være til stede. Umiddelbart fandt bestyrelsen dog ikke behov herfor.

d ) Nyt bestyrelsesmøde

aftaltes til onsdag den 8. november 2006, kl. 10,00, på Birger Kaisers kontor.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 7. september 2006.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser (indtil punkt c), Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Helga Lund og Elin Tveskov.

a) Indledningsvis orienterede Margit Ankerstjerne om, at Datakontoret nu var opsat på at få systemet i god gænge. Formanden lovede, at han hurtigst muligt ville skrive de ”bevingede ord” om Nestor til brug for udsendelse til medarbejdere, der forlod deres stillinger.

KA spurgte til proceduren vedrørende udsendelse af August. Er det med ”håndkraft”, eller klarer universitetet det? MA lovede at tale med datakontoret herom.

b) Sommerudflugt den 30. august 2006

Evalueringen, dvs. modtagne mundtlige tilbagemeldinger, havde været særdeles positive. Udflugtens pris var passende/billig.

c) Faculty-club

Der har stadig ikke været vist interesse fra medlemmerne. Formanden vil skrive ud igen om et antal torsdage indtil efterårsferien i uge 42. Kommer der ingen eller kun få, vil arrangementet blive aflyst. Bestyrelsen fordelte følgende åbningsdage imellem sig: 14.9. KG, 21.9., MA, 28.9. ET, 5.10. KP og 12.10. KP.

d) Kunst på Aarhus Universitet

Formanden tager kontakt til Knud-Erik Sabroe angående arrangementer om kunsttur.

e) Indkomne gode ideer.

Bl.a. har Birte Poulsen fremsat forslag om besøg på Psykiatrisk Hospital for at bese kunst. Bestyrelsen har modtaget forslaget med tak. Der udspandt sig i den forbindelse en diskussion om praktisk tilrettelæggelse af medlemsforslag.

f) Arrangement i november måned.

Der var enighed om, at der skal være et arrangement i universitetsregi i sidste halvdel af november. Der blev fremsat en del forslag, hvorom der ikke var delte opfattelser. Spørgsmålet vil blive taget om på næste bestyrelsesmøde.

g) Eventuelt

Nyt bestyrelsesmøde fastlagdes til onsdag den 4. oktober 2006, kl. 10,00, på Birger Kaisers kontor.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 den 2. august 2006.

Til stede: Karl Pedersen (formand), Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Helga Lund, Knud-Erik Sabroe og Elin Tveskov.

Indledningsvis orienterede formanden om, at han og Birger havde haft et møde med Rektor, der var meget positiv overfor foreningens etablering og aktiviteter, som han gerne støttede.

a) Sommerudflugt den 30. august 2006

Rektor havde været indstillet på at give tilskud i form af betaling af udgifter til bus. Birger Kaiser havde haft kontakt til Museet, der var resulteret i, at der er reserveret 1-2 guidede ture (max 30 pr. hold). Restauranten har foreslået, at man lejer lokalet og selv medbringer frokost. Bestyrelsen besluttede at medbringe frokostplatter fra Stakladens restaurant.

Indbydelsen til sommerudflugt tilrettedes og udsendes hurtigst muligt.

b) Efterårets arrangementer

På rektors opfordring vil arrangementet i Faculty-club blive fortsat som formiddagsmøder . Der vil fra kl. 8,30 være kaffe og rundstykker til medlemmerne (økonomisk støtte fra universitetet) Muligheden for at indbyde en foredragsholder til nogle af torsdagsmøderne arbejdes der med. Eksempelvis vil man en af de første gange forsøge at få Sten Tiedemann, der er rektor for Folkeuniversitetet, til at fortælle om Folkeuniversitetet og dets aktiviteter.

Foredraget om Folkeuniversitetet skal ses i relation til, at det er aftalt med Rektor, at også Nestors medlemmer vil kunne få gratis adgang til de forelæsninger, der tilbydes medarbejdere ved universitetet i efteråret 2006 i forbindelse med Folkeuniversitetets 60-års jubilæum.

Forelæsningsarrangementerne er omtalt i Augustus nr. 2 juni 2006, der vil blive udsendt til Nestors medlemmer. Augustus, der udkommer 4 gange om året,  vil (også efter aftale med Rektor) fremover blive udsendt til Nestors medlemmer.

Formanden lovede at udsende orientering, herunder om arrangementerne i Faculty Club torsdage fra kl. 8,30 til 12 i efteråret 2006.

Af andre arrangementer i efteråret 2006 foresloges 1) rundtur på universitetet for at besigtige Kunsten i gule rammer, 2) besøg på Steno-museet, 3) tur til Sandbjerg, 4) ”besøg” på fakulteterne. Bestyrelsen overvejer tilrettelæggelsen, men vil samtidig opfordre medlemmerne til at fremsætte forslag.

I foråret 2007 kan et besøg på Cheminova være en mulighed.

c) Medlemsrekruttering

Margit har aftalt med PUK, at man i forbindelse med pensionering vil udsende meddelelse om Nestor til potentielle medlemmer. Formanden udarbejder udkast til PR-meddelelse. Margit havde i øvrigt aftalt møde med Datakontoret angående medlemsregister og mulighed for udsendelse af materiale til tidligere medarbejdere mv., der endnu ikke er medlem af Nestor.

d) Eventuelt

1) Birger Kaiser havde haft en henvendelse om ønske af etablering af et ”Værkstedsrum” i universitetsregi. Lokalet skulle kunne benyttes til udførelse af mindre håndværksarbejder af tidligere medarbejdere. Universitetsdirektøren havde været positiv over for idéen. BK arbejder videre med sagen.

2) Nyt bestyrelsesmøde aftaltes til onsdag den 6. september 2006, kl. 10,00.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 22. juni 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Kenn Geer, Helga Lund og Elin Tveskov.

Sommerudflugt: hvornår og hvorhen?

a) hvornår? Den tidligere forslåede dato fastholdtes, dvs. udflugt onsdag den 30. august 2006.

b) hvorhen?

KP, KG, BK og ET havde i begyndelsen af juni undersøgt muligheden for udflugt til Mols ved at aflægge med besøg på naturcentret Karpenhøj i Fuglsø. Det er absolut værd at anbefale medlemmerne, men som samlet udflugt ikke hensigtsmæssigt, da det er meget ”vejrafhængigt”.

Bestyrelsen besluttede at tilrettelægge en bustur til Vejle Ådal med besøg i Tørskind Grusgrav og Jelling Museum.

 KP og BK retter henvendelse til rektor angående betaling af bustransport. - BK og ET udarbejder udkast til program. - Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”, foreløbig for 40 deltagere.

Ideer til evt. fremtidige udflugter: Kirsten Kjærs Museum, Cheminova.

Andet

Medlemsrekruttering drøftedes.

MA beder personalekontoret om at orientere medarbejdere, der fratræder på grund af alder, om foreningens eksistens.

Der vil blive udarbejdet et notat om foreningens aktiviteter til Information & Debat samt Campus. MA noterede, at der i januar 2007 også skal gives et bidrag til universitetets årsberetning for 2006.

Nyt bestyrelsesmøde

fastlagdes til onsdag den 2. august 2006, kl. 10,00.

Hovedemnet er: Arrangementer i efterårssemestret.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 26. april 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Kenn Geer, Margit Ankerstjerne og Knud-Erik Sabroe.

Ved generalforsamlingen den 20.april blev bestyrelsen genvalgt. Formanden foreslog uændret konstitution og dette vedtoges.

Generalforsamling

Referatet var under udarbejdelse og det vedtoges at sætte det på hjemmesiden når dirigenten havde godkendt det. Endvidere kan det medsendes udsendelsen til de medlemmer foreningen er på brev med vedrørende:

Arrangement i maj

Der var på generalforsamlingen fremkommet forslag fra et af medlemmerne om at besøge Antikmuseet inden 28. maj. Foruden museets egne samlinger er der i maj måned en særudstilling, der hedder Samlere i Århus. Henning Mortensen, der stillede forslaget, er selv en af ”samlerne” og tilbød at vise rundt på særudstillingen. Det vedtoges at arbejde med dette forslag

Der vil blive udsendt meddelelse om dette arrangement så snart som muligt med tilmeldingsfrist 2 dage før. Knud-Erik Sabroe lovede at udarbejde et afsnit om antikmuseet.

Sommerudflugt

Der fandt en drøftelse sted af et arrangement onsdag den 30. august . Der var flere forslag fremme og forsøg på en afvejelse af om det skulle være en ”naturtur” eller en ”kulturtur” – og spørgsmålet om evt. medbragt mad. Et forslag fra Birger om at tage til Sagalandet ved Fuglsø – blev det foreløbig vedtaget at undersøge nærmere.

Der blev ikke fastsat dato for nyt bestyrelsesmøde.

Margit Ankerstjerne,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 22. marts 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne og Elin Tveskov.

Bestyrelsesmødet afholdtes i Faculty-club og var indkaldt med henblik på aftale om afvikling af generalforsamlingen den 20. april, da flere bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter af forskellige årsager sandsynligvis vil være forhindret i at deltage. Karl Pedersen og Margit Ankerstjerne lovede at forestå generalforsamlingens afvikling.

Generalforsamling

1) Margit lovede at udsende indkaldelse vedlagt (revisorgodkendt) regnskab for 2005. Der vil blive udsendt erindringsmeddelelse ca. en uge før generalforsamlingen.

Formanden taler med K. E. Sabroe om valg til bestyrelsen, men forventer i øvrigt, at medlemmerne vil fremsætte forslag til (nye) bestyrelsesmedlemmer under generalforsamlingspunktet.

2) Birger Kaiser oplyste, at der forelå bekræftelser vedr. rundvisning og lokaler.

Andet

Margit lovede at møde i Faculty-club den 27. marts. Elin kommer den 3. april. Begge dage åbner og lukker formanden.

Det måtte konstateres, at forsøget med lån af et medlemslokale foreløbig ikke har været en succes.

Elin Tveskov,

referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 8. marts 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne og Elin Tveskov.

Siden sidst

1) Forsøg med mulighed for, at medlemmerne kan mødes til uformelt socialt samvær en gang om ugen er igangsat. Faculty-clubs lokale er foreløbig reserveret som mødested 5 dage i marts og en gang i april, hvorefter det vil blive drøftet på den ordinære generalforsamling, om der skal være en permanent ordning. Der var næsten ikke kommet nogen til første mødedag den 2. marts. Det kan skyldes den lidt sene udsendelse. Birger har fået adskillige tilbagemeldinger med tak for forsøgets igangsættelse fra medlemmerne. Bestyrelsen håber derfor, at der er tale om begyndervanskeligheder og glæder sig til at se, hvordan det forløber de næste gange.

2) Formanden havde modtaget en telefonisk henvendelse fra en økonomistuderende, der for Økonomisk Institut arbejder på etablering af en vidensbank. Det var meddelt, at Nestor-foreningen ikke er et forum for bidrag til et sådant projekt.

3) Margit Ankerstjerne rejste spørgsmålet om medlemslistens offentliggørelse på hjemmesiden. I givet fald alene med oplysning om navne og (tidligere) arbejdssted. Der var delte meninger i bestyrelsen. Det besluttedes at bringe spørgsmålet op til diskussion på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling den 20. april 2006

Birger Kaiser havde foretaget lokalereservationer i Søauditoriet og aftalt med Matematisk Institut, at der leveredes kaffe m.v.

Det var ligeledes aftalt, at kunsthistoriker Lars Morell forud for generalforsamlingen giver en orientering om Per Kirkebyes loftsbillede. Foredrag og rundvisning finder sted kl. 15 – 16,15 og forudsætter tilmelding. Efter kaffepause påbegyndes generalforsamlingen kl. 16,45.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling blev gennemgået og færdiggøres til udsendelse inden fristen 3. april. Formandens beretning vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne til kommentarer. Det blev foreslået, at formanden i beretningen erindrede om, at man også som tidligere ansat ved AU har mulighed for at leje Feriefondens boliger,

Efter lodtrækning er Karl Pedersen og Birger Kaiser på valg i april 2006. Elin Tveskov ville også gerne stille sit mandat til rådighed.

Elin lovede at udarbejde udkast til generalforsamlingens dagsorden.

Sommerudflugt

Formanden vil tage spørgsmålet om tidspunkt for en årlig udflugt op på generalforsamlingen, men bestyrelsen besluttede også at arbejde med et konkret forslag. Birger og Elin lovede at undersøge det praktiske vedrørende en bustur i august 2006. Den tredje onsdag i måneden nævntes som en god dato. Der vil ved formandens og Birgers mellemkomst blive søgt tilskud ved AU’s fonde.

Eventuelt

Nyt bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingens afholdelse.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 8. februar 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Elin Tveskov.

Medlemsstatus

Medlemsliste, der indeholdt knap 300 medlemmer, omdeltes. Det besluttedes, at medlemslisten lægges på hjemmesiden med navn og (seneste) arbejdssted på universitetet.

Arrangementet den 30. januar 2006

Arrangementet forløb efter bestyrelsens opfattelse og modtagne tilbagemeldinger tilfredsstillende. I Henning Lehmanns causeri om Aarhus Universitets forskningsfonds historie deltog 96. Heraf var der 56 til den efterfølgende spisning.

Birger Kaiser redegjorde for økonomien. Arrangementet hvilede på grund af særaftale med Studenternes Hus næsten i sig selv.

Der blev derfor et lille overskud på arrangementskontoen. Bestyrelsen besluttede, at gaveudgifter til foredragsholdere tages fra foreningens hovedkonto.

Generalforsamling den 20. april 2006

Muligheden for at afholde generalforsamling i Søauditoriet undersøges. I givet fald vil der kunne blive rundvisning med efterfølgende generalforsamling og kaffe/te med snitter.

Af hensyn til rundvisning vil det være nødvendigt med tilmelding. Bestyrelsen drøfter yderligere detaljer på det kommende bestyrelsesmøde.

Lokale til medlemmernes brug

Ken Geer havde på opfordring foreslået, at der blev mulighed for, at de medlemmer, der havde lyst, kunne mødes over f.eks. en kop kaffe til hyggeligt socialt samvær en gang om ugen i et lokale til fri afbenyttelse for medlemmerne. Det kunne ske ved, at et lokale på universitetet reserveredes i nogle timer en gang om ugen.

Der var enighed om, at det i givet fald skulle være i dagtimerne. Formanden var indstillet på at afprøve ideen i en periode. Faculty-clubs lokale i Kongrescentret nævntes som en mulighed.

Sommerarrangement

Beslutning herom vil ske på næste bestyrelsesmøde. Der overvejes en bustur, hvor en ansøgning om betaling for transporten sendes til Universitetet.

Kommende bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde nr. 5 aftaltes til onsdag den 8. marts 2006, kl. 10,00.

Elin Tveskov,

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 11. januar 2006.

Til stede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Knud-Erik Sabroe (i en del af mødet) og Elin Tveskov.

Fastsættelse af datoer

a) Næste bestyrelsesmøde fastlagdes til onsdag den 8. februar 2006, kl. 10.

b) Dato for ordinær generalforsamling: Torsdag den 20. april 2006 (eftermiddag).

c) Dato for sommerarrangement fastlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

Referat fra bestyrelsesmøde 2

godkendtes og sættes på hjemmesiden.

Arrangement den 30. januar 2006

Karl Pedersen havde skrevet udkast til indbydelse til causeri om forskningsfondens historie ved tidl. Rektor Henning Lehmann med efterfølgende mulighed for spisning. Margit færdiggør skrivelsen, der udsendes til de ca. 270, der på nuværende tidspunkt har meldt sig ind i foreningen.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 25. januar 2006, kl. 12, pr. mail til causeriet, til spisning ved indbetaling af 95 kr. til foreningens arrangementskonto, der er nyoprettet.

Da der endnu ikke er indhøstet erfaringer med hensyn til antal medlemmer, der ønsker at deltage i foreningens arrangementer, besluttedes det at sikre sig et større lokale end først foreslået. Muligheden for lån af auditoriet i Nobelparken og efterfølgende spisning i den nærværende kantine undersøges.

Bestyrelsen tager sig af opstilling og salg af drikkevarer m.v. i forbindelse med spisningen.

Input fra medlemmerne

Der var forslag om sangkor, kaffestue, internetcafe og faglige foredrag. Yderligere forslag efterlyses ved generalforsamlingen.

Elin Tveskov,

Referent

Efter bestyrelsesmødet besigtigede en del af bestyrelsen lokalerne i Nobelparken.