bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 den 14. december 2005.

Til stede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund og Elin Tveskov. 

Siden sidst

Breve vedr. foreningens etablering og indmeldelse var udsendt til samme kreds af personer, som fik indkaldelse til stiftende generalforsamling. D.d. var modtaget indbetalinger fra 108 personer. Der var endnu flere tilkendegivelser. Det fandtes særdeles tilfredsstillende. Den foreløbige frist er endda sat så sent som 6. januar 2006.

Margit har aftalt med Aarhus Universitet, at der gives meddelelse om foreningen til medarbejdere over 60 år, der fratræder. 

Hjemmeside

Hjemmesiden er så småt i gang. Referat fra første bestyrelsesmøde vil blive indlagt på hjemmesiden sammen med vedtægter og oplysninger om bestyrelsens sammensætning m.v. – Siden vil også komme til at indeholde meddelelse om kommende arrangementer.

Arrangement den 30. januar 2006

Det er aftalt med et af foreningens medlemmer, tidligere rektor, professor Henning Lehmann, at han holder et oplæg vedr. universitetets forskningsfond kl. 16,30. Birger sørger for lokale hos teologi. Der er fri adgang for medlemmerne i auditoriet. Kl. 18 spisning i Studenternes Hus. Buffet til en pris af ca. 95 kr. inkl. te/kaffe, men ekskl. drikkevarer. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling til foreningens arrangementskonto. 

Formanden lovede at skrive udkast til indbydelse, der udsendes pr. mail (i enkelte tilfælde pr. brev) til den medlemskreds, der er sammensat den 6. januar 2006. 

Kommende bestyrelsesmøde

Der aftaltes nyt bestyrelsesmøde til onsdag den 11. januar 2006, kl. 10.

På mødet vil arrangementet den 30. januar blive endeligt fastlagt med henblik på hurtig udsendelse af meddelelse og frist for tilmelding til spisning. De input, der er modtaget fra medlemmerne, vil blive analyseret. Der er f.eks. forslag om etablering af kaffestue og udflugter. Dato for ordinær generalforsamling og sommerarrangement vil samtidig blive fastsat.

Elin Tveskov,

Referent 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 den 16. november 2005.

Til stede: Karl Pedersen, Ken Geer, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Knud Erik Sabroe og Elin Tveskov. 

Karl Pedersen (formand) bød velkommen, også til suppleanterne, som vil deltage i kommende møder indtil første ordinære generalforsamling.

Knud-Erik Sabroe fremsatte spørgsmål til vedtægterne og havde forslag til mindre rettelser, som dog ikke vil blive fremført på foreningens første generalforsamling. 

Konstituering

Næstformand: Ken Geer, sekretær: Margit Ankerstjerne, kasserer: Birger Kaiser, menigt medlem: Elin Tveskov.

Efter lodtrækning, jf. vedtægterne, vil Karl Pedersen og Birger Kaiser skulle stille deres mandater til rådighed ved den kommende generalforsamling. 

Referat af stiftende generalforsamling

Karl Pedersen havde skrevet udkast til referat, der udsendes med brev til samme kreds af  medarbejdere som ved indbydelsen til stiftende generalforsamling. 

Udsendelse af referat, indbetalingskort og vedtægter

Elin lovede at udarbejde udkast til brev. Udkastet sendes til godkendelse ved alle tilstedeværende. Margit Ankerstjerne udsender det endelige brev efter aftale med administrationen. 

Etablering af netbank

Birger Kaiser og Karl Pedersen ordner det fornødne med Den danske Bank. 

Hjemmeside

Birger Kaiser og Margit Ankerstjerne tager efter kursusdeltagelse kontakt til universitetets informationskontor om etableringen. 

Betingelse for medlemskab

Der var enighed om, at der ikke skal gives tilbud om medlemskab udover til den persongruppe, der er nævnt i vedtægterne.

Et medlemskab for tidligere og nuværende medarbejdere over 60 år er etableret, når kontingentet er indbetalt til Den danske Bank. 

Arrangement i sidste uge i januar

Datoen mandag den 30. januar 2006 fastlagdes.

Der regnes med påbegyndelse kl. 17, med efterfølgende spisning for medlemmernes egen regning. Arrangementets indhold m.v. vil blive fastlagt på det bestyrelsesmøde, der afholdes onsdag den 14. december 2005, kl. 11, på Birger Kaisers kontor. 

Elin Tveskov,

Referent