2016

BESØG PÅ MUSEUM OVARTACI, Psykiatrisk hospital

Der deltog 40 medlemmer i dette arrangement

Onsdag den 16. november 2016.

 

PROGRAM:

14.00 – 16.00: Rundvisning i 2 hold á 20 personer i henholdsvis kunstmuseet og historisk museum.

16.00 – 17.00 Kaffebord i Museumscaféen.

OM MUSEET:

Museum Ovartaci ligger på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Det rummer Psykiatrisk historisk museum og Kunstmuseet. Museet driver også en række aktiviteter rettet mod psykiatribrugere, bl.a. de kreative værksteder. Museet har til huse i en af psykiatrisk hospitals smukke, gamle bygninger. Hospitalet er tegnet af den berømte arkitekt G. Bindesbøll og indviet i 1852. ”Jydske Asyl”, som hospitalet dengang kaldtes, var udtryk for tidens tanker om en human sindssygebehandling.

HISTORISK MUSEUM: På museet findes en omfattende samling fra hospitalets indvielse i 1852 og frem. Udstillingen viser bl.a. tidstypiske møblementer fra 1., 2. og 3. forplejningsklasse, køkkentøj, lægeinstrumenter m.m. Den fortæller et kapital af Danmarkshistorien, set gennem psykiatriens optik.

KUNSTMUSEET: På kunstmuseet findes en enestående og spændende samling af kunst, der overvejende er skabt af kunstnere, som har stiftet bekendtskab med psykisk sygdom. Langt de fleste har været indlagt på hospitalet. Kunstmuseet råder over en samling på ca. 9000 værker, hvoraf 850 kan ses i udstillingen.

Centralt i udstillingen møder vi Ovartaci, som var patient på hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. Her levede han med sin kunst i 56 år.

Se mere på www.ovartaci.dk.   

FOREDRAG OM TÆNKETANKE

 

Onsdag d. 5. oktober

Der var ca 40 medlemmer til foredraget.  

 

PROGRAM:

16.15 – 18.00: Foredrag i Kemisk Auditorium 1 ved Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger.

18.15 – 20.00: Spisning i kemisk kantine. Der serveres Tapasmenu. Dertil en øl eller en vand eller et glas vin og kaffe/te til sidst.

FOREDRAGET:  TÆNKETANKE – HVAD LAVER DE EGENTLIG?

Direktør for Tænketanken Kraka, Peter Mogensen, og bestyrelsesmedlem i Fonden Kraka, Ole Øhlen­schlæger, vil i fællesskab fortælle om danske tænketanke og specielt Kraka. Hvad laver tænketanke egentlig, og hvilken indflydelse har de på dansk politik?

Der er i de senere år etableret en række mere eller mindre politisk uafhængige tænketanke i Danmark, med det formål at gennemføre veldokumenterede analyser af en lang række aktuelle, politiske problemstillinger: Betalingsring, SU-området, Topskat med meget mere. Da Peter Mogensen var politisk redaktør for dagbladet Politiken fik han sammen med nu afdøde chefredaktør Tøger Seidenfaden ideen til at grundlægge Tænke­tanken Kraka. Kraka er fondsejet og finansieret af private midler og fremstår nu som en af de mest indflydel­sesrige Tænketanke i Danmark.

PETER MOGENSEN er uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet i 1991 og har været redaktionschef for det politiske stofområde og politisk redaktør på Politiken. Fra 1997-2000 var han sekretariatschef og politisk rådgiver for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han har desuden arbejdet i Finansministeriet, hvor han bl.a. var ministersekretær for daværende finansminister Mogens Lykketoft (1995-1997). I august 2011 tiltrådte han som direktør for Kraka. Desuden medvirker han i programmerne Mogensen og Kristiansen og Tirsdagsanalysen på TV2.

OLE ØHLENSCHLÆGER MADSEN: Ole Øhlenschlæger Madsen er uddannet cand.oecon. af driftsøkonomisk linje i 1970. Han blev professor i driftsøkonomi i 1986 ved daværende Institut for Virksomhedsledelse, der nu er en del af Institut for Økonomi, hvorfra han lod sig pensionere ved udgangen af 2009. Ole Øhlenschlæger Madsen har altid haft nær kontakt til og samarbejde med erhvervslivet som konsulent, bestyrelsesmedlem og underviser på efteruddannelseskurser. Han har endvidere været både studienævnsformand og institut­leder på universitetet, ligesom han i mange år har været medlem af bestyrelsen i Aarhus Universitets Forskningsfond. Han har fra starten siddet i bestyrelsen for fonden Kraka (og så er han tidligere formand for Nestor).

Udflugt til Frilandsmuseet Hjerl Hede, via Stubbergård sø og Stubber Kloster

tirsdag, den 23. august.

Der deltog 64 medlemmer i denne udflugt.

PROGRAM

8.00 - 9.40     Afgang mod Sevel Kro, hvor vi får en guide med i 

                      bussen

9.50 - 11.15   Ophold ved Stubber sø, hvor vi drikker kaffe, og der 

                      bliver mulighed for at gå en tur på mosestien, der er 

                      handikapvenlig (rollator og kørestol kan anvendes)

11,30             Ankomst til Hjerl Hede

11.45 - 13.00  Frokost på Restaurant Skyttergaarden

13.00  ca. 15  Guidet tur i området

15.00 - 16..30 På egen hånd

16.30             Busafgang mod Aarhus. Forventet ankomst ca. kl. 

                      18.30

 

Stubbergård Sø:

Søen og det omkringliggende landskab har store naturvidenskabe-lige, kulturhistoriske og landskabelige værdier. Området har været fredet siden 1980. Ude i søen på en lille halvø ligger resterne af Stubber Kloster, hvor kun en enlig klosterbygning står tilbage af det tidligere større anlæg. Se mere på www.visitholstebro.dk/holstebro/stuggergaard-soe-stubber-kloster.

 

Hjerl Hede

I 1910 købte direktør H.P. Hjerl Hansen 2500 tønder land omkring Flynder sø. I 1929 besluttede Hjerl Hansen at skabe et levende museum med fokus på gamle dyder og arbejdsformer. I dag ligger der godt 30 historiske gårde og bygninger fra hele landet, de fleste originale bygninger, der er nedtaget og genopført på Hjerl Hede.

Hele område blev fredet i 1934, dengang Danmarks største privatfredning. Se mere på www.hjerlhede.dk.

 

 

Udflugt til Den Genfundne Bro, Vestbirk Kraftværk og Vestermølle

Tirsdag, den 24. maj.

Der deltog 56 medlemmer i dette arrangement

PROGRAM:

8.20                   Afgang mod Den Genfundne Bro, Vestbirkvej 2, Brædstrup.

9.30 – 10.15       Vi mødes med guider fra Brædstrup Turistforening og går ca. 300 m ad en grusvej til broen,

                          hvor vi får fortalt om broens historie. Derefter busafgang mod Vestbirk Vandkraftværk.

10.30 – 11.30      Ved Vestbirk Vandkraftværk er der kaffe med rundstykke, fortælling om kraftværket og

                          guidet rundvisning.

11.45 –               Afgang mod Vestermølle, hvor der er mulighed for at gå rundt på egen hånd

12.30 – 14.00      Frokost og kaffe på Restaurant Vestermølle         

14.00 – ca. 16    Guidet rundtur på Vestermølle v. Jørgen Lund Christiansen fra møllelauget.

16.00                 Busafgang mod Aarhus

 

DEN GENFUNDNE BRO blev genfundet i 2013 i forbindelse med en vandløbsrestaurering af Gudenåen. Broen blev oprindeligt bygget i forbindelse med etableringen af privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899. Banen var smalsporet og derfor ikke tidssvarende, så i forbindelse med forlængelse af banestrækningen til Silkeborg og samtidig øgning af sporbredden fik man den idé at tildække broen med jord og bygge en dæmning uden på broen. Tildækningen begyndte i 1925, og den nye jernbane blev taget i brug i 1929. To store betonrør førte vand fra ”Døde Å” gennem dæmningen. Se evt. mere på www.visithorsens.dk/den-genfundne-bro.

 

VESTBIRK VANDKRAFTVÆRK. Oprindeligt var der på stedet en vandmølle, som fra 1850 – 1920 gav trækkraft til en garn- og trikotagefabrik i Vestbirk. Efter en brand på fabrikken i 1920 og erkendelse af, at den øgede industrialisering ville kræve mere og mere elkraft, besluttede man at opføre et egentligt vandkraftværk, som stod færdigt i 1924. Gudenåens forløb blev ændret gennem bygning af en stor dæmning, som opstrøms gav anledning til dannelse af nye søer i området. Læs den originale tekst i pjecen “Overvejelser om Vestbirk Vandkraftværks fremtid” fra Horsens Kommune.

VESTERMØLLE. En smukt restaureret gammel vandmølle med tilhørende bygninger, hvor der blandt meget andet er restaurant.

Navnet Vestermølle kan findes i historiebøgerne i hvert fald 500 år tilbage. Sandsynligvis har her været vandmølle også tidligere. Vestermølle ligger på østsiden af Skanderborg Sø. Forklaringen på navnet er, at møllegården i flere hundrede år var det vestligste punkt i det gamle Fruering Sogn.
Mølleriet har gennem århundrederne ligget, hvor det er også i dag. Over årene har her været forskellige møllehuse - alle neden for mølledammen og indtil 1940 med et vandmøllehjul som drivmiddel for kværnen inde i møllen.

Efter mange år med forfald begyndte man i 2004 at skaffe penge til en restaurering, som ca. 7 år senere har ført til, at området nu fremstår som et stort attraktiv for Skanderborg Kommune. Læs evt. mere på www.vestermøllelaug.dk og www.restaurantvestermølle.dk.

 

 

 

Vandretur i Brabrand

 

Der deltog 22 medlemmer i dette arrangement.

tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.30 - ca. kl. 16.00.

Vi vandrer gennem ukendte områder af Brabrand under ledelse af Vagn Særkjær. Turen vil strække sig over ca. 6,5 km.

Vi skal se på gammel og ny natur, historiske steder og forladte tomter, nye og gamle bydele, klerikale, militære og kommercielle anlæg.

Vagn Særkjær har boet det meste af sit liv i Brabrand og har i en længere årrække siddet i Aarhus Byråd. Han har et indgående kendskab til området og kan fortælle om både fakta og andre mindre faktuelle forhold.

Medbring selv kaffe, te eller hvad I måtte have brug for, da vi ikke kommer forbi nogle udskænkningsteder, men der vil blive en pause godt midtvejs.

Sommervejret var ikke det allerbedste

MØDETID OG -STED: Vi mødes ved det gamle Hotel Tre Ege, Aarslev Møllevej 15 ved UnoX Tankstationen på Silkeborgvej lige nedenfor Aarslev Bakke.

Buslinie 11 og 113 kører lige til stedet, og der er også fri parkering.

TILMELDING: Der er ikke fastsat nogen tilmeldingsfrist, man kan bare møde op, men send venligst en mail til nestor@au.dk eller sms til51219634, hvis I har tænkt jer at være med. Det vil være rart at vide lidt om tilslutningen.

Mange venlige hilsner

På Nestors vegne

Erik Meineche Schmidt

Den Genfundne Bro

Udflugten blev gennemført med 56 deltagere.

Foreningen indbyder til udflugt, til Den Genfundne Bro, Vestbirk Kraftværk og Vestermølle

Tirsdag, den 24. maj.

MØDETID OG – STED: Ny Munkegade 118, ved Matematisk Institut, kl. 8.20

TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 12. maj. Tilmeldingen er efter først til mølle princippet.

TILMELDING: Sker ved indbetaling af 235,00 kr. senest d.12. maj til reg.nr. 3635, kontonr. 3635 127 465.

For at vi kan identificere medlemmer, der har betalt, er det vigtigt at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk eller tlf. 2335 1752. Hvis det sker kort tid før busafgang, kan I bruge mobil21473033.

 

PROGRAM:

8.20                   Afgang mod Den Genfundne Bro, Vestbirkvej 2, Brædstrup.

9.30 – 10.15       Vi mødes med guider fra Brædstrup Turistforening og går ca. 300 m ad en grusvej til broen,

                          hvor vi får fortalt om broens historie. Derefter busafgang mod Vestbirk Vandkraftværk.

10.30 – 11.30      Ved Vestbirk Vandkraftværk er der kaffe med rundstykke, fortælling om kraftværket og

                          guidet rundvisning.

11.45 –               Afgang mod Vestermølle, hvor der er mulighed for at gå rundt på egen hånd

12.30 – 14.00      Frokost og kaffe på Restaurant Vestermølle         

14.00 – ca. 16    Guidet rundtur på Vestermølle v. Jørgen Lund Christiansen fra møllelauget.

16.00                 Busafgang mod Aarhus

 

DEN GENFUNDNE BRO blev genfundet i 2013 i forbindelse med en vandløbsrestaurering af Gudenåen. Broen blev oprindeligt bygget i forbindelse med etableringen af privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899. Banen var smalsporet og derfor ikke tidssvarende, så i forbindelse med forlængelse af banestrækningen til Silkeborg og samtidig øgning af sporbredden fik man den idé at tildække broen med jord og bygge en dæmning uden på broen. Tildækningen begyndte i 1925, og den nye jernbane blev taget i brug i 1929. To store betonrør førte vand fra ”Døde Å” gennem dæmningen. Se evt. mere på www.visithorsens.dk/den-genfundne-bro.

 

VESTBIRK VANDKRAFTVÆRK. Oprindeligt var der på stedet en vandmølle, som fra 1850 – 1920 gav trækkraft til en garn- og trikotagefabrik i Vestbirk. Efter en brand på fabrikken i 1920 og erkendelse af, at den øgede industrialisering ville kræve mere og mere elkraft, besluttede man at opføre et egentligt vandkraftværk, som stod færdigt i 1924. Gudenåens forløb blev ændret gennem bygning af en stor dæmning, som opstrøms gav anledning til dannelse af nye søer i området. Læs den originale tekst i pjecen “Overvejelser om Vestbirk Vandkraftværks fremtid” fra Horsens Kommune.

 

VESTERMØLLE. En smukt restaureret gammel vandmølle med tilhørende bygninger, hvor der blandt meget andet er restaurant.
Navnet Vestermølle kan findes i historiebøgerne i hvert fald 500 år tilbage. Sandsynligvis har her været vandmølle også tidligere. Vestermølle ligger på østsiden af Skanderborg Sø. Forklaringen på navnet er, at møllegården i flere hundrede år var det vestligste punkt i det gamle Fruering Sogn.
Mølleriet har gennem århundrederne ligget, hvor det er også i dag. Over årene har her været forskellige møllehuse - alle neden for mølledammen og indtil 1940 med et vandmøllehjul som drivmiddel for kværnen inde i møllen.

Efter mange år med forfald begyndte man i 2004 at skaffe penge til en restaurering, som ca. 7 år senere har ført til, at området nu fremstår som et stort attraktiv for Skanderborg Kommune. Læs evt. mere på www.vestermøllelaug.dk og www.restaurantvestermølle.dk.‎Venlig hilsen

Erik Meineche Schmidt

Formand


GENERALFORSAMLING (vedr. forløbet se referatet) Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, jf.  nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter.  Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk Generalforsamlingen afholdes kl. 17.00 i Auditorium 1 på Kemisk Institut.

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT OG GENERALFORSAMLINGEN 15.00 til 15.50 Kaffe/te med napoleonskage i Kemisk Kantine 16.00 til 16.50 Foredrag ved professor Andreas Roepstorff i auditorium 1, Kemisk  Institut. 17.00 til 18.00 Generalforsamling samme sted. Af hensyn til bestilling  af  kaffe/te  og  kage  vil  vi gerne  vide,  senest  onsdag den 13.  april, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk Vær venlig at betragte en tilmelding som bindende, da foreningen skal afregne efter  antallet af tilmeldte deltagere.  Kemisk Auditorium 1 ligger på 1. sal. 

FOREDRAGET: Samarbejdets markører. Andreas Roepstorff er professor i kognition, kommunikation og kultur ved Aarhus  Universitet og leder af Interaction Minds Center, se www.imc.au.dk Han har været  tilknyttet Grundforskningsfondens Center for Funktionel Integreret  Hjernevidenskab (CFIN) og er modtager af såvel Rigmor og Carl Holst ­Knudsens  Videnskabspris (ved AU) som Carlsberg Fondets Forskningspris.  I det store evolutionære perspektiv er samarbejde tilsyneladende lidt af et paradoks,  men i praksis finder folk alligevel ud af det. Vi har undersøgt, hvad der sker i kroppen,  i sproget og i hjernen, når mennesker i fællesskab skal løse opgaver, eksempelvis ved  at synkronisere bevægelser med hinanden, blive enige om, hvad der sker omkring  dem, eller bygge objekter og modeller. Her opstår der koblede dynamikker mellem  deltagerne, og kvaliteten af disse kan korrelere med mål for resultatet af  samarbejdet. Det ser ud til at handle om koordinering, men også om arbejdsdeling,  fælles sprog, sjov og ballade. Jeg vil introducere nogle eksperimentelle undersøgelser  af samarbejde og kort diskutere, hvordan det kan gå helt i hårdknude.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2015, udsendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår kontingent ændret til  150 kr. årligt.

5. Forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. (Fristen udløb ifølge  vedtægterne 28. februar). 

6. Valg. Formand: Erik Meineche Schmidt (modtager genvalg). 2 bestyrelsesmedlemmer: 1. Aase Sørensen (modtager genvalg). 2. Viggo Nielsen (modtager genvalg). 2 bestyrelsessuppleanter: 1. Margit Ankerstjerne (modtager ikke genvalg). 2. Jens Winther Kristensen (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår Kirsten Neuhauge. Revisor:  Finn Pedersen (modtager genvalg) Revisorsuppleant:  Henning Mogensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt. NB: I henhold til vedtægterne er kun de medlemmer der har betalt kontingent inden  udgangen af februar måned indkaldt til generalforsamlingen.

Ulven i Danmark

FOREDRAG MED EFTERFØLGENDE SPISNING

Arrangementet blev gennemført med ca 50 deltagere og 44 deltagere til spisning bagefter.

MØDETID OG STED: onsdag den 30. marts 2016 kl. 16.15 i Fysiologisk Auditorium,  bygning 1162, Ole Worms allé 4.

TILMELDING: Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende spisning sker tilmelding ved indbetaling af kr. 190,00 senest den 18. marts på Nestors konto: Reg.nr. 3635, konto nr. 3635127465.

Det er VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen.

Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN

Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk eller telefonnr. 86146582

PROGRAM:

16.15 - 18.00: Foredrag i Fysiologisk Auditorium

18.15 - 20.00: Spisning i kemisk kantine. Menuen vil være oksekødsuppe og oksekød i peberrodssovs med kartofler og grønsager. Dertil en øl eller en vand eller et glas vin og kaffe/te med småkager til sidst.

THOMAS SECHER JENSEN

Seniorforsker og museumsinspektør, tidligere museumsdirektør, Thomas Secher Jensen, har beskæftiget sig med de danske pattedyr som forsker både på Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum. Han har formidlet sin viden gennem mange medier, både TV, radio og bøger, bl.a. som en af redaktørerne af Dansk Pattedyratlas.

FOREDRAGET

Ulven i Danmark

I december 2012 blev det bevist, at en ulv var set og fundet død i Thy. Seniorforsker Thomas Secher Jensen har fulgt udviklingen af ulvenes tilbagevandring til Danmark nøje og deltaget i den mediestorm, ulvens tilbagekomst har medført.

I dette foredrag fortæller han om ulvens genkomst i Danmark med udgangspunkt i museets samlinger af skind, udstopninger, kranier og sporaftryk og illustrerer med fotos af ulve og deres kendte opholdssteder.


Nytårsarrangement

Arrangementet gennemført med ca. 70 deltagere. Foreningen indbyder til nytårsarrangement i Studenterhuset.
Onsdag den 27. januar 2016.

Nytårsarrangementet er jo det ENESTE af vore arrangementer, hvor medlemmerne har mulighed for at invitere en LEDSAGER.

MØDETID- OG STED: Kl. 16.00 i Auditorium 1 (lokale 1441-012) Tåsingegade 3. Det er i det gamle Ortopædiske Hospital med indgang for enden af Frederik Nielsens vej.

TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 20. januar 2016.
TILMELDING: Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 90,00 for hver deltager til Nestors konto. Registreringsnummer 3635, kontonummer 3635 127 465. For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN.
AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk   eller tlf.: 8614 6582.

PROGRAM:
16.00 - 16.45: Foredrag af Dekan Johnny Laursen
17.00 – ca. 19.00: Studenterhuset serverer tapas og vin i Mogens Zieler stuen

FOREDRAGET

De seneste år har universitetets rektor eller prorektor været taler ved NESTORs nytårsarrangement, hvor de har gjort rede for den aktuelle situation på univer­sitetet. I år har vi besluttet at træde et trin nærmere ”maskinrummet” og har bedt dekanen for ARTS, Johnny Laursen, om at fortælle os om sit fakultet, der på den ene side er ramt af de ministerielt fastsatte begrænsninger i studenter­optaget, men på den anden side nyder fremgang på en række områder, ikke mindst forsknings­mæssigt.

DEKAN JOHNNY LAURSEN

Johnny Laursen har været dekan på ARTS siden den 1. juni 2015.

Han er uddannet historiker fra Aarhus Universitet og var i en årrække forskningsdekan på Det Humanistiske Fakultet (før fusionerne) og efterfølgende ph.d.-skoleleder på ARTS, hvor han blandt andet har haft til opgave at samle de tidligere ph.d.-skoler fra Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i én fælles ph.d.-skole; Graduate School, ARTS.

Hans speciale er europæisk samtidshistorie, og han er medlem af redaktionen for Journal of European Integration History. Han har været medlem af en række råd ved Aarhus universitet og var i første halvdel af 00’erne medlem af Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Venlig hilsen
Erik Meineche Schmidt
Formand