2009

Nytårsarrangement onsdag den 7. januar 2009

Arrangementet blev afholdt med 75 tilmeldte deltagere, hvoraf af nogle få blev forhindret i at komme . Rektor omtalte et antal AU-publikationer, se  da/publikationer

Rektor tilbød at medlemmerne kunne få tilsendt

AU strategi 2008-2012

AU i tal 2007 og

Visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus

Interesserede bedes sende en mail til nestor@au.dk

Arrangementet bliver ikke som vi tidligere har annonceret, idet vi af forskellige grunde har opgivet at holde nytårsfrokost den 7.januar. I stedet ser det ud som følger:

Universitetets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen taler om Aarhus Universitet, aktuelt og fremover.

Kl. 16.15  i Teologisk Auditorium, Frederik Nielsens Vej, indgang i gavlen.

og derefter vil foreningen byde på et glas vin og kransekage i forhallen.

Aarhus Universitet har undergået en voldsom forandring i det nye årtusinde. Universitetet er, ved de såkaldte fusioner med andre institutioner, blevet meget større, og samtidigt hvad angår opgaver mere mangfoldig. Styreformen er ændret grundlæggende. Lauritz har befundet sig midt i disse processer som den første ikke ”internt valgte” rektor.

I sit causeri vil Lauritz tegne et billede af det ”ny” Aarhus Universitet, herunder beskrive dets økonomi aktuelt, og ikke mindst kaste et blik ud i fremtiden.

Jeg håber at se mange af jer den 7. januar!

Af hensyn til traktementet vil vi bede jer sende en mail til nestor@au.dk

eller ringe til 86 14 65 82, hvis I ønsker at deltage.

Onsdag den 1. april 2009

Arrangementet blev gennemført med et deltagerantal på ca. 60.

Fhv. biskop Jan Lindhardt giver et foredrag

Onsdag den 1. april kl.16.15 i teologisk auditorium II, bygning 441, lokale 112.

 Frederik Nielsens Vej, indgang i gavlen.

Da jeg ringede til Jan Lindhardt om et foredrag i ”Nestor” var han straks villig. Problemet var kun at finde en åbning i hans fyldte kalender; det blev altså 1. april! Hvad angår emne forsøgte jeg ikke at øve påvirkning, og Jan Lindhardt har heller ikke givet hverken titel eller indhold. Titlen må altså blive ”Et causeri”. Med andre ord er jeg lige så uvidende om hvad vor foredragsholder vil tale om; men det bliver garanteret underholdende!

Efter foredraget er der - for dem der har lyst - spise og drikke i Nobelparkens ”gamle” kantinerum, som vi har for os selv. Indgang i bygningen til højre for ”Torvet” (hjørnet af Ringgaden og Nørrebrogade).

Spisning kl.18, pris 55 kr .

Tilmelding - for dem der ønsker at deltage i spisning :

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet til foreningens arrangementskonto i Den Danske Bank, registreringsnummer 3635, bankkonto  3635 173998.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under Meddelelser til modtageren Formål er ikke nødvendigt her.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er fredag den 27. marts.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 23. APRIL 2009

 MED FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

Foredrag og generalforsamling gennemførtes med en deltagelse på ca. 40 medlemmer.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2009, jf. nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter. Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk

Generalforsamlingen afholdes kl. 17,15  i auditorium I på Kemisk Institut.

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

Vi mødes i kantinen på Kemisk Institut. Fra kl. 15 vil der være kaffe og som vanligt napoleonskage.

Mødestedet findes enten 1) Indkørsel til parkering på den store parkeringsplads ved Fysisk fra Langelandsgade lige over for kasernebygningen. Døren ind til kantinen er inde i krogen helt til højre for vareindleveringen ved Kemisk (1513) eller 2) Op ad den store trappe til hovedindgangen på Kemisk og derefter ned i kælderen.

Efter kaffen vil

Professor Søren Keiding holde et foredrag om VAND

også i auditorium I

Af hensyn til kaffen vil vi gerne vide, helst inden mandag den 20. april, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk - eller telefon 86146582.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

 • 1)      Valg af dirigent
 • 2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 • 3)      Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2008.
  Regnskabet er vedlagt.
 • 4)      Fastsættelse af kontingent for 2010.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.
 • 5)      Eventuelle forslag.
  Der er indkommet forslag om oprettelse af betalingsservice til kontingentindbetaling. Bestyrelsen er ikke umiddelbart positivt stemt for forslaget.
 • 6)      Valg til bestyrelsen
 • På valg er:
 • 3 bestyrelsesmedlemmer :
 • Margit Ankerstjerne, modtager genvalg
 • Ken Geer, modtager ikke genvalg
  Birte Poulsen, modtager genvalg
 • 2 bestyrelsessuppleanter :
 • Helga Lund, modtager genvalg
 • Knud-Erik Sabroe, modtager ikke genvalg
 • Revisor Finn Pedersen, modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Henning Mogensen, modtager genvalg.
 • 7)   Eventuelt

HUSK: kontingent for 2009 skal være indbetalt INDEN generalforsamlingen.

Regnskab for 2008

 

Indtægter

Medl.kontingent

27.600

Arrangementer

29.180

Renteindtægter

00.235

Andre indtægter

01.300

Ialt

58.315

Udgifter

Gen.forsamling

01.570

Best.møder

00.331

Arrangementer

48.967

Administration

02.931

Ialt

53.798

Årets resultat

04.517

Pr. 31.12.07

Pr. 31.12.08

DB N

37.363

40.783

DB A

04.241

05.338

Ialt

41.604

46.121

04.517

Ovenstående regnskab er dags dato revideret.

Bilag fundet til stede og i orden.

Bankbeholdning konstateret.

Finn Pedersen og Henning Mogensen, revisorer

Foredag
1.byggegrund

Havnerundfart

Turen gennemførtes med 38 deltagere .

Der arrangeres en guidet rundtur i bus på Århus Havn.

Torsdag den 14. maj 2009 kl. 16.00 – 18.00

Der er busafgang fra Agnete og Havmanden og her vil vi også blive sat efter turen.

MØDETID: kl. 15.50 og tilbagekomst ca. kl. 18.

Først besøges en opstillet pavillon, hvor man kan se en model, der viser Århus Kommunes visioner for fremtidige byggeprojekter og dernæst er der rundtur på havnearealerne,

Deltagerantal kan højst være 54.

Tilmelding ved indbetaling af 50 kr. til foreningens arrangementskonto:

registreringsnummer 3635, bankkonto  3635 173998.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under Meddelelser til modtageren Formål er ikke nødvendigt her.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er mandag den 11. maj

FORÅRSTRAVETUR rundt om Årslev Engsø

Turen gennemførtes med 5 deltagere.

Kære NESTOR-medlemmer! - Har I lyst til en FORÅRSTRAVETUR rundt om Årslev Engsø, så mød op

Torsdag den 28. maj kl. 14.00 på parkeringspladsen ved Søskovvej (mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø).

Bus nr. 17 kører fra Banegårdspladsen/Park Allé mod Brabrand Syd kl. 13.35 og er fremme ved endestationen kl.14.00. Fortsæt ca. 100 meter længere frem, og I er ved parkeringspladsen. Vi går selvfølgelig ikke, før vi har konstateret, at bussen er ankommet, og set, om der er nogle af vore deltagere med.

Turen tager godt og vel 1½ time i rask trav, men vi giver os naturligvis god tid og holder pauser efter behov. Tag eventuelt eftermiddagskaffen med samt et siddeunderlag, da der ikke er så mange borde og bænke undervejs. Husk også de gode travesko. Fugleinteresserede kan med fordel medbringe kikkert.

Hvis nogen bliver træt på halvvejen, er det muligt at tage med linie 55 ind til byen fra Skibby (15.14) eller Ormslev Stationsby (15.16).

Så håber vi bare på fint vejr, men uanset vejret vil Birte Poulsen være der og gå med rundt.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Birte Poulsen

Holken 14

8210 Århus V

Tlf. 0045 86155509

E-mail: bp@sun.au.dk

Klar til besøg på Cheminova
Udsigt over Lemvig
På stranden ud for museet

Sommerudflugt torsdag den 27. august 2009

TUREN blev gennemført med 57 deltagere.

 Turen går i år til A/S CHEMINOVA, der ligger ca. 20 km nordvest for Lemvig mellem Harboøre og Thyborøn.  Se mere på www.cheminova.dk

Aarhus Universitets ´ægteskab´ med A/S Cheminova indgås i 1944, hvor civilingeniør Gunnar Andreasen overdrager samtlige aktier i den kemi-virksomhed han havde startet i 1938  (som 23-årig!) til en fond under AU: Aarhus Universitets Forskningsfond  (AUFF)

I 1953-4 blev firmaet flyttet fra Måløv til den nuværende placering på Rønland, Harboøre Tange. Andreasen var direktør til 1. januar 1961, og han udtrådte af AUFF´s bestyrelse i 1963. Andreasen har fortalt historien på sin måde i sin lille bog:  FØRSTE HALVLEG.

AUFF`s udbytte fra Cheminova skulle anvendes til forskning ved AU. I de første mange år var der tale om beskedne beløb, men i 80´erne tog udviklingen fart. I 1982 var uddelingsbeløbet fra AUFF små 2 millioner, mens der i årene omkring 2000 årligt uddeltes omkring 40 millioner.

Specielt efter fundatsændringen i 1986, der muliggjorde børsintroduktion og dermed en udvidelse af ejerkredsen, blev AUFF en virkelig faktor i AU´s liv. En markant vækst af Cheminova - egenkapital 1982 små 200 millioner, 2005 godt 2,6 milliarder - gav øget udbytte til aktionærerne; og AUFF´s indtægter fra sin ´frie kapital´ (opstået ved aktiesalget til de nye medejere) var ligeledes betydelige.

AUFF og dens vigtige datterselskab: Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S har siden 80´ernes slutning, som finansieringskilde m.v. til vigtige initiativer, spillet en afgørende rolle i AU´s udvikling.

Manden med den gode ide i 1986, vort medlem Henning Lehmann, redegjorde ved det første foredrag i Nestor-regi for AUFF´s historie. Senere har HL udgivet første bind: GULDKNAPPER I AURIKELBEDET af sine ´erindringer´, hvor han på sin måde fortæller historien i større detalje.

På vejen hjem aflægger vi besøg på MUSEET FOR RELIGIØS KUNST i Lemvig.  I samarbejde med Lemvig Museum har museet en udstilling, der hedder: Vestjyske billeder – kunst, natur og tro,  omhandlende maleren NIELS BJERRE. Lemvig Museum viser Niels Bjerres billeder af dagliglivet på vestkysten, og Museet for Religiøs Kunst koncentrerer sig om de missionske og kirkelige motiver.

Niels Bjerre (1864-1942) var født på Lemvigegnen i et grundtvigsk miljø, men blev særlig kendt for sine skildringer af det indremissionske liv på Harboøre.  Hans mest berømte billede: Guds Børn, Harboøre, blev til på baggrund af Niels Bjerres iagttagelser ved de mange bønnemøder, han deltog i som observatør.  Se mere på www.mfrk.dk og www.lemvigmuseum.dk

Turens program

Busafgang kl. 08.15 fra Ny Munkegade ved Matematisk Institut. Bussen holder på Ny Munkegade neden for Matematisk Institut, hvor der kan parkeres. Morgenkaffe i bussen.

Ankomst til Cheminova kl. 10.30, hvor vi får en rundvisning og kl. ca. 13. frokost.  Afgang herfra kl. 13.45 mod Lemvig, hvor vi besøger begge museer.  Eftermiddagskaffe på Museet for Religiøs Kunst kl. 16.

Afgang mod Århus kl. 16.30.

Hjemkomst kl. ca. 18.30.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 210,- til foreningens arrangementskonto i Den Danske Bank, registreringsnummer 3635, konto 3635 173998 senest  24. august.  Deltagerantal max. 48 personer, og først-til-mølle-princippet gælder.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT, at medlemmets NAVN og kun navn oplyses ved indbetalingen.  Sker overførslen via NETBANK skal navnet stå FØRST under ´Meddelelser til modtageren’.  Formål er ikke nødvendigt her.

Med venlig hilsen og på gensyn

Karl Pedersen,

formand.

Gåtur

14 deltagere gennemførte turen i solskin og højt humø r.

Vi indbyder til gåtur

torsdag den 1. oktober 2009

om formiddagen

- afsluttende med frokost på Skovmøllen.

Turen er på små 5 km. Mødestedet er ved Det gamle Mejeri, foran Vilhelmsborg Slot.

Starttidspunkt: kl. 10.30.

Målet er altså Skovmøllen hvor der foreløbig er reserveret plads til os. Det er nødvendigt at tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i frokosten, så restauranten kan få besked om deltagerantal. Vi betaler hver for sig.

En frokosttallerken med ”lidt af hvert” koster 110 kr. excl. drikkevarer. Det er aftalt at vi spiser frokost kl. 13.

Der er altså god tid til turen. Preben Langballe har lovet at tage sig af fortroppen og Margit Ankerstjerne bagtroppen –

Vi går jo ikke alle sammen lige hurtigt – og der skal også være mulighed for at se noget undervejs og holde et lille hvil et sted – Husk: at tage fornuftigt fodtøj på – og evt. lidt at drikke i pausen.

Hvis man tager kystruten (linie 103) er der afgang fra rutebilstationen 9.45 og lidt senere fra Strandvejen v/ Tangkrogen. Der skal løses tillægsbillet (zone 3) i bussen – alm. klippekort anvendes. Margit vil være med den bus.

Foretrækker man at parkere bilen ved Vilhelmsborg kan man få en aftale om at blive kørt tilbage til bilen med Preben Langballe:

e-mail:  prebenlangballe@mail.tele.dk

tlf.: Mob. 23 72 01 71

Linie 6 kører hver halve time (15 og 45) fra Moesgårds smedie mod Åkrogen.

Tilmelding:

Tilmelding til frokosten senest mandag den 28. september til nestor@au.dk

eller Margit Ankerstjerne tlf. 86 14 65 82

Vel mødt i skoven, der snart iklæder sig flere farver end den grønne! 

Model af Landsudstillingen 1909
Kaffebord

Landsudstillingen 100 år

 

Besøget gennemførtes med 32 tilmeldinger - men kun med 26 deltagere - 6 medlemmer udeblev uden afbud.

Der indbydes til besøg på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C:

tirsdag 6. oktober kl. 14.00.

Besøget afsluttes med fælles kaffe i museets cafeteria. Kapaciteten her er begrænset til 40, så vi er nødt til at have først til mølle tilmelding.

Hvis flere end 40 skulle melde sig vil vi forsøge at lave en gentagelse af arrangementet. Det vil i så fald blive inden den 18. oktober, hvor særudstillingen slutter.

Vi har bestilt en guide til gennemgang af særudstillingen kl. 14.30 – 15.15. Han kan kun have godt 20 med rundt, men vi har aftalt med vores medlem (og revisor) Henning Mogensen , som har interesseret sig meget for Landsudstillingen 1909, at han også vil guide, så vi er dækket ind..

Vi mødes ved indgangen kl. 14. Entreen er kr. 20 som betales til Torben Johansen ved indgangen.

Kaffe/te m.v. serveres kl. 16.

Foreningen dækker resten af udgifterne.

Landsudstillingen 100 år

er titlen på Bymuseets særudstilling om Landsudstillingen 1909.  Der er et væld af spændende oplysninger, plancher og øjebliksindtryk af den store begivenhed. Bl.a. en imponerende model af ”Den Hvide By”. Landsudstillingen 1909 var en udstilling uden sidestykke i Danmark. På et 70 tdr. stort område nordøst for Dalgas Avenue og ud på havnearealet havde man opført ”Den Hvide By” i træ, en samling af imponerende bygninger, som viste alt hvad Danmark formåede af forskning, landbrug, håndværk, arkitektur og industri. 670.000 besøgte udstillingen, som havde arkitekt Anton Rosen som hovedkraft. Det kostede 1 kr. at komme ind, så der var et godt stykke op til de samlede udgifter, som er anslået til 150 millioner i nutidskroner! Byen satsede helhjertet på at placere Århus på Danmarks- og Verdenskortet.

Århus 2005-1919

kaldes den permanente udstilling som Bymuseet har om udviklingen i Århus de sidste 100 år. Mange gode oplysninger og en meget flot 1:1000 bymodel i træ.

Sporvogne og trambusser – Århus Sporveje.

Bymuseet viser en lille ganske spændende udstilling af genstande fra driften af Århus Sporveje.

De 2 særudstillinger slutter18. oktober.

Museet lukker kl. 17.00.

Tilmelding senest  fredag den 2. oktober. Send en mail til nestor@au.dk eller ring til Margit Ankerstjerne, tlf. 86 14 65 82,.

JELLING

Arrangementet gennemførtes med ca. 45 deltagere.

Der indkaldes til arrangement med foredrag og spisning
Dato:Torsdag den 5. november 2009.
Kl:    Fra kl. 15.30 vil der være kaffe i kantinen. Foredraget afholdes kl. 16.15.
Mødested: Kemisk Instituts Kantine, se nedenfor.
Pris: 80 kr.
Tilmelding: ved betaling til foreningens arrangementskonto: reg. nr. 3635, kto. nr. 3635 173998.
For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under Meddelelser til modtageren. Formål er ikke nødvendigt.
Tilmeldingsfrist:mandag den 2. november.

Praktiske oplysninger:

Vi mødes altså i kantinen på Kemisk Institut. Fra kl. 15.30 vil der være kaffe/the.
Den nemmeste indgang er fra døren til højre for vareindleveringen.
Foredraget finder sted kl. 16.15 i auditorium I.
Prisen for middagen omfatter Dagens Ret samt øl/vand og en kop kaffe efter middagen.

Foredraget:

KNUD OTTOSEN
Nestors medlem, Knud Ottosen, er kirkehistoriker, pensioneret i 2004. Af hans værker er specielt bogen ¨Oldtidens og middelalderens kirkehistorie i dansk og nordisk perspektiv¨, udkommet i 2006, af relevans for foredraget.
Knud er en af de flittige deltagere i Nestors arrangementer, så stor var min forbavselse, da han på vej til Cheminova foreslog en udflugt til Jelling: ¨der var meget nyt om udforskningen af stedet, og han var selv engageret¨. Jeg mindede ham om at Nestors første augustudflugt netop gik til Jelling. Da jeg kom hjem tænkte jeg imidlertid: men hvad med et foredrag? Efter lidt overtalelse var Knud villig.
JELLING OG KRISTENDOMMENS INDFØRELSE I DANMARK
Den store runesten i Jelling - formelt en mindesten for Gorm og Thyra, sat af deres søn kong Harald; reelt en erindring om sidstnævntes bedrifter: samling af Danmark og kristningen af danerne - viser (sammen med højene, kirken mv) at Jelling var et centralt sted for kongemagten i midten af 900- tallet. Jellings mindesmærker har i tidens løb været studeret intenst, og mange hypoteser er fremsat.
Danernes omvendelse, som følge af Poppos jernbyrd, anskues nu i et internationalt perspektiv, hvor Otto den Store ( tysk konge  936- 73, kejser 962 ) gennem sin broder Bruno, ærkebisp af Køln, i forbindelse med omvendelsen etablerer en ¨fredsaftale¨ med Harald. I foredraget trækkes linjerne op. KO tager desuden to konkrete emner op: hvordan skal graven under Jellings kirke anskues? er bægeret fundet i Nordhøjen en alterkalk? Efter arkæologen Knud Kroghs fund, under den første Jelling-kirkes gulv, af en kammergrav med rester af en mandsperson, fremsattes formodningen om at det var Gorm den gamle, der her havde fået en kristen begravelse. KO viser, at der IKKE kan være tale om en kristen begravelse, og giver en for Gorm mindre ¨flatterende¨ forklaring. Tilsvarende afvises, at bægeret (udnævnt til Thyras) kunne være en alterkalk.

                                                                                                          

Arrangementet gennemførtes med et deltagerantal på ca. 50. Der var en del medlemmer, der ikke kunne komme på grund af vejrforholdene. Ca. 10 hvoraf de 5 meldte afbud.

afholdes i STAKLADEN

torsdag den 17. december, kl. 16-18.

Vi begynder med en lille koncert af CAMPUS-koret, inkluderet lidt ¨syng med¨. http://www.medarbejdere.au.dk/ansat_au/kor

Derefter er der glögg og æbleskiver på Nestors regning.

¨Hygge¨ både indbyrdes og med CAMPUS-koret er sidste programpunkt.

Der kan købes øl og vand.

Af hensyn til serveringen er der tilmeldingsfrist torsdag den 10. december. 

Send en mail til nestor@au.dk

eller ring til Margit Ankerstjerne, tlf. 86 14 65 82.

Husk at melde AFBUD, hvis du får forfald.