2008

Nytårsarrangement

Tidligere overlæge Ole Helmig vil

                      Torsdag den 24. januar 2008  kl. 16.15

holde et foredrag om oplevelser fra et langt lægeliv samt lidt om humor.

Mødet finder sted i Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.

Fra kl. 15.15 serveres der kaffe/te og kage i kaffestue 2 på foreningens regning.

Kl. 18.00 er der fællesspisning med kaffe bagefter i Hornung stuen.

Drikkevarer til maden betales separat. (Vin 100 kr. pr. flaske, 20 kr. pr. glas, øl og vand 15 kr.)

Pris: 115 kr., som overføres til registreringsnummer 3635, bankkonto  3635 173998.

De medlemmer, der har 60 kr. til gode i forbindelse med det aflyste arrangement, vil snarest modtage tilbagebetaling. Vi beder om at I ikke selv modregner beløbet.

Vi vil gerne have tilmeldinger til kaffe og/eller spisning senest torsdag den 17. januar.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets NAVN oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via NETBANK skal navnet stå FØRST under ”Meddelelser til modtageren”. Formål er ikke nødvendigt her.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2008, jf. nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter. Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk

Generalforsamlingen afholdes kl. 17,15 i  INCUBA (tidl. IT-huset Katrinebjerg), Åbogade 15, (bemærk: ny adresse)

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

Da vi er i IT-land skal generalforsamlingsforedraget kl. 16.00 handle om IT-revolutionen. Foredragsholder bliver professor Morten Kyng , Datalogisk Institut,  hos hvem undertegnede har bestilt et causeri med den brede titel

IT overalt !

Morten Kyng har været en helt central aktør i opbygningen af ”Kathrinebjerg” til  landets vel førende center for IT.

Fra kl. 15.15 vil der være en kop kaffe i kantinen.

Af hensyn til kaffen vil vi gerne vide senest den 17. april, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk - eller pr. brev til: NESTOR, Willemoesgade 15, 8200 Århus N

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 17.15 I INCUBA, Åbogade 15.

DAGSORDEN:

 • 1)      Valg af dirigent
 • 2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 • 3)      Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2007.
  Regnskabet følger senere.
 • 4)      Fastsættelse af kontingent for 2009.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.
 • 5)      Eventuelle forslag.
  Der er ikke indkommet forslag.
 • 6)      Valg til bestyrelsen
  På valg er formanden Karl Pedersen, modtager genvalg og
 • 1 bestyrelsesmedlem Birger Kaiser, modtager genvalg.
 • 2 bestyrelsessuppleanter :
 • Helga Lund, modtager genvalg
 • Knud-Erik Sabroe, modtager genvalg
 • Revisor Finn Pedersen, modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Henning Mogensen, modtager genvalg.
 • 7)   Eventuelt
Bustur
Frokost i det grønne
Højmosen med blomstrende kæruld

Udflugt

Besøg i Lille Vildmoseområdet onsdag 14. maj 2008

Den vellykkede tur blev gennemført med fuldt deltagerantal.

Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret er et spændende natur- og kulturhistorisk oplevelsescenter indeholdende interaktive udstillinger om mosen, eksperimentarium med levende dyr, biograf og ørnesimulator.

Lille Vildmoseområdet

Lille Vildmose rummer naturværdier, der ikke findes magen til noget andet sted i det moderne danske kulturlandskab. Det er et område, der rummer vidtstrakte moser, søer, frodige græsfænner, plantesamfund og et rigt og varieret dyreliv.

De bedste muligheder for at komme ud på selve højmosen og se store fugle som ørne og traner finder man uden for de hegnede områder. Fra udsigtstårne er det muligt at få indblik i dyrelivet i skovene, som det udfolder sig - ugeneret af menneskers tilstedeværelse.

Turen  går til Tofte Sø, hvor der sommeren igennem yngler tusindvis af skarver, der dagligt jages af områdets havørne. I Portlandsmosen oplever man en våd og levende højmose med dens specielle dyre- og planteliv. En ny gangbro sikrer, at turen ind over mosen kan gennemføres i almindeligt fodtøj. Fra Mulbjergenes top har man en fantastisk udsigt over Kattegat samt mosens vidder med græsfænner og store lyngklædte flader.

Turens program: 

 • Busafgang kl. 08.30
 • fra Ny Munkegade ved Matematisk Institut. Bussen holder på Ny Munkegade neden for Matematisk Institut, og der kan evt. parkeres på Ærøgade, der går fra Ny Munkegade over til Langelandsgade.
 • Ankomst kl. 10.30                   Foreningen medbringer kaffe/te og kage.
 • Kl. 11.00-12.00                      Lille Vildmosecentret - rundgang i udstillinger på egen hånd
 • Kl. 12.00-13.00                      Frokost udendørs (overdækket) – foreningen medbringer frokostpakke og drikkevarer
 • Kl. 13.00-15.30                      Guidet rundvisning i mosen - en kombination af kørsel i egen bus, mindre gåture og besøg på udsigtstårne 
 • Kl. 15.30                             Kaffe eller vand inden hjemturen
 • Hjemkomst kl. ca. 17.30
 • HUSK - praktisk fodtøj og påklædning samt evt. kikkert !

Pris: 195,00 kr., som dækker bustransport (der er bestilt bus til 58 personer) guidet besøg i Vildmoseområdet, formiddags- og eftermiddagskaffe, og frokostpakke ekskl.drikkevarer.

   

Sommerudflugt

Turen blev gennemført med 43 deltagere. Desværre var der en del afbud, også i sidste øjeblik. Hjemkomst kl. 22.

Torsdag den 28. august 2008 .

Bestyrelsen har vovet det ene øje og arrangeret en længere tur: afgang kl. 8 og hjemkomst ca. kl. 22.30.

Vi skal besøge Aarhus Universitets to besiddelser i Sønderjylland: Orion Planetariet i Jels og Sandbjerg Gods/ Kursuscenter. Ind imellem gør vi holdt i Sønderborg. Vi har købt adgangsbilletter til museet  på Sønderborg Slot. Den enkelte kan selv fordele den afsatte tid ( jf. tidsskema nedenfor) mellem museumsbesøg og strøgtur i byen.

Orion Planetariet

åbnede 1. juli 1993. Det blev til på lokalt initiativ med finansiering fra fonde og lokale offentlige midler (inkl. EF-tilskud), som en turistattraktion. Planetariets kuppel og stjerneprojektor er af samme type som Steno Museets, hvis planetarium blev bygget på samme tid. Planetariesalen kan rumme 60 tilskuere.

I 1997 blev OP, efter svigtende driftsresultater, solgt til AU. OP - der formelt drives af en fond, hvis bestyrelse har et lokalt islæt, og dekanen for NAT som formand – er siden drevet i nært samarbejde med Stenos planetarium. I hele denne periode har astronom Phd Lars Petersen været leder af OP. Nyt udstyr anskaffes til begge planetarier, så producerede/anskaffede planetarieforestillinger  kan vises både i Århus og  Jels.

Fokus for OP er efter AU´s  overtagelse flyttet fra turister til skolebørn. OP er nu et led i NAT fakultetets bestræbelser på at give naturfagene en stærkere position bredt i samfundet.

Vi skal se OP´s udstilling samt en planetarieforestilling. Som en gave til Nestor har dekanen for NAT givet afkald på entre.

Se iøvrigt: www.orionplanetarium.dk

Sandbjerg Kursuscenter

I 1954 skænkede Ellen Dahl ( søster til Karen Blixen!) ved gaveskøde Sandbjerg Gods til AU, og ved hendes død i 1959 fik Universitetet fuld rådighed over gaven. I den forløbne tid, og specielt fra 90érne, er Sandbjerg bygget op/om til et moderne kursuscenter.

 Vort medlem lektor Søren Rasmussen , der var administrator for Sandbjerg indtil 2007, vil fortælle os om godsets historie mv. Det er han overordentlig kvalificeret til som redaktør af og ikke mindst som hovedforfatter til bogen ”Sandbjergmellem Sø og Sund – strejftog i historie, kultur og natur”, der udkom på Aarhus Universitetsforlag i 2004.

Sønderborg

Slottet blev grundlagt som borg i sidste halvdel af 1100-tallet. Det første borganlæg blev i løbet af 13- og 1400-tallet udvidet til et stort og stærkt fæstningsanlæg. Det var i denne store borg at Christian 2. sad som fange i årene 1532-49.I 1550-70 blev borganlægget bygget om til et firfløjet slot i renæssancestil. Bevaret fra denne tid er den lutheranske fyrstekirke med Nordens ældste renæssanceinteriør.I begyndelsen af 1700-tallet ændredes slottets facader til det nuværende barokmæssige præg.
I perioden 1867-1919 var der preussisk infanterikaserne på slottet.Ved genforeningen i 1920 overgik slottet til den danske stat, som i årene 1964-73 gennemførte en gennemgribende restaurering af bygningerne.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot har haft til huse på slottet siden 1921. Afdelingen belyser Sønderjyllands historie fra middelalderen til nutiden. Hovedvægten ligger på krigene 1848-50, 1864 og 1914-18 samt folkeafstemningen og Genforeningen i 1920. Disse udstillinger er placeret på 1. sal.
Store kulturhistoriske samlinger fra Sønderborg by og fra Als og Sundeved vises på 2. sal. Det drejer sig om tekstiler, håndværk, søfart og kunsthåndværk. Se i øvrigt:

www.museum-sonderjylland.dk/Sider/Sonderborg/Sonderborg%20velkommen.html

Turens program

 • Busafgang kl. 08.00
 • fra Ny Munkegade ved Matematisk Institut. Bussen holder på Ny Munkegade neden for Matematisk Institut, og der kan evt. parkeres på Ærøgade, der går fra Ny Munkegade til Langelandsgade.
 • Morgenkaffe i bussen
 • Kl. 10.00 Ankomst til Jels. Planetarieforestilling. 
 • Kl. 12.00 Frokost. En frokostpakke er med i arrangementet. Drikkevarer kan købes.
 • Kl. 13.00 Afgang.
 • Kl. 14.00 Ankomst til Sønderborg Slot
 • Kl. 17.00 Afgang til Sandbjerg.
 • Kl. 17.30 Søren Rasmussen fortæller om Sandbjerg.
 • Kl. 18.30 Aftensmad på Sandbjerg. Drikkevarer kan købes.
 • Kl. 20.00 Afgang mod Århus
 • Kl. 22.30 Forventet hjemkomst

Pris: 250,00 kr., som dækker alt på nær ovennævnte drikkevarer.

Der er bestilt bus til 58 personer, så deltagerantal er begrænset heraf.

Vikingemuseet

Vikingetur torsdag den 23. oktober kl. 17-18.30

Vikingemuseet under Nordea-banken på Skt. Clemens Torv er nu åbnet efter en større renovering og Moesgård Museum arrangerer en rundvisning med en af museets arkæologer. Derefter går vi en lille byrundtur i kvarteret. Arkæologen orienterer om forsvarsvold, gravplads samt byens handelsliv og håndværkere i Vikingetiden.

Der er plads til 25 deltagere. Tilmelding  pr. mail til nestor@au.dk

Eller pr. telefon til Margit Ankerstjerne, 86146582.

Sidste frist for tilmelding er mandag  den 20. oktober. Turen er overtegnet. Tilmelding slut den 6. oktober kl. 12.

Turen blev gennemført med fuldt deltagerantal. Foreningen overvejer at gentage turen i 2009.

Det Fysiske Institut

13. november 2008

Arangementet blev gennemført med ca. 45 deltagere.

 

Så var der mad bagefter i Nobelparken.  

Det fysiske Institut

Bestyrelsen har tidligere overvejet at arrangere et besøg på Institut for Fysik og Astronomi (IFA),for at bese specielt lagerringen ASTRID.

Da vi mødtes i september var starten på et gigantisk forsøg på CERN (det fælleseuropæiske center for forskning i atomkerner ved GENEVE) varmt stof i pressen: Den  27 km lange accelerationsring  LHC, der er boret i klippen omkring byen, skal benyttes til at skabe en kollision mellem to modsat rettede partikelstråler med ekstrem energi, med henblik på at frigøre ”nye” partikler. Forsøget, der nu er udsat til foråret på grund af tekniske vanskeligheder, omtaltes i pressen som skabelse af et nyt ”big bang”.

Ganske vist har ASTRID ikke LHC´s dimensioner, men vi synes at (ringformede) acceleratorer har fået en aktualitet, så vi bør arrangere et besøg nu. Besøget finder som tidligere nævnt sted

TORSDAG den 13. november

Vi har fået SØREN PAPE MØLLER, der leder ASTRIDS driftsorganisation, ISA, til at underholde os, FØRST med et foredrag med følgende titel og indhold:

ACCELERATORER TIL FORSKNING OG SUNDHED – fra Aarhus Universitet, over Danfysik til Cern.

Acceleratorer er apparater til frembringelse af atomare partikler med stor hastighed og dermed stor energi. Jeg vil beskrive forskellige typer af acceleratorer og deres udvikling fra 1920´erne til i dag. Dernæst vil anvendelser af ASTRID indenfor fysik- og biologiforskning blive beskrevet. Efter en omvej omkring kræft, vil jeg beskrive en ny type strålebehandling af kræft ved hjælp af acceleratorer, et område hvor det danske firma DANFYSIK spiller en hovedrolle. Til slut vil vi diskutere de allerstørste acceleratorer ved CERN, og hvilken viden vi her kan opnå om elementarpartiklerne, de mindste bestanddele vi består af.

og DERNÆST med en rundvisning.

 • Det samlede PROGRAM for dagen bliver således:
 • kl. 16         vi mødes i IFA´s  forhal, hvorfra vi går til auditoriet og Søren Pape´s  foredrag
 • kl. 17 ca.    besøg i Lagerringskælderen
 • kl. 18.15     fællesspisning i Nobelparkens kantine. De der har biler med må skaffe plads til eventuelle fodgængere til den lille tur op til Nobelparken.
 • For en pris af kr. 50 vil vi få dagens ret og en øl eller en vand til maden samt kaffe bagefter til dem der ønsker det.

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet til foreningens arrangementskonto i Den Danske Bank, registreringsnummer 3635, bankkonto  3635 173998.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under ”Meddelelser til modtageren”. Formål er ikke nødvendigt her.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er mandag den 10. november.