2007

RUNDTUR PÅ UNIVERSITETET

Universitetets kunst februar 2007

Knud-Erik Sabroe – mangeårig forsker ved Psykologisk Institut – har for grupper uden for universitetet lavet en rundtur til en række af universitetets bygninger og fremvist dem og set på kunstværker her. Nestors bestyrelse har opfordret ham til at lave rundturen for Nestors medlemmer. Der er ikke tale om en kunsthistorisk præsentation af værkerne. Sigtet er en selvoplevelse og det udbytte, der kan komme ud af at diskutere værkerne med andre turdeltagere. Turen har et forløb, således at man:

1. møder kl. 10 på Psykologisk Institut, Nobelparken, hvor vi drikker en kop kaffe, hvorefter vi ser på bygningens kunst især Niels Winkels store Nobel Frise, hvor Nobelpristagerne kort vil blive omtalt.

2. Herfra går turen til teologernes auditoriebygning på den anden side af Randersvej, hvor vi bl. a. ser væggen med Bjørn Nørregårds ca. 100 Paris tegninger.

3. Fra teologi går turen til universitetets kongrescenter og til Stakladen (ved Ringgaden) med de samlinger af mange kunstnere, der er her.

4. Mens vi er i Stakladen spises der frokost (for egen regning).

5. Efter frokost ser vi på par værker i universitetets administrationsbygning, hvorefter turen går til Aulaen, vandrehallen og Antik museet.

6. Den videre tur går over Matematisk institut (i universitetsparken ved Ny Munkegade) 7. Herfra gennem universitetsparken til urtehaven i Steno museet, til Søauditoriet med Per Kirkebys store loftsmaleri og Bartholin bygningen,

8. Der sluttes med at passere skulpturerne ved Epidemiologi til den tidligere Fødselsanstalt, hvor vi ser Maja-Lisa Engelhardts store pragtfulde billede i Læsesalen (ved ca. 14.30 tiden).

Tidspunktet er

torsdag 8. februar 2007 . Deltagerantallet vil være max. 20 personer.

Hvis interessen er stor vil turen blive gentaget

torsdag 15. februar 2007.

Husk tøj efter vejrliget og fodtøj der er egnet til at gå en pæn distance i.

Tilmelding via mail: nestor.au.dk

eller alm. post: Nestor, Willemoesgade 15, 8200 Århus N, senest onsdag den 31. januar 2007.

Hjernen og dens udfordringer

15. marts 2007

Uge 11 er ”hjerneuge”. Det skal Nestor også være med til at fejre.

Læge Arne Møller, PET-centret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, holdt foredrag

                      Torsdag den 15. marts kl. 16.15 i Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus. Professor Gjedde var blevet forhindret i at komme.

Professor Albert Gjedde, chef for PET-centret havde givet foredraget titlen:

Hjernen og dens udfordringer: Næring, vold, sex og meningen med det hele

og følgende synopsis:

Hjernen er lodsen, der kender kortet, spår om fremtiden, lægger planerne, vurderer følgerne, og vælger den bedste kurs. Den bedste kurs er på forhånd bestemt som den, der sikrer vores overlevelse som individ og som dyreart.

Men et er søkort at forstå, et andet skib at føre. Den nyeste hjerneforskning har løftet sløret for de mekanismer i og uden for bevidstheden, som på den ene side holder os på dydens smalle vej og på den anden side tvinger os ud i misbrug, afhængighed, depression, demens og død.

Fra kl. 15.45 vil der være en kop kaffe i Richard Mortensen-stuen.

Af hensyn til dette vil vi gerne have at vide om I kommer.

Efter foredraget har vi arrangeret en fællesspisning.

Prisen er  50 kr. for fællesspisning med kaffe bagefter.

Drikkevarer betales separat.

Der afholdtes generalforsamling og SUDOKU-foredrag den 18. april 2007, se http://www.nestor.au.dk/bestyrelse/generalforsamlinger/2007

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18. APRIL 2007 MED FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2007, jf. nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter. Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk

Generalforsamlingen afholdes kl. 17,15 i auditorium D 1, Matematisk Institut.

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

Forud for generalforsamlingen kl. 16.00 vil der være foredrag om SUDOKU ved lektor Jørgen Brandt, Matematisk Institut, også i auditorium D 1.

Fra kl. 15.15 vil der være en kop kaffe i kantinen.

Af hensyn til kaffen vil vi gerne vide senest mandag den 16. april 2007, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk - eller pr. brev til:

NESTOR, Willemoesgade 15, 8200 Århus N

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18. APRIL 2007, KL. 17.15 i auditorium D, Matematisk Institut

DAGSORDEN:

 • 1)      Valg af dirigent
  2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
  3)      Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2006.
  Regnskabet er vedhæftet/vedlagt.
  4)      Fastsættelse af kontingent for 2008.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.
  5)      Eventuelle forslag.
  Der er ikke indkommet forslag.
 • 6)      Valg til bestyrelsen
  På valg er
 • 3 bestyrelsesmedlemmer:
 • Margit Ankerstjerne, modtager genvalg
 • Ken Geer, modtager genvalg
  Elin Tveskov, modtager ikke genvalg
 • 2 bestyrelsessuppleanter:
 • Helga Lund, modtager genvalg
 • Knud-Erik Sabroe, modtager genvalg
 • Revisor Finn Pedersen, modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Henning Mogensen, modtager genvalg.

 7)   Eventuelt

 

Moesgård 23. maj 2007

Nestor indbyder til et besøg på særudstillingen på Moesgård onsdag den 23 maj.

Udstillingen handler om fundene i Borum Eshøj, og man kan så passende se på Vikingehusene,

kirken og de skønne områder.

Planen er, at vi mødes på Moesgård kl. 11.45 ved indgangen til museet. Hvis man ikke er selvkørende, kan man køre med linie 6 derud.

Fra kl. 12 spiser vi indholdet af den medbragte madkurv, drikkevarer kan købes på stedet.

Hvis det ønskes, kan Nestor sørge for en madpakke til en pris à 50 kr. Madpakken skal bestilles sammen med tilmeldingen senest mandag den 21. maj.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i skovtursdelen, kan man melde sig til at deltage i Museumsdelen. Man skal så være på Moesgård kl. 13.

KL. 13.15 begynder den guidede tur gennem udstillingen, den vil vare ca. en time. Derefter vil der være fremvisning af de udendørs attraktioner.

Hvis tilslutningen bliver så stor, at vi må deles op i to hold, vil det ene hold starte udendørs.

Tilmelding snarest og senest den 21. maj til Nestor@au.dk eller pr. brev til

Nestor Willemoesgade 15, 8200 Århus N

Betaling for eventuel madpakke skal ske til konto nr. 3635-3635173998

Hvis man ikke er tilsluttet netbank, kan man undtagelsesvis betale kontant, når vi mødes på Moesgård.

SOMMERUDFLUGT

TORSDAG DEN 30. AUGUST 2007

NESTOR indbyder herved medlemmerne til sommerudflugt 2007. Udflugten vil være en heldagstur med bus til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum om formiddagen og Elmuseet, Tange om eftermiddagen. 

 • Program:

 • Kl. 8.45:
 • Busafgang fra parkeringspladsen ”Trekanten” i Langelandsgade. (Hjørnet af Gustav Wieds Vej og Langelandsgade). MØDETID KL. 8,30.
 • Kl. ca. 10:
 • Ankomst Foulum. Foreningen medbringer kaffe/te og kage.
 • Efter modtagelse og orientering på Foulum serveres frokost kl. 12.30.
 • Kl. 13.30:
 • Busafgang til Elmuseet, Tange.
 • Det overlades til deltagerne selv at bese museets udstillinger og naturskønne omgivelser.
 • Der serveres kaffe og kage i cafeteria Edison kl. 15.
 • Kl. ca. 16.30:
 • Bussen kører os tilbage til Aarhus Universitet.
 • Prisen er 110 kr., som dækker bustransport, formiddagskaffe, frokost ekskl. drikkevarer,
 • museumsentrè, og kaffe .
 • Tilmelding sker ved indbetaling af 110 kr. til foreningens arrangementskonto: Den Danske Bank. 3635 3635 173998 . Husk at meddele dit NAVN ved indbetaling til banken. Mailadresse: nestor@au.dk
 • Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. august 2007.

Du er meget velkommen til at høre mere om arrangementet ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Adresseliste: www.nestor.au.dk

Karl Pedersen,

Margit Ankerstjerne tlf. 86146582, e-mail: ankerstjerne@email.dk

Ken Geer tlf. 86948594, e-mail: iskg@mail.tele.dk

Birger Kaiser, tlf. 28992173, e-mail: birger.kaiser@gmail.com

Vi håber, du vil tage godt imod vores indbydelse, og glæder os til at modtage din tilmelding.

Venlig hilsen

Karl Pedersen,

Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatriske museer

NESTOR planlægger et besøg på Museet på Psykiatrisk Hospital i Århus tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 13.30.

Museet er det største af sin art i Europa. Det er enestående ved den særlige kombination af museum og de mange forskellige aktiviteter, der er tilknyttet. Det er opdelt i et Psykiatrisk Historisk Museum og et Kunstmuseum, der samlet udgør mere end 2000 kv.m., og det har til huse i en af hospitalets smukke og karakteristiske bygninger, tegnet af den berømte arkitekt G. Bindesbøll og indviet i 1852. I sin samtid var ”Jydske Asyl”, som det kaldtes, udtryk for en ny og humanistisk tidsånd, og Harald Selmer, hospitalets første og enerådende overlæge, var eksponent for en ny behandlingsoptimisme, som vægtede den meningsfyldte beskæftigelse og det rekreative.

HISTORISK MUSEUM

På museet findes en omfattende samling fra hospitalets indvielse i 1852 og frem. Udstillingen viser bl.a. tidstypiske møblementer fra 1., 2. og 3. forplejningsklasse, køkkentøj, lægeinstrumenter, patientarbejder og værktøj fra hospitalets værksteder. Desuden findes en plancheudstilling om psykiatriens historie og fotos fra livet på Jydske Asyl. Udstillingen fortæller et særegent kapitel af danmarkshistorien, set med psykiatriens optik, og spejler samtidig det omgivende samfunds tankesæt gennem tiderne.

KUNSTMUSEET

På kunstmuseet findes en enestående og spændende samling af kunst, der overvejende er skabt af kunstnere, som har stiftet bekendtskab med psykisk sygdom i mildere eller sværere grad. Kunsten er blevet til ud fra et stærkt og umiddelbart behov for at udtrykke sig uden tanke på, hvordan omgivelserne vil opfatte den. Den nok mest kendte af disse kunstnere er Ovartaci (Louis Marcussen), som gennem de 56 år, han levede på hospitalet, tegnede, malede og skrev sig til en bedre livskvalitet. Han døde i 1985, 91 år gammel. Kunstmuseet råder i dag over en samling på 6000 værker, hvoraf 850 kan ses i udstillingen, der repræsenterer mere end 80 kunstnere.

Se i øvrigt www.museum-psyk.dk.

Information

Der arrangeres en guided rundtur på hele museet i grupper af max. 20 personer. Der kan være to grupper på museet ad gangen, hvilket vil sige, at deltagerantallet må begrænses til 40 personer.

Turen tager ca. 2 timer. Derefter vil der blive serveret kaffe og kage i museets café. 

Deltagelse i arrangementet sker efter ”først til mølle”-princippet. Såfremt du ikke hører noget fra os efter at have indbetalt nedennævnte 50 kr., kan du regne med at deltage den 23. oktober. Hvis der melder sig væsentligt flere end 40 deltagere, vil vi forsøge at gentage arrangementet den 30.oktober.

Derfor bedes du ved tilmeldelsen tilkendegive, om du vil have mulighed for at deltage den dag.

Pris 50,00 kr., som overføres til konto 3635 3635 173998. Husk at meddele dit navn ved indbetaling til banken. Prisen dækker udgifter til entré, rundtur og kaffe.

Frist for tilmelding er tirsdag den 9. oktober 2007 ved e-mail: nestor@au.dk eller ved indbetaling til ovennævnte konto.

Adresse : Skovagervej 2, 8240 Risskov. Bus linie 6. Museet ligger i bygningen til højre for tårnbygningen.

Rektormøde

Rektor Lauritz Holm-Nielsen vil

                      Torsdag den 1. november kl. 16.15

give Nestors medlemmer en orientering om universitetets status og fremtidsplaner.

Foredraget har titlen:

Universitet under forandring. Fusion og hvad så?

Mødet finder sted i Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.

Fra kl. 15.15 serveres der kaffe/te og kage i kaffestue 2.

Kl. 18.00 er der fællesspisning (dagens middag) med kaffe bagefter i Hornung stuen.

Drikkevarer til maden betales separat.

Pris:   60 kr., som overføres til registreringsnummer 3635, bankkonto  3635 173998.

Vi vil gerne have tilmeldinger til kaffe og/eller spisning senest mandag den 29. oktober 2007.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets NAVN oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via NETBANK skal navnet stå FØRST under ”Meddelelser til modtageren”. Formål er ikke nødvendigt her.

Arrangementet er aflyst på grund af for ringe tilmelding.